Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága, és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a jelenleg érvényben lévő behajtási engedélyekre vonatkozóan, valamint a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) A Polgármester a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül köteles felülvizsgálni az érvényes behajtási engedélyeket, amelynek eredményeként

a) amennyiben a behajtási engedély jogosultja jelen rendelet alapján már nem jogosult behajtási engedélyre, dönt az engedély azonnali hatállyal történő visszavonásáról, valamint rendelkezik az éves behajtási díj időarányos azonnali visszafizetéséről,

b) amennyiben a behajtási engedély jogosultja jelen rendelet alapján jelenlegi engedélyében foglaltaktól eltérő tartalmú behajtási engedélyre jogosult, dönt a korábbi behajtási engedély azonnali hatállyal történő visszavonásáról, az éves behajtási díj időarányos azonnali visszafizetéséről, valamint tájékoztatja a jogosultat arról, hogy milyen feltételekkel kérelmezheti új engedély kiadását, valamint

c) amennyiben a behajtási engedély jogosultja a továbbiakban is változatlan feltételekkel jogosult a védett övezetbe történő behajtásra, valamint várakozásra, külön döntés nélkül a jogosult részére, külön díj megfizetésének kötelezettsége nélkül új kártyát állít ki.

Miskolc, 2016. április 21.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére