Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály és

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) az 1. melléklet szerinti köztemetőkre (a továbbiakban: Köztemető), amelyekben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti és

b) a 2. melléklet szerinti védett síremlékekre.

(2) Az egyházi tulajdonú temetők felsorolását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

2. § A Köztemetők üzemeltetését és fenntartását a Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el az Önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.

2. A temetési helyekre vonatkozó általános szabályok

3. § (1) A Köztemetők temetési helyei lehetnek:

a) sírbolt,

b) egyes sírhely,

c) kettős sírhely,

d) gyermek sírhely,

e) díszsírhely,

f) közéleti sírhely,

g) urnasírhely,

h) családi urnasírhely,

i) urnafülke és

j) a hamvak beszórására szolgáló hely.

(2) A díszsírhely a temető területén erre kijelölt sírhely, amelyet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere kérelemre díjmentesen adományoz, vagy megváltását engedélyezi a teljes díj megfizetése mellett.

(3) A közéleti sírhelybe való temetkezést Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere engedélyezi kérelemre. Engedély akkor adható, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy az elhunyt által kifejtett tevékenység alkalmas volt arra, hogy a Miskolc városa iránti megbecsülést fokozza vagy a város egészének vagy egy részének fejlődését elősegítse a közéleti, tudományos, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, vallási vagy gazdasági területen.

(4) A temetési helyért a temettető e rendelet 6. melléklete szerinti díjat köteles fizetni. A díjat a temetést, kihantolást és rátemetést megelőzően kell befizetni.

(5) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temethetők be, a sírbolt felett rendelkezőnek a sírbolt könyvbe bejegyzett rendelkezése az irányadó. Ha a sírbolt felett rendelkező e tekintetben nem intézkedett, a sírboltba az elhunyt házastársa, továbbá egyenesági rokonai, valamint ezek házastársai temethetők be. A sírboltba a sírbolt felett rendelkező más hozzátartozói akkor temethetők be, ha a temetést kérelmező a Közszolgáltatónak bemutatja az előbbiekben felsorolt temetésre jogosultak írásbeli hozzájárulását.

(6) A díszsírhelybe és a közéleti sírhelybe az elhunyt házastársa - az elhunyt után fizetendő sírhely díjával megegyező összegű - díj fizetése mellett betemethető. Az adományozott díszsírhelybe történő rátemetés esetén, a teljes megváltási ciklus díját akkor is meg kell fizetni, ha az adományozástól számított 25 év még nem telt el.

4. § (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:

a) sírbolt esetén 60 év,

b) egyes, gyermek-, dísz-, közéleti sírhely esetén 25 év,

c) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetéstől számított 25 év, azzal, hogy amennyiben a sírhely betemetésétől számított 25 éven belül nem történik második betemetés, a sírhely további használatát csak újraváltással lehet biztosítani,

d) urnasírhely, családi urnasírhely és urnafülke esetén 10 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint.

(3) Ha az eltemettetőnek nincs a temetőben egyéb temetési hely feletti rendelkezési joga, az elhunytat a sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(4) Nem vonatkozik a (3) bekezdésben meghatározott temetési sorrend az újraértékesítésre kerülő, vagy megüresedett temetési helyekre.

5. § (1) A sírhelyek eredeti befogadóképessége alapján az:

a) egyes sírhelybe egy nagy koporsó,

b) kettős sírhelybe kettő nagy koporsó,

c) gyermek sírhelybe egy 10 éves, vagy fiatalabb korú gyermek koporsója temethető.

(2) A temetési hely mélyítésével - a Korm. rendeletben rögzített szabályok betartása mellett:

a) egyes sírhelybe további:

aa) egy nagy koporsó és egy gyermek koporsó vagy

ab) egy nagy koporsó és egy exhumált halott rátemethető,

b) kettős sírhely egy-egy részébe rátemetés az egyes sírhely mértékének megfelelően végezhető,

c) gyermek sírhelybe a sír mélyítése mellett, még további egy 10 éves, vagy ettől fiatalabb elhunyt gyermek koporsója rátemethető.

(3) A (2) bekezdésben részletezett rátemetések esetén az utolsó betemetéstől számított 25 éves nyugvási időt díj fizetése mellett biztosítani kell.

(4) A sírnyitás és rátemetés engedélyezésére a Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

6. § (1) Azon közéleti sírhelyek megszüntetése, vagy tovább fenntartása tárgyában, amelyek sírhelyhasználati jogát nem váltották meg újra, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határoz. E határozat meghozataláig a Közszolgáltató e sírokat nem szüntetheti meg.

(2) Nem szüntethetők meg azon sírok, amelyek műemléki védettség alatt állnak, vagy kultúr-, vagy ipartörténeti szempontból értéket képviselnek. E sírok gondozója a temetési hely feletti rendelkezési joggal bíró személy hiányában a Közszolgáltató.

(3) A Közszolgáltató a Köztemetőkben folyamatosan köteles gondoskodni azokról a sírokról, amelyek az I. és II. világháborús katona áldozatok nyughelyei.

3. Sírboltokra, síremlékekre, sírjelekre vonatkozó szabályok

7. § (1) Sírbolt, síremlék építése az e rendeletben foglaltak betartása mellett végezhető, és a Közszolgáltató engedélyéhez kötött. Az előírt feltételek betartása érdekében a Közszolgáltató 10.000,- Ft összegű biztosítékot kérhet a munkálatokat végzőtől. Amennyiben a sírbolt, síremlék építője az előírtakat nem tartja be, úgy a letétbe helyezett biztosíték terhére az elmaradt és helyreállítási munkák elvégezhetők, vagy elvégeztethetők, és a kivitelezővel szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

(2) Hat személyesnél nagyobb sírbolt a Közszolgáltató külön engedélyével létesíthető.

(3) A sírboltok soron belüli egymástól való távolsága 80 cm, a sírbolt sorok egymástól való távolsága 80 cm lehet.

(4) Síremléket, sírjelet létesíteni, annak eredeti állapotát megváltoztatni az jogosult, aki az e rendelet szerinti rendelkezési joggal bír. Ha a síremléket vagy sírjelet létesítő, vagy azt megváltoztatni kívánó nem azonos a rendelkezni jogosulttal, a kiépítéshez, vagy átépítéshez annak engedélyét meg kell szerezni.

(5) Parcellánként nem létesíthető olyan sírjel, amely az adott temetőrész jellegét megváltoztatja.

(6) Síremléket építeni csak szilárd talajra lehet, a síremlék méreteit a Közszolgáltató állapítja meg.

(7) A sírjelen fel kell tüntetni az elhunytról a legfontosabb információkat: a betemetettek nevét, születésük és elhalálozásuk évét.

(8) A síremlék vagy sírjel nem haladhat túl a temetési hely megállapított területén.

(9) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm lehet. A temetési hely területén kívül 30 cm széles járda létesíthető. A síremlék magassága a járda szintjétől maximum 150 cm lehet, kivéve ez alól a kopjafa. Sírbolt esetén magassági korlátozás nincs.

(10) Síremlék, sírjel felállítását, átépítését, felújítását, lebontását a bemutatott vázrajz, terv alapján a Közszolgáltató engedélyezi.

4. Urnákra vonatkozó szabályok

8. § (1) Urnákat az alábbi mennyiségben lehet a sírokban elhelyezni:

a) egyes sírhelybe:

aa) hat urna helyezhető el, vagy

ab) négy urna helyezhető el, amennyiben rátemetéssel az eredetin felül egy nagy koporsó került betemetésre,

b) kettős sírhelybe oldalanként:

ba) hat urna helyezhető el, vagy

bb) négy urna helyezhető el, amennyiben rátemetéssel az eredetin felül egy nagy koporsó került betemetésre,

c) gyermek sírhelybe az eredeti egy koporsó betemetésén felül két urna helyezhető el,

d) urnasírba négy urna helyezhető el,

e) családi urnasírhelyen a kialakítástól függő, de legfeljebb négy urna helyezhető el,

f) urnafülkébe urna a befogadóképességig helyezhető el,

g) sírboltba tetszés szerinti mennyiségű urna helyezhető el.

(2) Ha a 3. § (1) a)-d) pontjai szerinti temetési helybe urna elhelyezésére kerül sor és a 10 éves nyugvási idő az eredetileg megváltott használati időben - 25 vagy 60 év - biztosítható, külön használati időt megfizetni nem kell. Ha azonban az urna nyugvási ideje csak a használati időn túl biztosítható, akkor a sírhely, sírbolt díjának időarányos részét meg kell fizetni.

(3) Az urnasírhelybe, családi urnasírhelybe, és egy, kettő vagy három urna befogadására alkalmas urnafülkébe elhelyezett urnák nyugvási idejének megváltására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a megfelelő megváltási idő figyelembevételével.

(4) Az urnafülkéből urnasírhelybe, urnasírhelyből urnafülkébe történő áthelyezést a Közszolgáltató engedélyezi. Ha az áthelyezésre a megváltott használati időn belül kerül sor, a használati időt folyamatosan kell számítani, azonban az urnafülke és sírhely közötti használati díj különbözetének időarányos részét meg kell fizetni. A megüresedett temetési hellyel a továbbiakban a Közszolgáltató rendelkezik.

5. Védett síremlékekre vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat Közgyűlése a sírjel, síremlék, sírbolt művészeti értéke miatt, vagy a köztiszteletben álló elhunyt személy, valamint háború idején Miskolcon elhalálozott katona emlékének megőrzése érdekében sírjelet, síremléket, temetési helyet - a temetéstől számított 20 év elteltével - védetté nyilváníthat.

(2) A sírjel, síremlék, temetési hely védetté nyilvánítására kérelem alapján kerülhet sor. A védetté nyilvánítást bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a védendő sírjel, síremlék, temetési hely megnevezését,

b) a temetési hely pontos megjelölését a következők szerint:

ba) temető,

bb) parcella,

bc) sor,

bd) szám

c) a védendő sírjel, síremlék, temetési hely rövid leírását, dokumentálását a következők szerint:

ca) irodalom,

cb) fotók

d) a kezdeményezés indokolását és

e) a temetési hely felett rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulását a védetté nyilvánításhoz.

(4) A kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteréhez kell benyújtani. A sírjel, síremlék, temetési hely (a továbbiakban együtt: védett síremlék) védetté nyilvánításáról egy legalább öt főből álló szakértői testület javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A szakértői testület tagjait a Polgármester bízza meg, tagjai:

- a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár képviselője,

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Levéltár képviselője,

- a Herman Ottó Múzeum képviselője és

- a témában jártas szakemberek.

(5) A védett síremlékek védettsége megszüntethető. A megszüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A megszüntetés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a megszüntetésre okot adó részletes indokolást. A megszüntetésre vonatkozó kérelem benyújtására és elbírálására a (4) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

(6) A védelem alá helyezési és a védelem megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról, majd a döntésről értesíteni kell:

a) a temető üzemeltetőjét és

b) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt.

10. § (1) A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól kezdődően a védelem - a temető megszüntetéséig - határozatlan idejű.

(2) A temetési hely felett rendelkező személy a védett síremléket - a temetési helyre a védetté nyilvánítást követően temetett személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével - csak a Közgyűlés hozzájárulásával változtathatja meg.

(3) A védett síremlékek gondozásával kapcsolatos feladatokat a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában az Önkormányzat látja el.

(4) A védett síremlékekben keletkezett kárt, rongálódást a temető fenntartója köteles jelezni Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere felé.

(5) Amennyiben olyan személy sírjelének, síremlékének, temetkezési helyének védetté nyilvánítására érkezik kérelem, aki megfelel a 9. § (1) bekezdésben foglaltaknak, de az adott temetési hely felett nincsen rendelkezni jogosult személy és a kérelmező nem tudja vállalni a temetési hellyel kapcsolatos anyagi kötelezettségeket, az Önkormányzat minden, a védett síremlékkel kapcsolatos költség megtérítését vállalhatja. A költségek fedezetét a Közgyűlés évente, a költségvetési rendeletben határozza meg.

(6) Azon védett síremlékek megszüntetése vagy tovább fenntartása tárgyában, amelyek esetében a temetési hely használati jogát nem váltották meg újra, a Közgyűlés határoz. A határozat meghozataláig a védett síremlék nem szüntethető meg.

11. § (1) A védelem alá helyezést, valamint a megszüntetésének tényét a sírbolt könyvbe, egyéb temetési helyek esetében a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. A bejegyzésről a temető üzemeltetője gondoskodik.

(2) Az adott temetőben a védett síremlékek elhelyezkedéséről a főbejáratnál elhelyezett tábla tájékoztatja a látogatókat.

(3) A védett síremlékekről az Önkormányzat és az egyházak között külön megállapodás rendelkezik.

6. A Közszolgáltató feladatai

12. § (1) A Köztemetőkben a sírhelygazdálkodás a Közszolgáltató feladata.

(2) A Köztemetőt nagyságától és fekvésétől függően a Közszolgáltató osztja fel parcellákra, a parcellákat pedig sorokra. A sorokon belüli temetési helyeket a Közszolgáltató jelöli ki.

13. § A Közszolgáltató, olyan sírhelynyilvántartást köteles vezetni, amelyből a sírhely használati jog lejártát követő 25 év alatt az eltemetettek maradványainak sorsa megállapítható.

14. § (1) A Közszolgáltató temetkezési szolgáltatást is végez.

(2) *  A Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, valamint a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása, berendezett, felszerelt ravatalozó, ravatalozó-halottasház épületegyüttes működési feltételeinek biztosítása, valamint ezek és a temető egyéb közcélú létesítményeinek működtetése és karbantartása, létesítmény igénybevételének biztosítása, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása, urnaelhelyezése, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátása a Közszolgáltató kötelezettsége.

7. Temetkezésre vonatkozó szabályok

15. § (1) A Köztemetőkben a temetések időpontját a Korm. rendeletben megjelölt határidőnek megfelelően a Közszolgáltató állapítja meg.

(2) A halottat az eltemetésig - feltéve, hogy a temettető vagy a temetésre kötelezett, a temetkezési szolgáltató igénybevételére vonatkozó szándéka vagy az eltemetés helye nem ismeretes - a hűtésre a Szentpéteri kapui köztemető halottasházában (a továbbiakban: Városi halottasház) kell elhelyezni, kivéve, ha a boncolás elvégzése érdekében az elhunytat kórházba szükséges szállítani.

(3) A kórházban elhunyt vagy boncolásra kórházba szállított elhunytakat a jogszabályi szállíthatóság bekövetkezte után azonnal, a boncolás után azonnal, de legfeljebb a boncolást követő 24 óra elteltével a temetkezési szolgáltató a Városi halottasházba átszállítja.

(4) A Közszolgáltató 0-24 óráig terjedő folyamatos ügyeletet tart. Az elhunytak tárolása az eltemetés időpontjáig közegészség - és járványügyi szempontból csak erre a célra létrehozott, engedéllyel rendelkező - Miskolc közigazgatási határain belül lévő hűtőegységben vagy a Városi halottasházban történhet.

(5) A felravatalozás a ravatalozó helyiségben, vagy az e célra kijelölt ravatalozó helyen történik. A felravatalozott koporsót a gyászszertartásnak megfelelően nyitva lehet tartani. Ha azonban a holttetem oszlása előrehaladott, a hozzátartozók előzetes értesítése után a koporsót le kell zárni és az később, a temetés időpontjában sem nyitható fel.

(6) *  A Szentpéteri kapui temetőben az elhunyt szállítása az erre a célra rendszeresített szállítójárművel történhet.

