Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2017. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében és 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon belül a szervezeti és feladatváltozások, valamint a szállítói állomány figyelembevételével folytatólagosan teljesítse.

2. § (1) Az Önkormányzat működési feladatainak finanszírozása, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az évente ismétlődő rendszeres egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2018. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az időarányostól eltérően, a szükségletnek megfelelően finanszírozhatók az egyes szezonális jellegű feladatokkal kapcsolatos kiadások, támogatások, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásai.

(2) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített számadási kötelezettségnek eleget tett, továbbá igazolja, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.

3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:

a) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2017. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

b) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

4. § A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a következők kivételével:

a) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem szereplő, de a Közgyűlés korábbi döntése alapján 2018. évre ütemezendő feladatokra a várható éves költségvetési előirányzatuk időarányos része finanszírozható.

b) A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyes kiemelt, elsősorban különböző pályázatokhoz kapcsolódó feladatok esetében az átmeneti gazdálkodás időszakában összességében maximum 500 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon, különösen terület előkészítés, terveztetés és keret jellegű közbeszerzési ajánlattételi felhívás, valamint a folyamatos városüzemeltetési és beruházási feladatok érdekében.

5. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új költségvetési rendeletbe be kell építeni.

6. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti.

Miskolc, 2017. november 30.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére