Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése tekintetében az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő: Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő,

b) hivatali helyiség: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által biztosított helyiség,

c) alapszolgáltatás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető közreműködése, jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás, valamint gépi zeneszolgáltatás,

d) ünnepi szertartás: az anyakönyvi eseményen az anyakönyvvezető által tartott ünnepi beszéd, gyűrűcsere ceremónia, közös gyertyagyújtás, szülőköszöntés, pezsgős koccintás, teremdíszítés.

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. § (1) A házasságkötés, és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet a házasságkötésre, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésére irányuló eljárás kezdeményezésekor kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt, a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli helyszínére vonatkozó feltételeket biztosítják, továbbá, hogy az e rendeletben meghatározott díjat megfizetik.

(2) Hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.

(3) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn kívül munkanapokon hétfőtől – csütörtökig 19.00 óráig, pénteki és szombati napokon 12.00 óra és 20.00 óra között engedélyezhető.

(4) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése időpontját lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás kövesse egymást.

(5) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha a helyszíni szemle alapján megállapítást nyer, hogy ott az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, a személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított, valamint alkalmas arra, hogy ott a mindenkor hatályos, a házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére irányadó jogszabályi előírások érvényesüljenek.

(6) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése olyan, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban lévő ingatlanban is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek.

(7) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.

(8) Az engedély kiadása előtt az eljáró anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszínnek az esemény lebonyolítására való alkalmasságáról.

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke

4. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény megtartásáért a házasulók és a leendő bejegyzett élettársak az 5. §-ban meghatározott díjat kötelesek fizetni kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik fél büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott vagy mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatali helyiségében való megjelenés.

5. § *  (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 40.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 25.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért alapszolgáltatással 15.000.- Ft + ÁFA díjat, ünnepi szertartással 30.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni.

6. § Az 5. §-ban meghatározottaktól eltérően, az ott meghatározott díjtétel ötven százaléka fizetendő, amennyiben az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor a házasulandó vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő felek mindegyikének lakcímigazolvánnyal igazolt lakóhelye Miskolcon található.

7. § *  (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események többletszolgáltatási díját a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül kell Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerint megfizetett többletszolgáltatási díjat a házasulandók, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő felek kérelmére vissza kell téríteni, ha az anyakönyvi eseményt annak kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal korábban írásban lemondják.

4. Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

8. § *  A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze, vagy része helyett eseményenként:

a) a hivatali helyiségen kívül történő közreműködés esetén bruttó 12.000.- Ft díjazás,

b) a hivatali helyiségben történő közreműködés esetén alapszolgáltatás esetén bruttó 4.000.- Ft, ünnepi szertartás esetén bruttó 7.000.- Ft díjazás illeti meg.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően bejelentett anyakönyvi eseményekre a 6. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(3) *  E rendelet – az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított ‒ 7. §-át az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor már bejelentett, de hatálybalépését követően megtartandó anyakönyvi események tekintetében is alkalmazni kell.

(4) *  E rendelet – az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított 5. §-át és 2. §-ával módosított 8. §-át – az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 20/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor már bejelentett, de hatálybalépését követően megtartandó anyakönyvi események tekintetében nem kell alkalmazni.

Miskolc, 2019. december 19.

Dr. Ignácz Dávid Veres Pál
jegyző polgármester