Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 59.897.652.836 Ft,

ebből:

aa) költségvetési bevételek 43.345.963.035 Ft,

ab) finanszírozási bevételek 16.551.689.801 Ft,

b) kiadási főösszegét 42.207.956.668 Ft,

ebből:

ba) költségvetési kiadások 41.933.672.523 Ft,

bb) finanszírozási kiadások 274.284.145 Ft,

összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1.1. melléklet, az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., mellékletek tartalmazzák.

2. § Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül

a) a személyi juttatások összege 6.974.592.895 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 1.705.602.209 Ft,

c) a dologi kiadások összege 9.788.711.565 Ft,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 478.016.853 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadások összege 10.741.231.809 Ft,

f) a felújítások összege 125.939.800 Ft,

g) a beruházások összege 5.096.746.873 Ft,

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 7.022.830.519 Ft,

i) finanszírozási kiadások 274.284.145 Ft,

A kiadásokon belül:

A Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege 36.348.495 Ft,

Az adósságszolgálat tárgyévi összege 131.058.672 Ft.

2. A 2017. évi maradvány felhasználása

3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 17.689.696.168 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9.3. melléklet részletezi.

(2) A 17.689.696.168 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 17.231.837.758 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 16.618.093 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 441.240.317 Ft. Ezen felül a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési maradványa 181.893.446 Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2017. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 2.236.835.529 Ft összegben, az Önkormányzat 2017-ről áthúzódó kiadásainak forrásaként 15.292.860.639 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 160.000.000 Ft összeget a 2018. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9.1. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9.2. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés az áthúzódó 26.896.393.360 Ft összegű önkormányzati bevételt:

a) működési költségvetési bevételek 2.539.910.224 Ft,

b) felhalmozási költségvetési bevételek 22.289.448.850 Ft,

c) finanszírozási bevételek 2.067.034.286 Ft,

a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 118.071.429 Ft összegben állapítja meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

a) az Önkormányzatnál 42.189.253.999 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatalnál 682.589.536 Ft,

c) a költségvetési intézményeknél 1.672.317.422 Ft.

4. § Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. mellékletek tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6. § A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2018. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 9., 9.1., 9.2., 9.3. és 10. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7. § (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2.2. melléklet tartalmazza.

(3) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételeinek részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2.4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(6) Az államháztartáson belülről működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételeit a 2.7. melléklet tartalmazza.

(8) A jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói bevételeinek részletezését a 2.8. melléklet tartalmazza.

(9) Az egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 2.9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2.10. melléklet tartalmazza

(11) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2.11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2.12. melléklet tartalmazza.

(13) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.13. melléklet tartalmazza.

(14) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásainak részletezését a 2.14. melléklet tartalmazza.

(15) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2.15. melléklet tartalmazza.

(16) A felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) részletezését a 2.16. melléklet tartalmazza.

(17) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza.

(18) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 5.1. melléklet tartalmazza.

(19) A Választókerületi Alap felhasználását az 5.2. melléklet tartalmazza.

(20) A Polgármesteri Mecénási Alap 2017. évi felhasználását az 5.3. melléklet tartalmazza.

(21) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(22) A 2017. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2017. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8.1., az Önkormányzat részesedéseit a 8.2., a követelések könyv szerinti értékét a 8.3. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Miskolc, 2018. május 17.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1-2. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 4/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 4/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

4-12. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 4/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//