Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.11.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.

2. § A partnerségi egyeztetésben az alábbiak vesznek részt (a továbbiakban: partnerek):

a) a városban lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosok,

b) valamennyi, a településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet (kamara),

c) valamennyi, a városban működő és bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezet,

d) valamennyi, a városban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet és

e) valamennyi, a városban működő elismert egyház.

3. § (1) A településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez vagy módosításához Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) az értelmezéshez szükséges részletezettséggel készült dokumentummal a mellékletben meghatározottak szerint tájékoztatást tesz közzé, a Miskolci Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) településfejlesztési, településrendezési és településképi feladatokkal megbízott szervezeti egység (továbbiakban: tájékoztatást kezdeményező) közreműködésével,

a) teljes körű közzététel esetén:

aa) közterületen elhelyezett vizuáltechnikai eszközökön,

ab) helyi lapban, helyi televízióban és internetes felületen,

ac) Miskolc Megyei Jogú Város honlapján, erre a célra létrehozott önálló tárhelyen (a továbbiakban: külön tárhely),

ad) a hivatal hirdetőtábláján és

ae) lakossági fórumon.

b) részleges közzététel esetén: Miskolc Megyei Jogú Város honlapján, külön tárhelyen.

(2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a város honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentumok egységes megjeleníthetősége érdekében.

(3) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos véleményeket tehetnek:

a) levélben, a polgármesternek címezve (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

b) elektronikus levélben, a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail címre.

4. § A partnerektől beérkezett véleményeket a tájékoztatást kezdeményező:

a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az ügy aktájában megőrzi,

b) kiértékeli (az önkormányzati főépítész és a tájékoztatási dokumentáció készítőjének közreműködésével), és döntéskérő indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról. Az el nem fogadott véleményeket indokolással látja el,

c) a döntéskérő indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró, vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról született polgármesteri határozatot

ca) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján,

cb) feltölti Miskolc Megyei Jogú Város honlapján, külön tárhelyen és

cc) elhelyezi az ügy aktájában az iratkezelés általános szabályainak megfelelően.

d) intézkedik az elfogadott vélemények dokumentációkban történő átvezetéséről és

e) tájékoztatást küld a partnereknek.

5. § (1) Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a város honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetést követően jóváhagyott dokumentumok megjeleníthetősége érdekében.

(2) Az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a hatálybalépését követő 10 napon belül Miskolc Megyei Jogú Város honlapján külön tárhelyre fel kell tölteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2017. február 17.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

Melléklet a 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Partnerségi egyeztetésre kerülő dokumentumok véleményezésének módja és ideje

A B C D E F G
1 Partnerségi egyeztetésre kerülő dokumentum Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás
2 eljárás
módja
elkészítés
módja
közzététel
módja
(ideje)
eljárás
módja
elkészítés
módja
közzététel
módja
(ideje)
3
Településfejlesztési koncepció és
készítése teljes (21nap) készítése teljes
(24 nap)
4 Integrált településfejlesztési stratégia módosítása módosítása részleges (15 nap)
5 Településrendezési eszköz készítése teljes készítése teljes
6 - településszerkezeti terv módosítása (30 nap)
7 - helyi építési szabályzat egyszerűsített készítése teljes
8 (szabályozási terv) módosítása (17 nap)
9 tárgyalásos, készítése teljes
10 teljes teljes módosítása (17 nap)
11 módosítása (21 nap) tárgyalásos
(Kormány rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet
készítése részleges (8 nap)
12 esetén) módosítása
13 állami főépítész módosítása részleges (8 nap)
14 Településképi arculati kézikönyv és készítése teljes készítése teljes
15 Településképi rendelet módosítása (21 nap) módosítása (21 nap)

  Vissza az oldal tetejére