Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 51.229.159.508 Ft,

ebből:

aa) költségvetési bevételek 42.974.447.047 Ft,

ab) finanszírozási bevételek 8.254.712.461 Ft,

b) kiadási főösszegét 35.831.420.991 Ft,

ebből:

ba) költségvetési kiadások 31.494.997.099 Ft,

bb) finanszírozási kiadások 4.336.423.892 Ft,

összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1.1. melléklet, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., mellékletek tartalmazzák.

2. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül

a) a személyi jellegű kiadások összege 6.554.863.602 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 1.884.767.948 Ft,

c) a dologi kiadások összege 9.353.342.902 Ft,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 503.656.026 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadások összege 8.942.578.461 Ft,

f) a felújítások összege 216.272.940 Ft,

g) a beruházások összege 2.567.399.442 Ft,

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1.390.646.806 Ft,

i) az adósságszolgálat összege 81.468.972 Ft,

j) finanszírozási kiadások összege 4.336.423.892 Ft.

2. A 2016. évi maradvány felhasználása

3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 15.397.738.517 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9.3. melléklet részletezi.

(2) A 15.397.738.517 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 15.060.314.397 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 214.590 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 337.209.530 Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2016. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1.571.073.494 Ft összegben, az Önkormányzat 2016-ról áthúzódó kiadásainak forrásaként 13.789.165.023 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 37.500.000 Ft összeget a 2017. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9.1. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9.2. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés az áthúzódó 25.267.011.820 Ft összegű önkormányzati bevételt

a) előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel 3.328.379.038 Ft,

b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2016. évről áthúzódó része 20.595.642.083 Ft,

c) működési célú támogatások bevételei és egyéb működési bevételek 2016. évről áthúzódó része 1.276.990.699 Ft,

d) kölcsönök törlesztése 66.000.000 Ft

összegben állapítja meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege

a) az Önkormányzatnál 39.056.176.843 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatalnál 230.813.411 Ft,

c) a költségvetési intézményeknél 1.340.260.083 Ft.

4. § Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2.1.1., 2.1.2., mellékletek tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6. § A maradvány felhasználását és az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2017. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 9., 9.1., 9.2., 9.3. és 10. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7. § (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2.2. melléklet tartalmazza.

(3) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételeinek részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzbeli szociális ellátások kiegészítésének részletezését a 2.4. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2.5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési célú költségvetési támogatások részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről bevételek részletezését a 2.7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2.8. melléklet tartalmazza.

(9) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2.9. melléklet tartalmazza.

(10) A jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói bevételeinek részletezését a 2.10. melléklet tartalmazza.

(11) Az egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 2.1l. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2.12. melléklet tartalmazza.

(13) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2.13. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2.14. melléklet tartalmazza.

(15) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.15. melléklet tartalmazza.

(16) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásainak részletezését a 2.16. melléklet tartalmazza.

(17) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza.

(18) A felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) részletezését a 2.18. melléklet tartalmazza.

(19) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.19. melléklet tartalmazza.

(20) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 5.1. melléklet tartalmazza.

(21) A Választókerületi Alap felhasználását az 5.2. melléklet tartalmazza.

(22) A Polgármesteri Mecénási Alap 2016. évi felhasználását az 5.3. melléklet tartalmazza.

(23) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2016. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8.1., az Önkormányzat részesedéseit a 8.2., a követelések könyv szerinti értékét a 8.3. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Miskolc, 2017. április 7.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

2.1.1. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

2.1.2. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

5.2. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

5.3. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

8.1. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

8.2. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

8.3. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

9.2. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

9.3. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 9/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére