Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelmi alap működtetéséről, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, és az 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, valamint a 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, továbbá az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében és az 1. melléklet 1. pont 1.1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.1.9.2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5. pont 5.1.16. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) helyi környezetvédelmi alapot (a továbbiakban: Alap) működtet. E rendelet célja az Alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályainak megállapítása.

2. § Az Alap célja az önkormányzati környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásának segítése, így különösen:

a) környezeti károk és ártalmak megelőzése, mérséklése, felszámolása,

b) védett és nem védett természeti értékek megóvása, fenntartása,

c) környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,

d) környezetvédelmi oktatás, nevelés, szemléletformálás és

e) a klímaváltozás hatásainak megelőzésére, mérséklésére történő felkészülés.

2. Az Alap bevételi forrásai

3. § Az Alap bevételei a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben foglalt rendelkezéseken túlmenően az alábbi bevételekből tevődik össze:

a) az önkormányzat bevételeinek az Alap támogatására szolgáló része,

b) az Alap bevételeinek növelése céljából juttatott segélyek és egyéb támogatások,

c) az Alap javára teljesített visszafizetések és ezek kamatai,

d) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások,

e) pályázatok útján elnyert eszközök és források és

f) egyéb bevételek.

4. § Az Alap bevételei közül elkülönítetten, külön költségvetési sorokon kell kezelni a más jogszabályok által szabályozott felhasználású bevételeket.

3. Rendelkezés az Alappal

5. § (1) Az Alap bevételeit Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén, vagy ahhoz kapcsolódóan, kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, így különösen:

a) védett természeti értékek megőrzésére, állapotának javítására,

b) zöldfelületek és vizek védelmére, fejlesztésére, allergén növények elleni védekezésre,

c) környezet- és természetvédelmi felmérések, vizsgálatok, tanulmányok elkészítésére,

d) a helyi környezetvédelmi program elkészítésére, megvalósítására, felülvizsgálatára,

e) illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtésére,

f) környezeti károk és ártalmak megelőzésre, mérséklésére, felszámolására,

g) környezettudatos szemléletformálásra, nevelésre, környezetközpontú oktatás támogatására,

h) a klímaváltozás hatásainak előrejelzésére, megelőzésére, mérséklésére,

i) városi környezeti információs rendszer kialakítására és működtetésére és

j) egyéb, a környezet védelmét segítő tevékenységre.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott célterületeken belül beruházások és pályázatok előkészítésére, illetve elnyert pályázatok önrészének biztosítására kell felhasználni.

(3) Az Alap felhasználására az Önkormányzat költségvetésében:

a) a nem kötött felhasználású bevételek felhasználására a Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat kiadásai költségvetési sor;

b) a talajterhelési díjból származó bevétel felhasználására a Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai költségvetési sor;

használható.

6. § (1) Az Alap felhasználásáról a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) Az Alapból pályázati eljárás nélkül vagy pályázat útján adható támogatás.

(3) Pályázati eljárás nélkül támogatás az Alapból az Önkormányzat által ellátandó környezet-és természetvédelmi feladatok finanszírozására adható a Bizottság döntése alapján.

(4) A városi környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységekhez, valamint a környezeti tudatosság javítását szolgáló intézkedések, rendezvények (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi tevékenységek) megvalósításához az Alapból pályázat útján támogatás adható.

(5) Az Alap kezelésével összefüggő feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el.

(6) Az Alap felhasználásáról a Bizottság évente köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

(7) Az Alap évvégi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

4. Pályázat útján nyújtható támogatások

7. § (1) Pályázatot csak az Alap más jogszabályok által nem kötött felhasználású bevételeire lehet meghirdetni.

(2) A pályázatot a Bizottság pályázati felhívás útján hirdeti meg.

(3) A pályázati felhívásban foglalt pályázati célokat és feltételeket - e rendelet rendelkezéseivel összhangban - a Bizottság határozza meg.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait és nyilatkozatait,

b) a megvalósítandó környezetvédelmi tevékenység részletes leírását, bemutatását,

c) a környezetvédelmi tevékenység részletes költségvetését,

d) nyilatkozatot a pályázatban szereplő adatok nyilvános kezeléséhez való hozzájáruláshoz.

(5) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi és pályázatügyi szakemberei összesítik, értékelik és döntésre előkészítik.

(6) A nyertes pályázatokról és a támogatás mértékéről a Bizottság dönt.

(7) A döntésről és annak indokolásáról a Polgármesteri Hivatal értesíti a pályázókat.

8. § (1) Támogatást természetes és jogi személy, egyéni vállalkozó, civil szervezet kaphat.

(2) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak:

a) aki csődeljárás, felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll,

b) akinek 30 napon túli lejárt köztartozása van.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl 5 évig nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki az Alapból kapott korábbi támogatásával nem, vagy nem szabályszerűen számolt el.

9. § (1) A környezetvédelmi tevékenységek megvalósításához benyújtott pályázat révén támogatásra:

a) vissza nem térítendő, vagy

b) visszatérítendő

támogatás formájában kerülhet sor.

(2) Nyereségérdekelt tevékenységre kizárólag visszatérítendő támogatás nyújtható.

10. § (1) A pályázat útján elérhető összes támogatás nem nyereségérdekelt tevékenység esetében a tervezett költség 90%-áig, nyereségérdekelt tevékenység esetében 50%-áig terjedhet.

(2) A nyújtott támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt környezetvédelmi tevékenységek költségeire fordítható.

11. § (1) A támogatás egyszeri. Támogatás a pályázati célhoz közvetlenül nem kapcsolódó működési célra nem nyújtható.

(2) Támogatás kizárólag arra a környezetvédelmi tevékenységre nyújtható, amelynek megvalósítása a pályázat benyújtásának időpontjában még nem kezdődött meg.

(3) A támogatás folyósítására - a pályázat jellegétől függően - a 12. § (1) bekezdés szerinti támogatási megállapodásban meghatározottak szerint előfinanszírozásként, a tevékenység megvalósításának ütemében vagy utófinanszírozásként kerül sor.

5. A támogatás igénybevétele

12. § (1) A támogatásra vonatkozó szerződést (a továbbiakban: megállapodás) az Önkormányzat nevében a Polgármester köti meg a támogatásban részesülővel (a továbbiakban: támogatott).

(2) A támogatás szerződésben foglalt, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(3) A támogatás felhasználásáról a támogatott - az (1) bekezdés szerinti megállapodásban rögzített határidőig - köteles az Önkormányzat felé pénzügyi és szakmai beszámolót benyújtani.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2021. október 28.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester