Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztést elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Településfejlesztési feladatok ellátása során, vagy e tárgyú döntést megelőzően a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosítása érdekében társadalmi egyeztetés kezdeményezhető.

2. § Társadalmi egyeztetést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját maga, vagy társadalmi egyeztetés lefolytatására kötött megállapodással más személy vagy szervezet útján végezhet.

3. § A társadalmi egyeztetés formái különösen:

a) a Miskolc Megyei Jogú Város hivatalos honlapján megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés vagy

b) az Önkormányzat által bevont személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen véleményezés.

4. § A társadalmi egyeztetés lebonyolítása érdekében az Önkormányzat a miskolci lakosságot reprezentatívan leképező, miskolci lakcímmel rendelkező természetes személyekből álló rétegzett mintát képeztethet, ennek érdekében a mintát alkotó természetes személyek vonatkozásában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő adatot igényelheti.

5. § A társadalmi egyeztetés megállapodás alapján más személy vagy szervezet útján történő lebonyolítása esetén az Önkormányzat köteles gondoskodni a 4. § szerinti adatok vonatkozásában adatkezelői megállapodás megkötéséről.

6. § A társadalmi egyeztetés eredményeként kialakult véleményeket az Önkormányzat az 1. § szerinti feladatainak ellátása során, a döntés előkészítéséhez használja fel.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2021. június 11.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

  Vissza az oldal tetejére
//