(7) *  A Kormány által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet elrendelésének napjától a veszélyhelyzet visszavonásáig terjedő időszakban az elhunyt átvételével, hűtésével összefüggésben felmerült speciális védőeszköz használati, többletfertőtlenítési költség a temetkezési szolgáltatót terheli.

8. A temetők rendje

16. § (1) Köztemetők nyitvatartási rendje:

a) január 1- február 28. között 8.00 - 17.00

b) március 1- szeptember 30. között 7.00 - 20.00

c) október 1- december 31. között 8.00 - 17.00,

kivéve: október 30 - november 1. között 8.00 - 21.00.

(2) A Köztemetők parcelláiban létesítendő temetési helyek építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részleteit a Közszolgáltató határozza meg.

(3) A sírokra és a parcellák belsejére fát vagy egyéb fás szárú növényt ültetni tilos.

(4) A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok, cserepes növények helyezhetők el. Minden más, e célra szolgáló tárgy csak a Közszolgáltató engedélyével helyezhető el.

(5) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és más helyre elszállítani tilos.

(6) A temetőben tüzet rakni, szemetet égetni tilos.

(7) A temetők területének tisztántartása az e rendeletben meghatározott módon a Közszolgáltató feladata.

(8) A gondozatlan megváltott sírhelyeken végzendő munkákat a Közszolgáltató a létesítő költségére elvégeztetheti. Ennek költsége betemetésnél vagy újraváltásnál kötelezően befizetésre kerül.

(9) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. Hulladék csak az arra kijelölt helyen rakható le.

(10) A temetőben összegyűjtött hulladék elszállításáról a Közszolgáltató szükség szerint gondoskodik.

(11) Padok és egyéb ülőalkalmatosságok parcellákban sírok között nem létesíthetők, és helyezhetők el. Ezek elhelyezésének engedélyezése a Közszolgáltató hatásköre.

(12) A Szentpéteri kapui temetőbe járművel történő behajtás díj megfizetéséhez kötött. Egyéb köztemetőkbe a behajtás tilos.

(13) A temetők területére állatokat behajtani, kutyákat bevinni - a vakvezető és temetők őrzésében segédkező kutyák kivételével - tilos.

9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2017. június 14.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTEMETŐK

1. Üzemelő temetők:

1.1. Szentpéteri kapui köztemető Szentpéteri kapu

1.2. Lyukói (Őzugrói) temető Lyukóvölgyi út

1.3. Bükkszentlászlói temető Bükkszentlászló

1.4. Hámori temető Puskaporos utca

1.5. Ómassai Alsó temető Ómassai utca

1.6. Ómassai Felső temető Ómassai utca

1.7. Vasgyári temető Gózon Lajos utca

1.8. Perecesi temető Barátság tér

2. Lezárt temetők:

2.1. Hősök temetője Temető-alja sor

2.2. Katonakert Sajó utca

2.3. Régi köztemető Temető-alja sor

2.4. Komlóstetői temető Komlóstetői út

2.5. Kilián-Északi temető Előhegy utca

2.6. Róna utcai temető Róna utca

2. melléklet a 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

VÉDETT SÍREMLÉKEK

Védett síremlékek:

Mindszenti evangélikus temető

1. Csengey Gusztáv (1842-1925) író, költő, jogakadémiai tanár, sírhely

2. Glós Károly (1821-1907) földbirtokos, sírhely

3. Henszelmann Aladár dr. (1889-1943) orvos, sírhely

4. Koch család (XIX-XX. század) miskolci polgárok, sírbolt

5. Leszih család (XIX-XX. század) gépgyáros, és muzeológus, sírbolt

6. Lichtenstein család (XIX-XX. század) országgyűlési képviselő, bankár, főispán, sírbolt

7. Markó család (XIX-XX. század) iparos és orvos, sírbolt

8. Máyer-Jurácskó család (XIX-XX. század) kereskedő, vendéglátó, sírbolt

9. Radvány István (1832-1918) malomigazgató, sírbolt

10. Soós Károly (1823-elhalálozásának időpontja ismeretlen) 1848-as honvéd, sírhely

11. Zathrocz Dániel (1796-1848) 1848-as honvéd, miskolci polgár, sírhely

12. Zelenka Pál (1839-1910) evangélikus püspök, a főrendi ház tagja, sírhely

Mindszenti római katolikus (görög katolikus) temető

1. Adorján (Adler) Károly (1849-1905) építész, sírhely

2. Bársony János (1850-1905) ügyvéd, sírhely

3. Benke József (1781-1855) színész, tanár, író, sírhely

4. Bodgál Ferenc dr. (1932-1972) muzeológus, ethnográfus, sírhely

5. Dálnoky Nagy család (XIX-XX. század) miskolci polgárok, sírhely

6. Duronelli András (1770-1845) postamester, sírjel

7. Gyulai Zoltán dr. (1900-1977) bányamérnök, sírhely

8. Halmay-Honti család (XIX-XX. század) két miskolci polgármester, sírbolt

9. „Introibo” sírbolt

10. Lieb Mihály és Röck Cecília kincstári sótiszt és felesége, sírhely

11. Minoriták sírboltja sírbolt

12. Piva család (XX. század) cukrászok, sírbolt

13. Szatmári irgalmas nővérek sírboltja (XIX-XX. század)

14. Szántay-Szémán István dr. (1880-1960) görög katolikus főpap, országgyűlési képviselő, sírhely

15. Csoba Tamás (1945-1993) a rendszerváltást követően Miskolc első demokratikusan megválasztott polgármester

16. Istvánffy Gyula (1863-1921) etnográfus

Deszkatemető (református, evangélikus)

