Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. évben 56.587.- forint.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.

Miskolc, 2023. december 14.Dr. Ignácz Dávid
jegyző


Veres Pál
polgármester