Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások vonatkozásában a rendelet hatálya a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdése szerinti személyekre terjed ki.

(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak vonatkozásában a rendelet hatálya az Önkormányzat által fenntartott óvodákra és Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekre, (továbbiakban: köznevelési intézmények) továbbá a gyermekjóléti intézményre terjed ki.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások vonatkozásában a rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezőkre, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) és (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pontja és (4a) és (4b) bekezdése szerinti, valamint 6. §-ában és 7. §-ában megjelölt személyekre terjed ki.

(4) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzattal feladatellátásra szerződött települési önkormányzatok közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező lakosaira.

2. Ellátási terület

2. § (1) A rendeletben meghatározott szociális alap- és szakosított ellátások, valamint gyermekjóléti alapellátások ellátási területe Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

(2) Az Önkormányzattal család- és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint házi segítségnyújtás feladatellátásának ellátási területe a szerződött települési önkormányzatok közigazgatási területe.

(3) A Család- és gyermekjóléti központ szolgáltatás esetében az ellátási terület Miskolci Járás közigazgatási területe.

(4) Az Őszi Napsugár Otthon, az Idősek Háza, az Ezüsthíd Otthon és a Szent Hedvig Otthon ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást biztosító intézmény ellátási területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye.

3. Hatásköri és eljárási szabályok

3. § (1) Az Önkormányzat fenntartói hatáskörében:

a) dönt az intézmény alapító okiratáról, gazdálkodási köréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról;

b) meghatározza az intézmény költségvetését, valamint konkrét összegben az intézményi térítési díjat;

c) ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét;

d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét;

e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről;

f) gondoskodik az érdek-képviseleti fórum megalakításáról;

g) szolgáltatástervezési koncepciót készít – figyelemmel az Szt. 92. § (3) bekezdésére – az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában;

h) átfogó értékelést készít – figyelemmel a Gyvt. 96. § (6) bekezdésére – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról;

i) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások vonatkozásában kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások vonatkozásában a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt;

j) kivizsgálja a fenntartót érintő panaszokat és megteszi a szükséges intézkedéseket.

(2) A polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva:

a) *  gyakorolja az intézmény vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat;

b) benyújtja a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, adatmódosítás, valamint törlésre irányuló kérelmeket;

c) *  az Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága előzetes véleménye alapján jóváhagyja a szociális intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény telephelyei esetében a Házirendet.

4. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Szt., a Gyvt., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. Fejezet

Ellátási formák

4. Az Önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások

5. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményen (a továbbiakban: MESZEGYI) keresztül az alábbi, Gyvt-ben előírt gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) Gyermekjóléti szolgáltatás keretében

aa) Család- és gyermekjóléti szolgálat

ab) Család- és gyermekjóléti központ

b) Gyermekek napközbeni ellátása keretében

ba) Bölcsődei ellátás

c) Gyermekek átmeneti gondozási keretében

ca) Gyermekek átmeneti otthona

cb) Családok átmeneti otthona.

(2) Az egyes gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásokat biztosító telephelyek, ellátottak számára nyitva álló helyiségek felsorolását e rendelet 1. melléklete, a bölcsődei telephelyek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A MESZEGYI feladatellátási szerződés alapján család- és gyermekjóléti szolgálatot, mint gyermekjóléti alapellátást lát el.

(4) A feladatellátásokra szerződött települési önkormányzatok felsorolását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján gyermekjóléti alapszolgáltatás keretében bölcsődei ellátást biztosít az EMIH Budapesti Hitközség.

5. Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások

6. § (1) Az Önkormányzat a MESZEGYI-n keresztül az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) pszichiátriai betegek közösségi ellátása

e) támogató szolgáltatás

f) nappali ellátás

fa) idősek klubja

fb) pszichiátriai betegek nappali ellátása.

(2) A MESZEGYI feladatellátási szerződések alapján az alábbi szociális alapszolgáltatásokat látja el:

a) házi segítségnyújtás

b) családsegítés.

(3) A feladatellátásokra szerződött települési önkormányzatok felsorolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani az alábbiak szerint:

a) koruk miatt rászorultak:

aa) azok az 55. életévet betöltött személyek, akik aktív korúak ellátásában részesülnek,

ab) azok az 55. életévet betöltött személyek, akik saját vagy hozzátartozójuk jogcímén nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek,

b) egészségi állapotuk miatt rászorultak azok, akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 40%-os – rehabilitációs hatóság komplex minősítésével, valamint korábbi végleges szakvélemények igazolása alapján.

c) fogyatékosságuk miatt rászorultak azok, akik külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy emelt összegű családi pótlékban részesülne

d) pszichiátriai betegségük miatt rászorultak azok a személyek, akik a betegség fennállását pszichiáter, vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolják,

e) szenvedélybetegségük miatt rászorultak azok a személyek, akiknél addiktológus, pszichiáter szakorvos véleménye alapján szenvedélybetegség került megállapításra,

f) hajléktalanságuk miatt.

(2) Az étkeztetést szolgáltatás elvitellel, helyben fogyasztással és kiszállítással vehető igénybe.

(3) A lakásra kiszállítással egyszeri vagy háromszori étkeztetést azon személynek lehet biztosítani, aki:

a) 65. életévét betöltötte,

b) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével igazolva az egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os,

c) aki külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy emelt összegű családi pótlékban részesül.

(4) Az Önkormányzat a MESZEGYI-n keresztül az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátásokat biztosítja:

a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza.

(5) Az egyes szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosító telephelyeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) * 

III. Fejezet

Ellátások igénybevételének módja, megszűnése

6. Gyermekjóléti alapellátások igénybevételének módja, megszűnése

8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére, meghosszabbítására, elbírálására, megszűnésére a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) A gyermekjóléti alapellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás az intézményvezető hatáskörében – kérelem benyújtása és külön eljárás nélkül – biztosítható.

7. Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybevételének módja, megszűnése

9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére, meghosszabbítására, elbírálására, megszűnésére az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) A szociális ellátások vonatkozásában:

a) a családsegítés iránti igényt a területileg illetékes területi szolgáltatási központ családgondozójánál,

b) étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza iránti kérelmet a területileg illetékes szolgáltatási központ vezetőjénél,

c) támogató szolgáltatás – személyi segítés és szállítás – iránti kérelmet az intézményvezetőnél, vagy a szolgálat vezetőjénél,

d) pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása iránti kérelmet az intézményvezetőnél, vagy a szolgáltatás vezetőjénél,

e) ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthonában történő elhelyezés iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(3) Az ellátási szerződés keretében biztosított ellátások vonatkozásában a kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

IV. fejezet

Térítési díj

10. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, melynek megfizetésére a Gyvt. 146. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított ellátásokért fizetendő intézményi térítési díj mértékét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért az Szt. 115/A. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások, valamint az idős személyek nappali ellátása kivételével térítési díjat kell fizetni, melynek megfizetésére az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díj mértékét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A feladatellátási szerződés alapján ellátott szociális alapszolgáltatások vonatkozásában megállapított intézményi térítési díjak mértékét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) A köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) *  A házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében a napi egy óra gondozást az ellátottak részére – az első három jövedelemkategóriában – térítési díj mentesen kell biztosítani.

(8) Abban az esetben, ha az ápolást, gondozást nyújtó intézmény a fenntartó vagy az intézmény érdekkörében felmerült okból az ellátott elhelyezését a továbbiakban másik, magasabb intézményi térítési díj kategóriába tartozó telephelyén tudja biztosítani, és az ellátott az áthelyezéshez hozzájárul, a fogadó telephelyre e rendeletben megállapított térítési díj összege a korábbi telephelyre vonatkozó térítési díj összegére csökken.

V. Fejezet

Szociálpolitikai kerekasztal

11. § (1) *  Az Önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és működtet.

(2) *  A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:

a) Az Önkormányzat szociális területért felelős alpolgármestere,

b) az Önkormányzat működési területén szociális intézményeket fenntartók képviselői,

c) az Önkormányzat szakbizottságának az elnöke,

d) a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért kuratóriumának elnöke,

e) az Egészségügyi és Szociális Szakmai Műhely képviselője,

f) a Fogyatékosságügyi Szakmai Műhely képviselője,

g) az Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény vezetője.

(3) *  A Kerekasztal ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek:

a) Az Önkormányzat közigazgatási területén működő szociális szolgáltatók képviselői,

b) a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet képviselője,

c) a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény képviselője,

d) az Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény szakmai igazgatói,

e) az Önkormányzat civil és esélyegyenlőségi referense.

(4) *  A Kerekasztal működtetéséért a szociális ellátás tevékenységi felügyeletét gyakorló alpolgármester felelős.

(5) *  A Kerekasztal feladatai:

a) A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározottak megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, közreműködés a koncepció felülvizsgálatában,

b) közreműködés a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésében és felülvizsgálatában, a tervezett intézkedések megvalósításának figyelemmel kísérése,

c) észrevételek, javaslatok megtétele a szociális ellátórendszerrel kapcsolatban.

(6) *  A Kerekasztal szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tart ülést. A Kerekasztal üléseit a (2) bekezdés a) pontja szerinti személy hívja össze és vezeti. A Kerekasztal ülései nyilvánosak. A Kerekasztal működésének további szabályait a Kerekasztal által elfogadott ügyrend határozza meg.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2018. december 13.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Gyermekjóléti alapellátás és Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásának székhelye, telephelyei és az ellátottak számára nyitva álló helyiségek

1. Az intézmény székhelye: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Címe: 3530 Miskolc, Arany János u. 37.

1.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

1.1.1. 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 42–44. (Avasi Területi Szolgáltatási Központ)

1.1.2. 3533 Miskolc, Jedlik Á. u. 3/A. (Diósgyőr-Vasgyári Területi Szolgáltatási Központ)

1.1.3. *  3534 Miskolc, Fazola H. u. 4. A. épület (Fazola Úti Területi Szolgáltatási Központ)

1.1.4. 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. (Belvárosi Területi Szolgáltatási Központ)

1.2. Gyermekek átmeneti gondozásának telephelyei:

1.2.1. Gyermekek Átmeneti Otthona

3533 Miskolc, Kabar u. 4.

1.2.2. Családok Átmeneti Otthona

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 84.

1.3. Család- és Gyermekjóléti Központ

3525 Miskolc, Mátyás király u. 15.

2. melléklet a 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődék

1. Napsugár Bölcsőde
3527 Miskolc, Selyemrét u. 36.
2. Mesemalom Bölcsőde
3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 36.
3. Dobó Katica Bölcsőde
3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 26.
4. Heim Pál Bölcsőde
3526 Miskolc, Kassai u. 19.
5. Katica Bölcsőde
3529 Miskolc, Szilvás u. 39.
6. Napraforgó Bölcsőde
3524 Miskolc, Hajós u. 1.
7. Petneházy Bölcsőde
3525 Miskolc, Petneházy u. 10–12.
8. Margaréta Bölcsőde
3532 Miskolc, Bokréta u. 1.
9. Diósgyőri Bölcsőde
3535 Miskolc, Kuruc u. 65/a.
10. Kilián Bölcsőde
3534 Miskolc, Könyves K. u. 31.

3. melléklet a 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzattal család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra szerződött települési önkormányzatok:

a) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

b) Harsány Község Önkormányzata,

c) Mályi Község Önkormányzata,

d) Nyékládháza Város Önkormányzata,

e) Ónod Község Önkormányzata

f) Sajóbábony Város Önkormányzata,

g) Sajóhidvég Község Önkormányzata

h) Sajókeresztúr Község Önkormányzata

4. melléklet a 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzattal feladatellátásra szerződött települési önkormányzatok:

a) *  Házi segítségnyújtás vonatkozásában:

aa) Köröm Község Önkormányzata,

ab) Mályi Község Önkormányzata,

ac) Sajóhidvég Község Önkormányzata.

b) Családsegítés vonatkozásában:

ba) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

bb) Harsány Község Önkormányzata,

bc) Mályi Község Önkormányzata,

bd) Nyékládháza Város Önkormányzata,

be) Ónod Község Önkormányzata

bf) Sajóbábony Város Önkormányzata,

bg) Sajóhidvég Község Önkormányzata

bh) Sajókeresztúr Község Önkormányzata

5. melléklet a 26/2018.(XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

1. A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott egyes szociális alap- és szakosított ellátásokat és természetben nyújtott szociális ellátást biztosító telephelyek:

1.1. Szociális alapszolgáltatásokat biztosító telephelyek:

1.1.1. Étkeztetést biztosító telephelyek (elvitel, helyben fogyasztás, kiszállítás)

1.1.1.1. Derűs Alkony Szolgáltatási Központ – Miskolc, Arany J. u. 37. (Székhely)

1.1.1.2. Szépkor Szolgáltatási Központ – Miskolc, Mátyás király u. 15.

1.1.1.3. Avas I. Klub – Miskolc, Klapka Gy. u. 6–8.

1.1.1.4. Avas II. Klub – Miskolc, Testvérvárosok u. 6.

1.1.1.5. *  Arany Alkony Szolgáltatási Központ és Gondozóház – Miskolc, Kabar u. 4.

1.1.1.6. Vársétány Szolgáltatási Központ – Miskolc, Bartók B. u. 7.

1.1.1.7. Hámori Szolgáltatási Központ – Miskolc, Palota u. 26.

1.1.1.8. Hejőcsabai Szolgáltatási Központ – Miskolc, Sütő J. u. 6.

1.1.1.9. Újgyőri Szolgáltatási Központ – Miskolc, Andrássy u. 10.

Étkeztetés – csak elvitellel és kiszállítással

1.1.1.10. Segítő Kezek Szolgáltatási Központ – Miskolc, Szondy Gy. u. 50.

1.1.1.11. *  Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozóház – Miskolc, Fazola H. u. 4. B. épület 2. ajtó

1.1.2. Házi segítségnyújtás

1.1.2.1. Derűs Alkony Szolgáltatási Központ – Miskolc, Arany J. u. 37. (Székhely)

1.1.2.2. Segítő Kezek Szolgáltatási Központ – Miskolc, Szondy Gy. u. 50.

1.1.2.3. Szépkor Szolgáltatási Központ – Miskolc, Mátyás király u. 15.

1.1.2.4. Avasi I. sz. Idősek Klubja – Miskolc, Klapka Gy. u. 6–8.

1.1.2.5. *  Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozóház – Miskolc, Fazola H. u. 4. B. épület 2. ajtó

1.1.2.6. *  Arany Alkony Szolgáltatási Központ és Gondozóház – Miskolc, Kabar u. 4.

1.1.2.7. Vársétány Szolgáltatási Központ – Miskolc, Bartók B. u. 7.

1.1.2.8. Hámori Szolgáltatási Központ – Miskolc, Palota u. 26.

1.1.2.9. Hejőcsabai Szolgáltatási Központ – Miskolc, Sütő J. u. 6.

1.1.2.10. Újgyőri Szolgáltatási Központ – Miskolc, Andrássy u. 10.

1.1.3. Idősek nappali ellátása – Idősek Klubja

1.1.3.1. Derűs Alkony Szolgáltatási Központ – Miskolc, Arany J. u. 37. (Székhely)

1.1.3.2. Segítő Kezek Szolgáltatási Központ – Miskolc, Szondy Gy. u. 50.

1.1.3.3. Szépkor Szolgáltatási Központ – Miskolc, Mátyás király u. 15.

1.1.3.4. Avasi I. sz. Idősek Klubja – Miskolc, Klapka Gy. u. 6–8.

1.1.3.5. Avasi II. sz. Idősek Klubja – Miskolc, Testvérvárosok u. 6.

1.1.3.6. *  Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozóház – Miskolc, Fazola H. u. 4. B. épület 2. ajtó

1.1.3.7. Vársétány Szolgáltatási Központ – Miskolc, Bartók B. u. 7.

1.1.3.8. Hámori Szolgáltatási Központ – Miskolc, Palota u. 26.

1.1.3.9. Hejőcsabai Szolgáltatási Központ – Miskolc, Sütő J. u. 6.

1.1.3.10. Újgyőri Szolgáltatási Központ – Miskolc, Andrássy u. 10.

1.1.4. Családsegítés

1.1.4.1. 3530 Miskolc, Arany J. u. 37. (Székhely)

1.1.4.2. 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 42–44. (Avasi Területi Szolgáltatási Központ)

1.1.4.3. 3533 Miskolc, Jedlik Ányos u. 3/A. (Diósgyőr-Vasgyári Területi Szolgáltatási Központ)

1.1.4.4. *  3534 Miskolc, Fazola H. u. 4. A. épület (Fazola Úti Területi Szolgáltatási Központ)

1.1.4.5. 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. (Belvárosi Területi Szolgáltatási Központ)

1.1.5. Támogató Szolgáltatás: Miskolc, Arany János u. 37.

1.1.6. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Miskolc, Arany János u. 37.

1.1.7. Pszichiátriai betegek nappali ellátása: Miskolc, Arany János u. 37.

1.2. Szociális szakosított ellátásokat biztosító telephelyek:

1.2.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza

1.2.1.1. Arany Alkony Szolgáltatási Központ és Gondozóház – Miskolc, Kabar u. 4.

1.2.1.2. *  Bulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozóház – Miskolc, Fazola H. u. 4. B. épület 2. ajtó

1.2.2. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona

1.2.2.1. Őszi Napsugár Otthon Miskolc, Szentpéteri kapu 101.

1.2.2.2. Aranykor Idősek Otthona Miskolc, Kiss tábornok u. 32.

1.2.2.3. Szent Hedvig Otthon Miskolc, Kórház utca 1.

6. melléklet a 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

A bölcsődei gondozásért, a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj mértéke

1. A bölcsődei gondozásért, a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak

1.1. A bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke

A B
1 Szolgáltatási önköltség Megállapított intézményi térítési díj
2 4.812,- Ft/nap/gyermek 0,- Ft/nap

1.2. A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gyermeknevelést segítő szolgáltatások

Szolgáltatás Megállapított intézményi térítési díj
Gyermekfelügyelet minden megkezdett óra esetén 300,- Ft/óra
Játszócsoport 600,- Ft/alkalom

1.3. A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke

A B C
1 Nyersanyag-norma
Ft/nap
Megállapított étkezési térítési díj Ft/nap
2 Reggeli 112 110
3 Tízórai 75 75
4 Ebéd 478 480
5 Uzsonna 105 105
6 Teljes nap 770 770

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

2. Gyermekek Átmeneti Otthonában – a gyermekek átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj mértéke

A B C D
1 Gyermekek Átmeneti Otthona
Intézményi térítési díj megoszlása
2 Szolgáltatási önköltség Jövedelem kategória Étkezés nélküli intézményi térítési díj Intézményi térítési díj étkezésre jutó része
(5x-i étkezés)
Intézményi térítési díj összesen
3 7.392,- Ft/nap/gyermek 0 – 17.999,- Ft 2.250,- Ft/hó
75,- Ft/nap
3.000,- Ft/hó
100,- Ft/nap
5.250,- Ft/hó/gyermek
175,- Ft/nap/gyermek
18.000 – 28.500,- Ft 3.900,- Ft/hó
130,- Ft/nap
5.100,- Ft/hó
170,- Ft/nap
9.000,- Ft/hó/gyermek
300,- Ft/nap/gyermek
28.500,- Ft< 5.400,- Ft/hó
180,- Ft/nap
7.500,- Ft/hó
250,- Ft/nap
12.900,- Ft/hó/gyermek
430,- Ft/nap/gyermek

3. Családok Átmeneti Otthonában – a gyermekek átmeneti gondozásáért fizetendő intézményi térítési díj mértéke

A B C D
1 Családok Átmeneti Otthona
Intézményi térítési díj megoszlása
2 Szolgáltatási önköltség Jövedelem kategória Étkezés nélküli intézményi térítési díj Intézményi térítési díj étkezésre jutó része
(5x-i étkezés)
Intézményi térítési díj összesen
3 7.392,- Ft/nap/gyermek 0 – 17.999,- Ft 2.250,- Ft/hó
75,- Ft/nap
3.000,- Ft/hó
100,- Ft/nap
5.250,- Ft/hó/fő
175,- Ft/nap/fő
18.000 – 28.500,- Ft 3.900,- Ft/hó
130,- Ft/nap
5.100,- Ft/hó
170,- Ft/nap
9.000,- Ft/hó/fő
300,- Ft/nap/fő
28.500,- Ft< 5.400,- Ft/hó
180,- Ft/nap
7.500,- Ft/hó
250,- Ft/nap
12.900,- Ft/hó/fő
430,- Ft/nap/fő

7. melléklet a 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának mértéke

1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke

A B C
Szolgáltatási önköltség Megállapított intézményi térítési díj
1 Jövedelem kategória szociális segítés személyi gondozás szociális segítés személyi gondozás
2 0 – 28.500,- Ft 9.310,- Ft/óra 6.165,- Ft/óra gondozási idő 110 Ft/óra 110 Ft/óra
3 28.501 – 57.000,- Ft 2. órájától 275 Ft/óra 275 Ft/óra
4 57.001 – 85.500,- Ft 515 Ft/óra 515 Ft/óra
5 85.501 – 114.000,- Ft gondozási idő 715 Ft/óra 715 Ft/óra
6 114.001 – 142.500,- Ft 1. órájától 770 Ft/óra 770 Ft/óra
7 142.500,- Ft < 825Ft/óra 825 Ft/óra

2. Étkeztetés

2.1. Napi egyszeri étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke

A B C D E
1 Jövedelem kategória Szolgáltatási Megállapított egységes intézményi térítési díj
önköltség elvitel helyben kiszállítás
2 0 – 28.500,- Ft 240,- Ft/adag/nap 240,- Ft/adag/nap 240,- Ft/adag/nap
+ 300,- Ft kiszállítás
540,- Ft/adag/nap
3 28.501 – 57.000,- Ft 320,- Ft/adag/nap 320,- Ft/adag/nap 320,- Ft/adag/nap
+ 300,- Ft kiszállítás
620,- Ft/adag/nap
4 57.001 – 85.500,- Ft 1.565,- Ft/nap 480,- Ft/adag/nap 480,- Ft/adag/nap 480,- Ft/adag/nap
+300,- Ft kiszállítás
780,- Ft/adag/nap
5 85.501 – 114.000,- Ft 570,- Ft/adag/nap 570,- Ft/adag/nap 570,- Ft/adag/nap
+300,- Ft kiszállítás
870,- Ft/adag/nap
6 114.001 – 142.500,- Ft 600,- Ft/adag/nap 600,- Ft/adag/nap 600,- Ft/adag/nap
+ 300,- Ft kiszállítás
900,- Ft/adag/nap
7 142.500 Ft< 660,- Ft/adag/nap 660,- Ft/adag/nap 660,- Ft/adag/nap
+ 300,- Ft kiszállítás
960,- Ft/adag/nap

2.2. Napi háromszori étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke

A B C
1 Jövedelem kategória Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj
2 0 – 28.500,- Ft 330,- Ft/nap+300,- Ft kiszállítás
630,- Ft/nap
3 28.501 – 57.000,- Ft 660,- Ft/nap+300,- Ft kiszállítás
960,- Ft/nap
4 57.001 – 85.500,- Ft 7.051,- Ft/nap 750,- Ft/nap+300,- Ft kiszállítás
1.050,- Ft/nap
5 85.501 – 114.000,- Ft 1.080,- Ft/nap+300,- Ft kiszállítás
1.380,- Ft/nap
6 114.001 – 142.500,- Ft 1.150,- Ft/nap+300,- Ft kiszállítás
1.450,- Ft/nap
7 142.500,- Ft< 1.260,- Ft/nap+300,- Ft kiszállítás
1.560,- Ft/nap

3. Ételszállítás intézményi térítési díjának mértéke

A B
1 Szolgáltatási költség 390,- Ft/kiszállítás
2 Megállapított egységes intézményi térítési díj 300,- Ft/kiszállítás

4. Nappali ellátás intézményi térítési díjának mértéke

A B
1 Szolgáltatási önköltség Megállapított intézményi térítési díj
2 3.277,- Ft/nap 0,- Ft/nap

5. Átmeneti elhelyezés intézményi térítési díjának mértéke

A B C D
1 Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj megoszlása Intézményi térítési díj
összesen

2

21.106,- Ft/nap
Étkezés nélküli intézményi térítési díj Intézményi térítési díj étkezésre jutó része
(5x-i étkezés)
1.360,- Ft/nap 2.090,- Ft/nap 3.450,- Ft/nap

6. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjának mértéke

A B C D
1 Szolgáltatási önköltség
2 személyi segítés szállítás
3 13.771,- Ft/óra 1.231,- Ft/km
4 Intézményi térítési díj
5 személyi segítés szállítás
6 szociálisan rászoruló személy szociálisan nem rászoruló személy szociálisan rászoruló személy szociálisan nem rászoruló személy
7 120,- Ft/óra 330,- Ft/óra 45,- Ft/km 100,- Ft/km

7. Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke étkezés nélkül és étkezéssel

A B
1 Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke étkezéssel
2 Szolgáltatási önköltség Megállapított intézményi térítési díj (étkezés nélkül) Jövedelem kategória Szolgáltatási önköltség Étkezés helyben fogyasztással
3 0–28.500,- Ft 240,- Ft/adag/nap
28.501 – 57.000,- Ft 320,- Ft/adag/nap
2.931,- Ft/nap 0,- Ft/nap 57.001 – 85.500,- Ft 1.565,- Ft/nap 480,- Ft/adag/nap
85.501 – 114.000,- Ft 570,- Ft/adag/nap
4 114.001 – 142.500,- Ft 600,- Ft/adag/nap
5 142.500,- Ft< 660,- Ft/adag/nap

8. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona

8.1.Őszi Napsugár Otthon intézményi térítési díjának mértéke (Azon lakók térítési díjára, akik az Ezüsthíd Otthonból és Idősek Háza Otthonból költöztek át a Szent Hedvig Otthonba a rendelet 10. § (8) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak)

A B C D
Intézményi térítési díj megoszlása
1 Szolgáltatási önköltség Étkezés nélküli intézményi térítési díj Intézményi térítési díj étkezésre jutó része
(5x-i étkezés)
Intézményi térítési díj
összesen
2 16.328,- Ft/nap 1.210,- Ft/nap 2.090,- Ft/nap 3.300,- Ft/nap

8.1. Aranykor Idősek Otthona intézményi térítési díjának mértéke

A B C D
Intézményi térítési díj megoszlása
1 Szolgáltatási önköltség Étkezés nélküli intézményi térítési díj Intézményi térítési díj étkezésre jutó része
(5x-i étkezés)
Intézményi térítési díj
összesen
2 15.913,- Ft/nap 1.400,- Ft/nap 2.090,- Ft/nap 3.490,- Ft/nap

8.2. Szent Hedvig Otthon intézményi térítési díjának mértéke (Azon lakók térítési díjára, akik az Ezüsthíd Otthonból és Idősek Háza Otthonból költöztek át a Szent Hedvig Otthonba az Őszi Napsugár Otthon térítési díja vonatkozik a rendelet 10. § (8) bekezdése alapján)

A B C D
Intézményi térítési díj megoszlása
1 Szolgáltatási önköltség Étkezés nélküli intézményi térítési díj Intézményi térítési díj étkezésre jutó része
(5x-i étkezés)
Intézményi térítési díj
összesen
2 13.010,- Ft/nap 1.640,- Ft/nap 2.090,- Ft/nap 3.730,- Ft/nap

8. melléklet a 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Feladatellátási szerződés alapján Köröm, Mályi, Sajóhídvég települések részére ellátott szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak mértéke

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke

A B C
Szolgáltatási önköltség Megállapított intézményi térítési díj
1 Jövedelem kategória szociális segítés személyi gondozás szociális segítés személyi gondozás
2 0 – 28.500,- Ft gondozási idő 110 Ft/óra 110 Ft/óra
3 28.501 – 57.000,- Ft 2. órájától 275 Ft/óra 275 Ft/óra
4 57.001 – 85.500,- Ft 9310,- Ft/óra 6.165,- Ft/óra 515 Ft/óra 515 Ft/óra
5 85.50 – 114.000,- Ft gondozási idő 715 Ft/óra 715 Ft/óra
6 114.001 – 142.500,- Ft 1. órájától 770 Ft/óra 770 Ft/óra
7 142.500,- Ft < 825 Ft/óra 825 Ft/óra

9. melléklet a 26/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Köznevelési intézmények étkeztetésért fizetendő térítési díjak mértéke

A B C D E F G
1 Reggeli
Ft/adag
Tízórai
Ft/adag
Ebéd
Ft/adag
Uzsonna
Ft/adag
Vacsora
Ft/adag
Megállapított térítési díj
Ft/nap
2 Óvoda 120 445 120 685
3 Általános iskola 130 560 130 820
4 Középiskola 560 565
5 Kollégium 150 560 140 310 1160
6 Napközis tábor 130 560 130 820

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

1. függelék

Az önkormányzattal kötött ellátási szerződések keretében alap- és szakosított szociális szolgáltatásokat biztosító intézmények felsorolása:

a) Autista Alapítvány:

aa) fogyatékos személyek nappali intézménye

ab) fogyatékos személyek otthona

b) Tiszáninneni Református Egyházkerület:

ba) fogyatékos személyek nappali intézménye

bb) fogyatékos személyek otthona

c) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület:

ca) népkonyha

cb) utcai szociális munka

cc) támogató szolgáltatás

cd) idősek otthona

ce) hajléktalan személyek átmeneti szállása

d) Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete:

da) népkonyha

db) utcai szociális munka

dc) nappali melegedő

dd) éjjeli menedékhely

de) hajléktalan személyek átmeneti szállása

df) hajléktalanok otthona

e) „Napfényt az Életnek” Alapítvány:

ea) utcai szociális munka

eb) nappali melegedő

ec) hajléktalan személyek átmeneti szállása

ed) hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

f) Szeretet Alapítvány:

fogyatékos személyek otthona

g) Szépkorúak Háza Kft.:

idősek otthona

h) Szimbiózis Alapítvány:

ha) fogyatékos személyek nappali intézménye

hb) fogyatékos személyek lakóotthona

i) Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete:

támogató szolgáltatás

j) Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány (ÖMÉFA):

fogyatékos személyek nappali intézménye

k) Laurus Szociális és Kulturális Egyesület:

szenvedélybetegek nappali intézménye

l) Miskolc-Martinkertvárosi Református Egyházközség:

idősek otthona