Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2015. (X. 16.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, ifjúsági és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.

3. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-ában foglaltakon kívül mentes az adókötelezettség alól:

a) a három- és ennél többgyermekes családok tagjai együttes tartózkodásuk esetén,

b) a legalább 40%-ban egészségkárosodott, valamint súlyosan fogyatékos személyek.

4. § (1) Az 1. § alapján fizetendő adót a Htv. 34. § (1) bekezdése alapján az adóbeszedésre kötelezett az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

(2) Az adót az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedéssel állapítja meg.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett adózó a helyi adó összegét közli a magánszeméllyel, az adót átveszi és erről bizonylatot ad.

6. § Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról jelen rendelet 1. mellékletében szereplő adattartalommal olyan folyamatos és naprakész nyilvántartást - ideértve az elektronikus nyilvántartást is - vezet, amely alkalmas a vendégéjszakát eltöltő személyek, személyenkénti megbontásában az adó alapjának, az adó összegének és a mentességek jogcímének megállapítására, valamint ellenőrzésére.

7. § (1) Az adóbeszedéssel megfizetett adót az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetni.

(2) *  Az adóbeszedésre kötelezettnek az adózás rendjéről szóló törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározottak szerint is eleget kell tennie bejelentési kötelezettségének.

(3) *  Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról az Art.-ban megállapított határidőben kell bevallást tennie.

8. § (1) Az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adóbeszedésre kötelezett az önkormányzati adóhatóságnál.

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek az Art. 19. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint is eleget kell tennie bejelentési kötelezettségének.

(3) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról az Art. 32. § (4) bekezdésében megállapított határidőben kell bevallást tennie.

(4) A bejelentkezési, bevallási kötelezettség elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése, továbbá a nyilvántartási kötelezettség elmulasztása, vagy a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalomtól eltérő vezetése esetén az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.

9. § (1) Az adómentesség alapjául szolgáló tanulói vagy hallgatói jogviszonyt, munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, valamint a vállalkozási tevékenység végzését igazolni kell az alábbiak szerint:

a) Az igazolásban a tartózkodás jogcímének, valamint az adómentességnek minden kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie.

b) A 18. életévet be nem töltött személy adókötelezettség alóli mentességet a születési idő igazolásával lehet igénybe venni, olyan módon, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek be kell mutatni a születési idő igazolására szolgáló dokumentumot.

c) A gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő, vagy szociális intézményben ellátott magánszemély adómentessége az önkormányzat illetékességi területén található intézet betegnyilvántartása alapján jár.

d) A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanuló vagy hallgatói jogviszony alapján, valamint szakképzés keretében a magánszemély esetében az adómentességet a köznevelési intézmény igazolásával (különösen iskolalátogatási igazolás) lehet igénybe venni, melyen szerepel az iskola neve és címe, valamint a tanuló jogviszonyát igazoló adatok.

e) A hatósági eljárás miatti mentesség hatósági vagy bírósági határozat alapján vehető igénybe.

f) A szolgálati kötelezettség és a munkavállalói tevékenység végzését, a hivatalos szerv/vállalkozó/munkáltató által kiállított nyilatkozat alapján kérhető, amely kifejezetten tartalmazza, hogy az adózó a munkavégzés céljából tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén. A munkavállaló igazolásának tartalmaznia kell még a lakóhelyét, az érkezés és távozás idejét, valamint a végezni kívánt tevékenység megnevezését.

g) Egyéni vállalkozó esetén a megbízó által írt nyilatkozatot, ami tartalmazza a megbízó és a megbízott nevét, személyi- és lakcím adatait, érkezés és távozás idejét, valamint a végzett tevékenységet.

h) A 3. § b) pontjában foglaltakat a rehabilitációs hatóság által kiállított dokumentumokkal kell igazolni.

(2) Az adómentességre igényt tartó magánszemély az adatszolgáltatásra nem köteles, de ha az adatait és az igazolást nem mutatja be (önkéntes adatszolgáltatás) az adóbeszedésre kötelezettnek, akkor a mentességet nem veheti igénybe.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett köteles az adómentességet igazoló dokumentumokat 5 évig ellenőrizhető módon megőrizni.

(4) Jelen szakasz alkalmazásában:

a) Gyógyintézet: az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók.

b) Szakképzés, szakmai képzés: nevelési-oktatási intézmény céljára szolgáló helyiségben (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseiben meghatározott intézmények elhelyezését biztosító épületben) folytatott oktatás; szakmai képzés (olyan képzés, amely valamely foglalkozás, munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul).

c) Nevelési oktatási intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezéseiben meghatározott intézmény.

10. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2015. október 15.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 26/2015. (X.16.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 6. §-ában előírt nyilvántartás kötelező adattartalma:

1. Folyamatos, kihagyás nélküli sorszám.

2. A vendég személyi adatai: vezetéknév, utónév, születési helye, ideje.

3. A vendég személyazonosító okmánynak típusa, száma.

4. A szálláshelyre történő bejelentkezés időpontja.

5. A szálláshelyről történő kijelentkezés időpontja.

6. Megkezdett/eltöltött vendégéjszakák száma.

7. Az idegenforgalmi adómentesség oka, jogcíme.

8. Adóköteles vendégéjszakák száma/hónap szerinti bontásban.

9. Adómentes vendégéjszakák száma/hónap szerinti bontásban.

10. A vendég - kiskorú gyermek esetén a gondviselő - aláírása.


  Vissza az oldal tetejére