Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint sz 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 3.1.9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. telek: az a ingatlan, amely a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 16. pontjában foglaltaknak megfelel.

2. egyéb megjelölésű telek: az ingatlan-nyilvántartás szerint repülőtér, autóbusz pályaudvar, vasúti pályaudvar, piactér, meddőhányó, kopárság, árok, vízmosás, sporttelep, strandfürdő, kemping, társasház, zagytározó, anyaggödör, anyagbánya.

2. § Az adókötelezettség a Htv. 17. §-ában rögzített telekre terjed ki.

3. § Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén, továbbá amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a Htv. 12. § és 18. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § (1) Mentes az adó alól a Htv. 3. § (2) bekezdésében és 19. §-ában foglaltakon túlmenően:

a) a 25 000 m2-t el nem érő területű telek,

b) a helyi építési szabályok szerint beépítésre nem szánt, a természetvédelmi területen, országos vagy helyi védelem alatt álló, a régészeti helyen fekvő, valamint az egyéb megjelölésű telek,

c) a külterületen fekvő telek,

d) a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a magánszemély tulajdonában álló telek.

(2) Az adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó, amennyiben a magánszemély tulajdonában álló teleknek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja.

(3) A 25 000 m2-t elérő vagy meghaladó telek esetében az adóköteles adóalap egésze után áll fenn az adókötelezettség.

5. § Az adó alapja a telek m2-ben számított alapterülete.

6. § Az adó mértéke:

a) belterületi beépítetlen terület esetén 150 Ft/m2,

b) belterületi, tényleges mezőgazdasági művelés alatt nem álló szántó, legelő esetén 150 Ft/m2,

c) kereskedelmi rendeltetésű áruház, üzlet, üzletház, élelmiszerbolt és a parkoló rendeltetésű telek esetén 300 Ft/m2,

d) a Mechatronikai Parkban és a Déli Ipari Parkban fekvő telek esetében 0 Ft/m2,

e) az a)-d) pontok alá nem tartozó adóköteles telek esetén 0 Ft/m2.

7. § (1) *  Mentesül az adatbejelentési kötelezettség teljesítése alól a magánszemély adóalany, ha adófizetési kötelezettség nem terheli.

(2) Az adót minden év június 15. és december 15. napjáig két egyenlő részletben kell az adózónak teljesítenie.

(3) A 6. § szerinti ingatlanfajták megállapítása során a telek ingatlan-nyilvántartás szerinti megjelölését kell figyelembe venni.

8. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2015. november 19.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére