Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, az Önkormányzat által vagy részvételével alapított gazdálkodó szervezetekre terjed ki, továbbá mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyekkel az Önkormányzat költségvetési kapcsolatban áll.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) *  A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) 71.065.762.396 Ft költségvetési bevétellel,

b) 89.517.595.806 Ft költségvetési kiadással,

c) 18.451.833.410 Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) 634.951.335 Ft működési egyenleg,

cb) 17.816.882.075 Ft felhalmozási egyenleg

d) 18.726.117.555 Ft finanszírozási bevétellel,

e) 274.284.145 Ft finanszírozási kiadással,

f) 18.451.833.410 Ft finanszírozási egyenleggel,

g) 89.791.879.951 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

(1a) *  A Közgyűlés az (1) bekezdés ca) pontja szerinti 634.951.335 Ft működési egyenleget, valamint az e) pontja szerinti finanszírozási kiadásból 200.218.473 Ft összeget belső forrás bevonásával, az előző évi 15.397.738.517 Ft költségvetési maradvány 2.911.278.328 Ft összegű igénybevételével finanszírozza. A költségvetési maradvány igénybevett összege az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza.

(1b) *  Az (1) bekezdés cb) pontja szerinti 17.816.882.075 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti finanszírozási kiadásból 74.065.672 Ft összeget belső forrás bevonásával, az előző évi költségvetési maradvány fennmaradó 12.486.460.189 Ft összegének igénybevételével, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel felvételéből 3.328.379.038 Ft összegben és az (1a) többletével finanszírozza. A költségvetési maradvány igénybevett része az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza.

(2) * 

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1.1. melléklet részletezi.

(5) *  Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 7.219.332.857 Ft,

Ebből:

ac) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció előirányzata 38.657.152 Ft,

b) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.795.874.156 Ft,

c) A dologi kiadások előirányzata 15.652.811.406 Ft,

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 571.538.235 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 11.978.662.963 Ft,

f) A felújítások előirányzata 403.290.464 Ft,

g) A beruházások előirányzata 44.882.696.440 Ft,

h) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 7.127.232.742 Ft,

i) A költségvetés általános tartaléka 29.382.016 Ft,

j) A költségvetés céltartaléka 0 Ft,

k) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 131.058.672 Ft.

3. A költségvetés további részletezése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben szereplő bevételek további részletezését a 2.1.-2.15. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulásának megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.4. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.3. melléklet tartalmazza.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, jóváhagyott létszámát a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 3.1. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3.2. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 3.2.1. melléklet, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 3.2.2. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(8) *  Az Alapítványok-Közalapítványok 2017. évi támogatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2017. évi bevételeket és kiadásokat.

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. § (1) *  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a Stabilitási törvényben és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével naptári éven belül lejáró hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meghatározott keretösszegen belül, továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, célok végrehajtása érdekében szükséges éven túli hitelek/kölcsönök felvétele érdekében eljárjon és a kapcsolódó szerződést megkösse.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a Polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a naptári éven belül lejáró hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt adjon be a költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzatoknak nyújtható kiegészítő támogatások elnyerésére.

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított, döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani.

Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.

(3) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és közvetett költségeknél.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a tevékenység megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek a vállalkozási maradványt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítják meg.

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési, beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott állami támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) mellett a vonatkozó önkormányzati előírások szerint eljárni.

5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása

9. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleményezését követően legfeljebb egy év időtartamra külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek részére, indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez legfeljebb egy év időtartamra külön megállapodás alapján visszatérítendő támogatást nyújtson.

(3) Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az Áht. által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult.

6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

10. § (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint:

a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel.

b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés az első három negyedévre negyedévenként maximum 52.500.000 Ft-ig, a negyedik negyedévre maximum 58.317.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át, az a) pontban foglaltak figyelembevételével. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető.

(2) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a Polgármester köteles a Közgyűlést tájékoztatni. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

7. A költségvetés céltartalékának felhasználása

11. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet alapján megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék 2017. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel:

a) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása,

b) az önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása,

c) az önkormányzat által ellátott köznevelési feladatok működési feltételeinek javítása,

d) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre vagy támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatása,

e) az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, továbbá felújítások, beruházások támogatása,

f) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett közterületekhez és parkfenntartáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása,

g) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat fenntartása, felújítások és fejlesztések megvalósítása,

h) a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása.

(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt.

(3) A megvalósítható támogatási célokat az Önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni.

(4) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni.

8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben

12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint változtathatják meg, az előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési maradványból, a vállalkozási maradványból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel. A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel.

(2) A Közgyűlés által jóváhagyott intézményi létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető.

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról havonta, információs rendszer keretében adnak tájékoztatást.

(4) A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.

9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

13. § (1) Az önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, kiadási előirányzatok átcsoportosítására - beleértve a kiemelt előirányzatok átcsoportosítását is - a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.

(2) A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtatható technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn.

(4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

14. § (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja.

(2) A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is, a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani.

(3) Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni, ha a 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri az Áht-ban meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján kezdeményezi a Közgyűlésnél az önkormányzati biztos kirendelését.

(2) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki az irányítás alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték.

(3) Önkormányzati biztos rendelhető ki az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervhez akkor is, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet.

(4) Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt.

(5) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a Polgármester bízza meg az Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

(6) A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettség vállaláshoz, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni.

(7) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell.

11. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

16. § *  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon

17. § (1) Önkormányzati követelés értékesítésére a Vagyonrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy önkormányzati követelés értékesítéséről tárgyalásokat folytasson.

(3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor.

18. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.

(2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

19. § A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon.

20. § (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, beleértve a közbeszerzési eljárás indítását, csak akkor kerülhet sor, ha arra finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

(2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat tartalékba kell helyezni.

(3) A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósításra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot - különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére - a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

(4) A tárgyéven túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jogosult.

21. § A Közgyűlés a kiadások készpénzben - a házipénztár útján - történő teljesítésének eseteit a költségvetési szervekre is kiterjedően a következők szerint állapítja meg:

a) a kiküldetési kiadások,

b) a reprezentációs kiadások,

c) egyes kisösszegű szolgáltatások ellenértéke,

d) készlet és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésének kiadása,

e) elszámolásra felvett előlegek,

f) eseti társadalom és szociálpolitikai juttatások,

g) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés kifizetései történhetnek készpénzben.

22. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható bankszámla hozzájárulás mértéke 2017. évben havi 1.000,- Ft/fő.

(2) A bankszámla hozzájárulást két részletben 2017. július 15. és 2017. december 15. napjáig kell bankszámlára utalással kifizetni.

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok szabályozása

23. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti Környezetvédelmi Alap felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatalára a Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság jogosult.

(2) Az Alapot elkülönítetten kell kezelni. Év-végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

(3) A Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult.

(4) A Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére pályázat útján az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult.

(5) A Kulturális rendezvények támogatása keretösszegből a Polgármester, a művészeti és tudományos ösztöndíjak, valamint a Sport Mecénási Alapból támogatás odaítéléséről a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

(6) A hazai és nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatásáról a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság, az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatásáról az Alpolgármester javaslata alapján a Polgármester dönt.

(7) A központilag kezelt feladatok Mecénási Alap előirányzataiból 7 millió Ft támogatás odaítélésére a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. A Polgármester által felosztható keretből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, 7,5 millió Ft az Alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg, míg 36,5 millió Ft a kulturális rendezvények támogatására szolgál.

(8) Az Idegenforgalmi Alap felhasználásáról a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

(9) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzata felosztására a Polgármester jogosult.

(10) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor.

(11) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés.

(12) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellátásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni kell.

13. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31. napján hatályát veszti.

Miskolc, 2017. február 17.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

1.1. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

3.1. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

3.2. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

3.2.1. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

3.2.2. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

3.3. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

3.4. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére