Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

a) bevételi főösszegét 82.489.810.674 Ft,

ebből:

aa) költségvetési bevételek 60.316.532.154 Ft,

ab) finanszírozási bevételek 22.173.278.520 Ft,

b) kiadási főösszegét 47.367.454.132 Ft,

ebből:

ba) költségvetési kiadások 43.183.873.593 Ft,

bb) finanszírozási kiadások 4.183.580.539 Ft,

összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1.1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a) a személyi juttatások összege 8.961.455.562 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 1.926.804.887 Ft,

c) a dologi kiadások összege 14.241.584.984 Ft,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 461.643.267 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadások összege 8.584.242.723 Ft,

f) a beruházások összege 4.949.325.289 Ft,

g) a felújítások összege 128.873.159 Ft,

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3.929.943.722 Ft,

i) finanszírozási kiadások 4.183.580.539 Ft.

(2) A kiadásokon belül:

a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege 39.237.147 Ft,

b) az adósságszolgálat tárgyévi összege 4.024.701.528 Ft.

2. A 2018. évi maradvány felhasználása

3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 35.122.356.542 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9.3. melléklet részletezi.

(2) A 35.122.356.542 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 34.371.679.300 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 15.264.077 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 735.413.165 Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2018. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 2.213.000.112 Ft összegben, az Önkormányzat 2018. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 32.656.356.430 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 253.000.000 Ft összeget a 2019. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9.1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9.2. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés:

a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 21.946.731.823 Ft összegben állapítja meg, amelyből:

aa) működési költségvetési bevételek összege 2.786.211.713 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege 15.828.520.110 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege 3.332.000.000 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 108.760.968 Ft összegben állapítja meg

a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

a) az Önkormányzatnál 54.603.088.253 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatalnál 597.433.398 Ft,

c) a költségvetési intézményeknél 1.724.327.682 Ft.

4. § Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. mellékletek tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6. § A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2019. évi költségvetési előirányzatokon e rendelet 9., 9.1., 9.2., 9.3. és 10. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7. § (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2.2. melléklet tartalmazza.

(3) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételeinek részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2.4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(6) Az államháztartáson belülről kapott működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételeit a 2.7. melléklet tartalmazza.

(8) A Polgármesteri Hivatal államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételeit a 2.8. melléklet tartalmazza.

(9) A jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói bevételeinek részletezését a 2.9. melléklet tartalmazza.

(10) Az egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 2.10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2.11. melléklet tartalmazza

(12) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2.12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2.13. melléklet tartalmazza.

(14) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.14. melléklet tartalmazza.

(15) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásainak részletezését a 2.15. melléklet tartalmazza.

(16) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2.16. melléklet tartalmazza.

(17) A felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza.

(18) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.18. melléklet tartalmazza.

(19) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 5.1. melléklet tartalmazza.

(20) A Választókerületi Alap felhasználását az 5.2. melléklet tartalmazza.

(21) A Polgármesteri Mecénási Alap 2018. évi felhasználását az 5.3. melléklet tartalmazza.

(22) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(23) A 2018. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2018. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8.1., az Önkormányzat részesedéseit a 8.2., a követelések könyv szerinti értékét a 8.3. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Miskolc, 2019. április 18.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2.1.1. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2.1.2. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2.1.3. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2.1.4. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

5.2. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

5.3. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

8.1. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

8.2. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

8.3. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

9.2. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

9.3. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez