Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 43/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az építményadóról szóló 43/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 27/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-ának a Rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése az

[(1) Mentes az adó alól - az üzleti célt szolgáló építmény kivételével - a Htv. 3. § (2) és (3) bekezdésében, 3/A. §-ában, 13. §-ában és 13/A. §-ában meghatározottakon túlmenően:]

„illetve magánszemélyként vagyoni értékű jogosultjaként” szövegrész helyett

„valamint a magánszemély vagyoni értékű jogával terhelt,” szöveggel lép hatályba.

2. § A Rendelet módosításáról szóló 27/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-ának a Rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontját módosító rendelkezése a

[(1) Mentes az adó alól - az üzleti célt szolgáló építmény kivételével - a Htv. 3. § (2) és (3) bekezdésében, 3/A. §-ában, 13. §-ában és 13/A. §-ában meghatározottakon túlmenően:]

„a lakás céljára szolgáló építmény abban az esetben, ha az adóalany azt ténylegesen életvitelszerűen lakóhelyként használja, és amennyiben azt az adóév első napján a lakcímet igazoló igazolvány adatai is igazolják” szövegrész helyett

„a lakás céljára szolgáló építmény abban az esetben, ha az adóalany vagy annak közeli hozzátartozója azt ténylegesen életvitelszerűen használja” szöveggel lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2016. december 08.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére