Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. évben 51.443.- forint.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

Miskolc, 2022. december 15.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

  Vissza az oldal tetejére
//