Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

a) bevételi főösszegét 86.804.667.390 Ft, ebből:

aa) költségvetési bevételek 49.947.838.418 Ft,

ab) finanszírozási bevételek 36.856.828.972 Ft,

b) kiadási főösszegét 54.643.080.004 Ft, ebből:

ba) költségvetési kiadások 51.974.098.990 Ft,

bb) finanszírozási kiadások 2.668.981.014 Ft,

összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 8., 9., 10., 14., 15., mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a) a személyi juttatások összege 9.874.721.583 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 1.799.513.332 Ft,

c) a dologi kiadások összege 11.673.412.722 Ft,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 410.587.273 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadások összege 9.735.341.578 Ft,

f) a beruházások összege 15.068.558.848 Ft,

g) a felújítások összege 84.928.584 Ft,

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3.327.035.070 Ft,

i) finanszírozási kiadások 2.668.981.014 Ft.

(2) A kiadásokon belül:

a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege 19.813.756 Ft,

b) az adósságszolgálat tárgyévi összege a likviditási célú hitel állományváltozása nélkül 737.560.069 Ft.

2. A 2020. évi maradvány felhasználása

3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 20. melléklet szerint 32.161.587.386 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 23. melléklet részletezi.

(2) A 32.161.587.386 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 31.342.416.027 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 101.510.143 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 717.661.216 Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2020. évi kötelezettségeinek rendezésére 1.688.141.667 Ft összegben, az Önkormányzat 2020. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 30.206.004.841 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 267.440.878 Ft összeget a 2021. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(4) Az Önkormányzat áthúzódó kiadási feladatait tételesen a 21. melléklet, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó kiadási feladatait a 22. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés

a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 21.965.869.130 Ft összegben állapítja meg amelyből:

aa) működési költségvetési bevételek összege 4.916.395.968 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege 12.709.473.162 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege 4.340.000.000 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 99.582.110 Ft összegben állapítja meg

a 24. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

a) az Önkormányzatnál 52.171.873.971 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatalnál 483.823.380 Ft,

c) a költségvetési intézményeknél 1.303.900.397 Ft.

4. § Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 3., 4., 5., 6., 7. mellékletek tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6. § A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2021. évi költségvetési előirányzatokon e rendelet 20., 21., 22., 23. és 24. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7. § (1) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A Választókerületi Alap felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Mecénási Alap 2020. évi felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 25. melléklet tartalmazza.

(5) A 2020. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 26. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2020. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet, vagyonmérlegét a 17. melléklet, az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet, a követelések könyv szerinti értékét a 19. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Miskolc, 2021. április 29.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

1. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 16/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//