Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon belül a szervezeti és feladatváltozások, valamint a szállítói állomány figyelembevételével folytatólagosan teljesítse.

2. § (1) Az Önkormányzat működési feladatainak finanszírozása, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az évente ismétlődő rendszeres egyesületi és egyéb támogatások, pénzeszköz átadások 2021. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az időarányostól eltérően, a szükségletnek megfelelően finanszírozhatók az egyes szezonális jellegű feladatokkal kapcsolatos kiadások, támogatások, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásai.

(2) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített számadási kötelezettségnek eleget tett, továbbá igazolja, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.

3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:

a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2020. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megtett kötelezettségvállalások pénzügyi áthúzódásainak megfelelően,

b) a folyamatban lévő, több éves kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kötelezettségvállalásra támogatói okirat, megkötött támogatási szerződés alapján a megelőző év szabad előirányzatai terhére kerülhet sor.

4. § A 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a következők kivételével:

a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem szereplő, de a Közgyűlés korábbi döntése alapján 2021. évre ütemezendő feladatokra a várható éves költségvetési előirányzatuk időarányos része finanszírozható,

b) a feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyes kiemelt, különösen különböző pályázatokhoz kapcsolódó feladatok esetében, továbbá terület előkészítés, terveztetés és közbeszerzési ajánlattételi felhívás, valamint a folyamatos városüzemeltetési és beruházási feladatok érdekében az átmeneti gazdálkodás időszakában összességében maximum 500 millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon.

5. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket az új költségvetési rendeletbe be kell építeni.

6. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti.

Miskolc, 2020. november 27.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

  Vissza az oldal tetejére