1. Bató kripta (XIX. század) miskolci polgárok, sírbolt

2. Budai József (1851-1939) pomológus, növénynemesítő, gimnáziumi tanár, sírhely

3. Csáthy Szabó István (1835-1903) gyógyszerész, villamos építő, sírhely

4. Csorba György (1869-1945) fizikus, sírhely

5. Diószeghy Dániel dr. (1900-1969) kohómérnök, sírhely

6. Farkas István (1879-1941) püspök, sírhely

7. Gálffy Ignác (1859-1940) régész, tanár, sírhely

8. Gálffy Imre dr. (1894-1957) jogász, polgármester, sírhely

9. Kókai-Kun Bertalan (1817-1910) református püspök, főrendiházi tag, sírhely

10. Mokry-Mészáros Dezső (1881-1970) festőművész, sírhely

11. Rácz Ádám (1834-1886) nyomdász, sírhely

12. Rácz család (XIX-XX. század) miskolci polgárok, sírbolt

13. Révész Kálmán dr. (1860-1931) református püspök, felsőházi tag, sírhely

14. Szeghalmy Bálint (1889-1963) városi főmérnök, építész, sírjel

15. Szentpáli család (XIX-XX. század) polgármester, művész, díszsírhely

16. Szilágyi Miklós (1859-1945) gépgyáros, sírhely

17. Szűcs Lajos (1829-1904) 1848-as honvédtiszt, törvényszéki bíró, sírhely

18. Szűcs Miklós (1820-1886) 1848-as nemzetőr, jogász, író, sírhely

19. Szűcs Sámuel (1819-1889) 1848-as nemzetőr, jogász, naplóíró, sírhely

20. Tóth Pál (1843-1903) tanár, sírhely

21. Túry József (1863-1932) fürdőigazgató, fényképész, sírhely

22. Tüdős István dr. (1866-1918) református püspök, főrendiházi tag, sírhely

23. Balázs Győző (1893-1973) tanár költő, író

24. Misley Emese (1943-1956) mártír

Avasi református temető

1. Apostol Pál (1787-1860) evangélikus püspök, tanár, egyházi író, sírhely

2. Berecz Károly (1820-1902) író, akadémikus, sírhely

3. Bereznay István (1744-1824) miskolci polgár, sírhely

4. Butykay József (1828-1900) 1848-as tüzérfőhadnagy, sírhely

5. Csöglei-Tóth Lajos (kb. 1800-1852) nyomdász, sírhely

6. Dálnoky és Regéczy család (XIX-XX. század) társadalmi elit, sírhely

7. Diószeghy-kripta társadalmi elit, sírbolt

8. Eötvös Lajos (1856-1908) tűzoltó, sírhely

9. Herke Miklós (1810-1870) főbíró, sírhely

10. Horváth Lajos (1824-1911) jogász, országgyűlési képviselő, díszpolgár, díszsírhely

11. Jost család (XIX. század) cukrász-iparos, sírhely

12. Kun Miklós (1812-1875) 1848-as nemzetőr hadnagy, főbíró, sírhely

13. Latabár-Schabinszky kripta fotó és színművészet, sírbolt

14. Marjalaki Kiss család tanár, történész, fordító, sírhely

15. Nyilas Sámuel (1830-1874) lelkész, sírhely

16. Palóczy László (1783-1861) politikus, országgyűlési képviselő, sírbolt

17. Petró Sándor dr. (1907-1976) orvos, sírhely

18. Poóts András (születésének időpontja ismeretlen-1848) 1848-as honvéd, sírhely

19. Porcs család miskolci polgárok, sírhely

20. Soltész Nagy és Tarnay kripta társadalmi elit, sírbolt

21. Szatmári Paksi József (1763-1848) püspök, sírhely

22. Szemere család miskolci politikusok, sírhely

23. Silvestri Jakab (1817-1869) cukrász, sírhely

24. Szinay István (1826-1909) 1848-as honvéd, fényképész, sírhely

25. Szrogh Sámuel (1763-1829) táblabíró, író, sírjel

26. Thúry János (1803-1867) táncművész, sírhely

27. Vajna Béla (1831-1883) 1848-as honvéd, sírhely

28. Váncza család (XIX-XX. század) sírhely

29. Zsarnay Lajos (1802-1866) püspök, akadémikus, sírhely

30. Oláh Miklós (1936-1957) 1956-os mártír

Avasi zsidótemető

1. Aser Anschel Wiener (születésének időpontja ismeretlen-1800) megyei főrabbi, sírhely

2. Austerlitz Sándor (1870-1939) főrabbi, sírhely

3. Flam Ignácz (1823-1886) 1848-as népfelkelő, sírhely

4. Guttmann Jenő (1882-1933) textilgyáros, sírhely

5. Győri Ödön (1848-1928) szeszgyáros, sírhely

6. Havas Ignác (1853-1920) MÁV felügyelő, sírhely

7. Hercz Jenő (1864-1940) gépgyáros, sírhely

8. Héthársi Neumann Adolf (1870-1929) bankár, sírhely

9. Kaczander József (1807-1903) 1848-as tüzér, sírhely

10. Munk Samu (1855-1933) földbirtokos, bankár, sírhely

11. Nagy (Patzauer) Samu (1856-1915) kenyérgyáros, sírhely

12. Pollák kripta ecetgyáros, sírbolt

13. Popper József dr. (1824-1894) orvos, sírhely

14. Silbiger Ármin (1844-1911) kereskedő, sírhely

15. Singer Henrik dr. (1845-1927) orvos, sírhely

Ortodox temető

1. Demas Mihály (1748-1828) kereskedő, sírhely

2. Kosmiski Georgios (1704-1794) kereskedő, sírjel

3. Margó Emilián (1826-1881) lelkész, szentszéki ülnök, sírhely

4. Mihalovits Sándor (1838-1888) köztisztviselő, sírhely

5. Nikvissza Konstantin (1743-1803) kereskedő, sírhely

6. Niska Mihály (1725-1795) kereskedő, sírhely

7. Pamperis Joanis (1747-1807) kereskedő, sírhely

8. Pattaki György (1729-1804) kereskedő, sírhely

9. Pilta síremlék kereskedők, sírhely

Szent Anna római katolikus temető

1. Déryné Széppataki Róza (1793-1872) színművész, sírhely

2. Kilényi Dávidné Széppataki Johanna (1798-1878) színművész, sírhely

3. Saád Andor dr. (1904-1977) orvos, régész, sírhely

Diósgyőri (katolikus, református, evangélikus) temető

1. Schiller Adolf (1824-1902) katonatiszt, sírhely

2. Vida Dániel (1823-1904) lelkész, sírhely

Majláth kegyeleti park

1. Martinyi Sámuel (születésének időpontja ismeretlen-1834) földbirtokos, sírhely

Vasgyár (katolikus, református, evangélikus) temető

1. Allender Henrik (1856-1931) mérnök, gyárigazgató, sírhely

2. Menner Adolf dr. (1824-1910) 1848-as honvédorvos, orvos, sírhely

3. Técsey Ferenc (1838-1904) gyárigazgató, sírhely

4. Topiczer János (1862-1928) kohómérnök, feltaláló, sírhely

Hámori temető

1. Fazola Henrik (1730-1779) a vasgyártás alapítója Ómassán

2. Herman Ottó (1835-1914) természettudós, országgyűlési képviselő, sírhely

3. Hermann Ede Károly (1802-1854) orvos, ornitológus, preparátor és Szeöts Béla (1857-1922) mezőgazdász, erdész a Hermann hagyaték gondozója (közös sírhely)

4. Vásárhelyi István (1889-1968) zoológus, sírhely

Szentpéteri kapui köztemető

1. Lenkey Zoltán (1936-1983) grafikusművész, sírhely

2. Szalay Lajos (1909-1995) grafikus és festőművész sírhely, díszsírhely

Minorita templom és altemploma

1. Fáy István (1812-1862) író, mecénás sírbolt, templomfal

2. Kelemen (Sámuel) Didák (1683-1744) ferences szerzetes, rendfőnök, altemplom

Bükkszentlászlói temető

1. Kapui Márton (1904-1971) VB. elnök

2. Batthyányi Lajos (1898-1966) kisbíró

Hejőcsabai Mécses utcai református temető

1. Bárczay Miklós (1825-1900) 1848-as főszázados

Belvárosi Evangélikus Templom

1. Báró Radvánszky Ferenc (1740-1810) Borsod megyei evangélikus egyházak főfelügyelője

Diósgyőri Temető

1. Ippi Bydeskuthy Ernő (1808-1899) honvéd alezredes

3. melléklet a 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

EGYHÁZI TULAJDONÚ TEMETŐK

1. Katolikus egyház

Mindszenti temető Corvin utca

Feszty Árpád utcai temető Feszty Árpád utca

Szent Anna temető Dóczy József utca

Görömbölyi temető Szabó K. utca

Hejőcsabai temető Csaba vezér utca

Szirmai temető Bogáncs utca

Szent József temető Muszkás oldal

Diósgyőri temető Kondor Béla utca

Majláthi temető Csóka utca

2. Református egyház

Deszka-temető Laborfalvy Róza utca

Avasi temető Papszer utca

Nagyleány temető Dóczy József utca

Hejőcsabai temető Rigó Zoltán utca

Szirmai temető Bogáncs utca

Diósgyőri temető Kondor Béla utca

Törkölyösi temető Gyár utca

3. Evangélikus egyház

Mindszenti temető Király utca

Nagyleány temető Dóczy József utca

Diósgyőri temető Kondor Béla utca

4. Izraelita Hitközösség

Avasi izraelita temető Mendikás utca

4. melléklet a 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

A temetők beosztott tábláin lévő sorszámozott sírhelyek és a sírhelyek védelmét biztosító kerítés méretei

A B C D E
1. Megnevezés Hossz Szélesség Mélység Távolság
2. Egyes sírhely (felnőtt)
rátemetés
sírok egymástól való távolsága
sírsorok egymástól való távolsága
210 cm
210 cm
90 cm
90 cm
200 cm
160 cm


60 cm
80 cm
3. Kettős sírhely
rátemetés
sírok egymástól való távolsága
sírsorok egymástól való távolsága
210 cm
210 cm
190 cm
190 cm
200 cm
160 cm


60 cm
80 cm
4. Gyermek sírhely
rátemetés
sírok egymástól való távolsága
sírsorok egymástól való távolsága
180 cm
180 cm
80 cm
80 cm
200 cm
160 cm


min. 30 cm
min. 60 cm
5. Csonkolt testrészek és halvaszületett gyermekek sírhelyei
sírok egymástól való távolsága
sírsorok egymástól való távolsága
130 cm 60 cm 160 cm
min. 30 cm
min. 60 cm
6. Urna földbe temetése esetén a sírhely méret
urnahelyek egymástól való távolsága
urnasír sorok egymástól való távolsága
80 cm 60 cm 50 cm
60 cm
80 cm

A sírhelyek védelmét biztosító kerítés e rendelet 4. mellékletében szereplő sírhelyméreten kívül nem létesíthető.

5. melléklet a 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

A sírboltok és egyéb sírhelyek parcella kiosztás szerinti előírt méretei

A B C D
1. Megnevezés Hossz Szélesség Mélység
2. Belső méretek
kettő koporsóra
négy koporsóra
hat koporsóra

250 cm
250 cm
250 cm

150 cm
250 cm
250 cm

200 cm
200 cm
250 cm
3. Felszíni méretek
kettő koporsóra
négy koporsóra
hat koporsóra

300 cm
300 cm
300 cm

300 cm
300 cm
300 cm
4. Új parcella nyitása esetén a síremlékek méretei
szimpla
dupla
0-5 éves korig koporsó valamint urnasírhely

260 cm
260 cm
130 cm

150 cm
240 cm
110 cm

6. melléklet a 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Temetési helyek díjtételei forintban meghatározva

A B
Temető megnevezése Díj forintban meghatározva
1. Szentpéteri Kapui Városi Köztemető
Családi sírbolt Ft/m2
Sírhely felnőtt egyszemélyes
Sírhely felnőtt kétszemélyes
Sírhely gyermek
Díszsírhely egyszemélyes
Közéleti sírhely egyszemélyes
Egyszemélyes felnőtt 19, 20, 21 parcella
Egyszemélyes felnőtt 16. parcella
Családi urnasírhely
Családi urnasírhely alépítménnyel
Urnafülke 6,7, 8, parcellákban
Urnafülke északi, nyugati falban
Urnafülke 1 férőhelyes
Urnafülke 2 férőhelyes
Urnafülke 3-4 férőhelyes
Hamvak beszórása (szórókút)
Temetkezési hely rekonstrukciós díj
29 845
45 085
76 200
5 080
338 455
92 075
92 075
249 555
28 575
40 005
15 494
27 686
15 875
24 130
35 560
53 975
11 430
2. Vasgyári Temető
Családi sírbolt Ft/m2
Sírhely felnőtt egyszemélyes
Sírhely felnőtt kétszemélyes
Sírhely gyermek
Családi urnasírhely
29 845
45 085
76 200
5 080
28 575
3. Perecesi Temető
Sírhely felnőtt egyszemélyes
Sírhely felnőtt kétszemélyes
Sírhely gyermek
Családi urnasírhely
45 085
76 200
5 080
28 575
4. Lyukói Temető
Sírhely felnőtt egyszemélyes
Sírhely felnőtt kétszemélyes
Sírhely gyermek
Családi urnasírhely
45 085
76 200
5 080
28 575
5. Hámori Temető
Sírhely felnőtt egyszemélyes
Sírhely felnőtt kétszemélyes
Gyermek sírhely
Családi urnasírhely
45 085
76 200
5 080
28 575
6. Ómassai Temető
Sírhely felnőtt egyszemélyes
Sírhely felnőtt kétszemélyes
Gyermek sírhely
Családi urnasírhely
45 085
76 200
5 080
28 575
7. Bükkszentlászlói Temető
Sírhely felnőtt egyszemélyes
Sírhely felnőtt kétszemélyes
Gyermek sírhely
Családi urnasírhely
42 545
76 200
5 080
28 575

A temetők részletes térképét a temetők bejáratánál ki kell függeszteni, melyen a sírhelyek díjait is fel kell tüntetni.

A megállapított díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

7. melléklet a 18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Szolgáltatások díjai forintban meghatározva

