Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.11.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11. § (1) bekezdésében rögzített kibocsátóra terjed ki.

2. § A talajterhelési díj alapját és mértékét a Ktd. 12. § (2) és (3) bekezdése határozza meg.

3. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjfizetés alól teljes egészében mentességben részesül a magánszemély kibocsátó.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített mentesség igénybevételére az a magánszemély kibocsátó jogosult, aki az ingatlanán a Ktd. 11. § (1) bekezdésében rögzített szennyvízelhelyezést, ideértve tározót alkalmaz, és eleget tesz a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 32/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdésében rögzített kötelezettségének.

4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a Ktd. 21/A. § (1) bekezdése szerint kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

(2) Mentesül a bevallási kötelezettség teljesítése alól a magánszemély kibocsátó, ha talajterhelési díj fizetési kötelezettség nem terheli.

5. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére a vízszolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:

a) minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,

b) csatornára való rákötésekről, a rákötést követő hó 5. napjáig.

(2) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztározójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28. napjáig szolgáltat adatot a Jegyző részére.

(3) Az adatszolgáltatás során a kibocsátókat azonosításra alkalmas módon - a szükséges személyi azonosító adatok közlésével - kell megadni.

(4) Az adatszolgáltatás keretében a fogyasztás adott évre vonatkozó időtartamának közlése is szükséges.

6. § (1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokkal összefüggésben a Ktd. 25. §-ának rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(2) Az év közben talajterhelési díj fizetési kötelezettség alanyává váló kibocsátók bejelentési kötelezettségüknek első alkalommal a szennyvízelhelyezés megkezdésétől számított 15 napon belül kell eleget tenniük.

(3) A talajterhelési díjat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-52600003 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.

7. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2015. november 19.

Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére