Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

a) bevételi főösszegét 87.450.118.434 Ft,

ebből:

aa) költségvetési bevételek 45.870.757.999 Ft,

ab) finanszírozási bevételek 41.579.360.435 Ft,

b) kiadási főösszegét 51.988.876.219 Ft,

ebből:

ba) költségvetési kiadások 46.608.298.675 Ft,

bb) finanszírozási kiadások 5.380.577.544 Ft,

összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a) a személyi juttatások összege 9.600.137.409 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 1.987.623.701 Ft,

c) a dologi kiadások összege 15.267.756.725 Ft,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 548.062.207 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadások összege 9.409.468.272 Ft,

f) a beruházások összege 6.727.197.846 Ft,

g) a felújítások összege 139.675.598 Ft,

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 2.928.376.917 Ft,

i) finanszírozási kiadások 5.380.577.544 Ft.

(2) A kiadásokon belül:

a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege 39.237.147 Ft,

b) az adósságszolgálat tárgyévi összege 5.216.785.475 Ft.

2. A 2019. évi maradvány felhasználása

3. § (1) A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 35.461.242.215 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9.3. melléklet részletezi.

(2) A 35.461.242.215 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 34.610.284.188 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 11.891.790 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 839.066.237 Ft.

(3) A Polgármester a költségvetési maradványt a 2020. évi eredeti költségvetésben előző évi maradvány felhasználásaként 995.000.000 Ft összegben, az intézmények 2019. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1.465.770.008 Ft összegben, az Önkormányzat 2019. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 32.325.722.965 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 674.749.242 Ft összeget a 2020. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9.1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9.2. melléklet tartalmazza.

(5) A Polgármester:

a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 20.417.936.073 Ft összegben állapítja meg, amelyből:

aa) működési költségvetési bevételek összege 2.963.431.385 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege 16.720.702.902 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege 733.801.786 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 103.149.612 Ft összegben állapítja meg

a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

a) az Önkormányzatnál 52.743.659.038 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatalnál 415.892.102 Ft,

c) a költségvetési intézményeknél 1.153.027.518 Ft.

4. § Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. mellékletek tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Polgármester döntését követően értesíteni kell.

6. § A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2020. évi költségvetési előirányzatokon e rendelet 9., 9.1., 9.2., 9.3. és 10. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7. § (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2.2. melléklet tartalmazza.

(3) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételeinek részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2.4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(6) Az államháztartáson belülről kapott működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételeit a 2.7. melléklet tartalmazza.

(8) A Polgármesteri Hivatal államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételeit a 2.8. melléklet tartalmazza.

(9) A jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói bevételeinek részletezését a 2.9. melléklet tartalmazza.

(10) Az egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 2.10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2.11. melléklet tartalmazza

(12) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2.12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2.13. melléklet tartalmazza.

(14) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.14. melléklet tartalmazza.

(15) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásainak részletezését a 2.15. melléklet tartalmazza.

(16) A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételét államháztartáson belülről a 2.16. melléklet tartalmazza.

(17) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza.

(18) A felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok egyéb tárgyi eszközök értékesítése) részletezését a 2.18. melléklet tartalmazza.

(19) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.19. melléklet tartalmazza.

(20) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 5.1. melléklet tartalmazza.

(21) A Választókerületi Alap felhasználását az 5.2. melléklet tartalmazza.

(22) A Polgármesteri Mecénási Alap 2019. évi felhasználását az 5.3. melléklet tartalmazza.

(23) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(24) A 2019. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2019. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8.1., az Önkormányzat részesedéseit a 8.2., a követelések könyv szerinti értékét a 8.3. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

Miskolc, 2020. június „.......”

Dr. Ignácz Dávid Veres Pál
jegyző polgármester

1. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

2.1.1. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

2.1.2. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

2.1.3. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

2.1.4. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

5.2. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

5.3. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

8.1. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

8.2. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

8.3. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

9.2. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

9.3. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 18/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//