A B
Temető megnevezése Díj forintban
meghatározva
1. Szentpéteri Kapui Városi Köztemető
Nagyravatalozó - Ravatalozás eszközeinek használati díja/szertartás
Kisravatalozó - Ravatalozás eszközeinek használati díja/szertartás
46 990
38 100
Hűtési díj Ft/nap
Gyászzene
Gyászzene, vers kívánság szerinti összeállításban
Sírásás sírbolt/m3
Sírásás felnőtt sír
Sírásás gyermek sír
Sírásás urnasír
Exhuma sírásás
Külső ravatalozó igénybevételi díj
Sírrekonstrukciós díj
Behajtási díj
Halottak napi virágárusítás temetőn belül (pavilon/nap)
Reklámhely a temető kerítésén (1 m2/hó)
Urnaelhelyezés
Elhunyt szállítása temetőn beül, erre a célra rendszeresített szállítójárművön
3 810
6 858
9 652
13 970
52 705
24 765
15 240
73 660
24 765
9 906
420
19 050
14 605
4064
21 590
2. Vasgyári Temetőben
Ravatalozó-Ravatalozás eszközeinek használati díja/szertartás
Külső ravatalozó- Ravatalozás eszközeinek használati díja/szertartás
Gyászzene
Gyászzene, vers kívánság szerinti összeállításban
Sírásás felnőtt sír
Sírásás gyermek sír
Sírásás urnasír
Exhuma sírásás
Próbaásás
20 320
22 225
6 858
9 652
52 705
24 765
15 240
73 660
27 940
3. Perecesi Temető
Ravatalozó-Ravatalozás eszközeinek használati díja/szertartás
Sírásás felnőtt sír
Sírásás gyermek sír
Sírásás urnasír
Exhuma sírásás
Próbaásás
18 415
52 705
24 765
15 240
73 660
27 940
4. Hámori Temetőben
Sírásás felnőtt sír
Sírásás gyermek sír
Sírásás urnasír
Exhuma sírásás
52 705
24 765
15 240
73 660
5. Lyukói Temetőben
Sírásás felnőtt sír
Sírásás gyermek sír
Sírásás urnasír
Exhuma sírásás
52 705
24 765
15 240
73 660
6. Bükkszentlászlói Temetőben
Ravatalozó-Ravatalozás eszközeinek használati díja/szertartás
Sírásás felnőtt sír
Sírásás gyermek sír
Sírásás urnasír
Exhuma sírásás
18 415
52 705
24 765
15 240
73 660
7. Ómassai Temetőben
Sírásás felnőtt sír
Sírásás gyermek sír
Sírásás urnasír
Exhuma sírásás
52 705
24 765
15 240
73 660
8. Temetőfenntartási hozzájárulás díja
Vállalkozás-szerű munkavégzés, engedély
(engedélybírálat, emlék átvétel, folyamat ellenőrzés, temető-fenntartási díj)
3 000
9. Létesítmény igénybevételének díja/temetés, elhelyezés 40 640
10. Fertőtlenítés, védőeszköz használat
(A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet idején szükséges többleteszközök díja)
12 700

A megállapított díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

A Perecesi Temető esetében: amennyiben a sírásás során válik nyilvánvalóvá, hogy az adott temetési helyen sírhely a földrajzi adottságok miatt nem létesíthető, csak az ún. próbaásás után fizetendő díjat kell megfizetni.

8. melléklet a 18/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelethez

RAVATALOZÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT KELLÉKEK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK

A B
Kellékek, berendezési tárgyak megnevezése temetőnként Darabszám
1. Városi köztemető nagyravatalozó
Ravatalozóasztal-terítő
Pulpitus
Pulpitus-terítő
Elektromos kandeláber, 13 égős
Jelkendő
Oldalfal drapéria
Szőnyeg
Szék + huzat
Görögoszlop műzölddel
Érempárna tartó
Gyertyatartó

1 db
1 db
1 db
6 db
3 db
1 garn.
10 fm
34 db
8 db
1 db
2 db
2. Városi köztemető kisravatalozó
Ravatalozóasztal-terítő
Pulpitus
Pulpitus-terítő
Elektromos kandeláber, 4 égős
Jelkendő
Oldalfal drapéria
Szőnyeg
Szék + huzat
Görögoszlop műzölddel

1 db
1 db
1 db
2 db
3 db
1 garn.
5 fm
18 db
4 db
3. Városi köztemető külső ravatalozó
Gránit ravatalozó asztal
Gránit pad
Háttérparaván borovifenyőből
Görög oszlop vázával, műkő

1 db
2 db
5 db
4 db
4. Perecesi temető ravatalozó
Ravatalozó-asztal
Pulpitus
Ravatalozóasztal-terítő
Feszület, 35 cm-es sárgaréz
Sárgaréz gyertyatartó
Homlokfal drapéria (húzott)
Jelkendő
Oldalfal drapéria
Műzöld

1 db
1 db
1 db
1 db
2 db
1 db
3 db
1 garn.
4 db
5. Bükkszentlászlói Temető Ravatalozó
Ravatalozó-asztal
Ravatalozó asztal-terítő
Oldalfal drapéria
Papi asztal
Papi asztal terítő
Szőnyeg
Szék
Gyertyatartó (asztali)
Gyertyatartó (120 cm)
Zászlótartó rúd zászlóval
Jelkendő
Műzöld

1 db
1 db
1 garn.
1 db
1 db
4 fm
8 db
2 db
4 db
3 db
3 db
2 db
6. Vasgyári Temető Ravatalozó
Ravatalozó tumbakocsi terítővel
Szék + huzat
Oldalfal drapéria
Szőnyeg
Papi asztal
Papi asztal terítő
Kandeláber denszeszes
Műzöld
Gyertyatartó (30 cm)

1 db
12 db
1 garn.
10 fm
1 db
1 db
2 db
6 db
2 db
7. Vasgyári Temető Külső Ravatalozási hely
Gránit ravatalozó asztal
Gránit pad

1 db
2 db

  Vissza az oldal tetejére