Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével,

a következőket rendeli el:

1. * 

1-5. § * 

2. A Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Miskolc, 2017. április 7.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 15/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére