Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Adóköteles a Miskolc Megyei Jogú Város illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (2) bekezdésében rögzített vállalkozó és vagyon.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a Htv. 36. §-ában meghatározott tevékenység.

2. § A vállalkozó az adó alapját a Htv. 39. § (1) bekezdés alapján, ettől eltérően a 39/A. §-ban és 39/B §-ban foglaltak szerint, egyszerűsített módon állapítja meg.

3. § (1) *  Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2) * 

4. § (1) *  Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól - a Htv. 3. § (2) bekezdésében és 3/A. §-ában meghatározottakon túlmenően - az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/A. §-a, vagy a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

(2) *  A Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerinti feltételek alapján mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a Htv. 52. § 23. pontjában rögzített háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

5. § (1) A befizetett helyi iparűzési adó meghatározott része tekintetében - kizárólag a (4) bekezdésben felsorolt célok megjelölésével - az arra rendszeresített nyomtatványon felhasználási javaslatot tehet az a miskolci székhelyű vállalkozó, akinek az adóbevallással érintett adóévben a helyi iparűzési adóban legalább 100.000.- Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) A felhasználási javaslatban megosztásra jelölhető az éves adóbevallásban szereplő összeg 5%-a, de legfeljebb 1 millió Ft.

(3) Az adózó - amennyiben fizetett adója fedezetet nyújt - legfeljebb három célra irányuló javaslatot tehet. A jelölt összeg nem lehet kevesebb célonként, mint 5.000.- Ft.

(4) A megfizetett helyi iparűzési adó felhasználási céljai Miskolc Megyei Jogú Város területén:

a) egészségügyi infrastruktúra fejlesztése,

b) szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése,

c) oktatás infrastruktúra fejlesztése,

d) kulturális programok, fejlesztések támogatása,

e) sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése,

f) városi parkok, közterületek fejlesztése,

g) út és közműhálózat fejlesztése,

h) közbiztonság fejlesztése, polgárőrség támogatása.

(5) Nem vehető figyelembe a felhasználási javaslata annak az adózónak, aki:

a) az éves adóbevallását vagy javaslatát a törvényben előírt, helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt követően nyújtja be, vagy

b) adóhátralékkal rendelkezik, és a javaslat benyújtásáig azt nem rendezi, illetőleg

c) a megadott céloktól vagy mértékektől eltérően, avagy konkrét személyt (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéb szervezet, magánszemély) megjelölve tesz javaslatot.

(6) Az adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, legkésőbb július 31-ig összesíti a támogatási célokra érkezett javaslatokat.

(7) Az adóbevallás benyújtásának évében - az előző évi helyi iparűzési adó bevételek alapulvételével - az önkormányzat költségvetésében a felhasználási célok fedezeteként céltartalékot kell elkülöníteni.

(8) A megfizetett helyi iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék felhasználásának rendjét az éves költségvetési rendeletek szabályozzák.

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2015. november 19.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelethez * 

2. számú melléklet a 28/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére