Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2020. évben 42 515 forint.

3. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és 2020. december 31. napján hatályát veszti.

Miskolc, 2019. december 19.

Dr. Ignácz Dávid Veres Pál
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére