Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról szóló 32/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A Rendelet 27. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: * 

„(12) E rendelet

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (L 187/1., 2014. 6. 26.),

b) a Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (L 352/1., 2013. 12. 24.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2017. február 17.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére