Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága,

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén:

a) a helyi közutakon és

b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken, valamint a közhasználat céljára átadott egyéb ingatlanokon a „várakozási hely” vagy „várakozási zóna” táblával megjelölt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre.

(2) E rendelet területi hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat által a parkolási közszolgáltatási feladat ellátásával megbízott mindenkori közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) által üzemeltetett mélygarázsokban, parkolóházban létesített díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre is.

(3) E rendelet tárgyi és személyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, valamint e járművek üzembentartójára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Felszíni várakozási terület: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő helyi közutakon, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken, valamint a közhasználat céljára átadott egyéb ingatlanokon kialakított, díjfizetési kötelezettség alá tartozó terület.

2. Jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott eszköz.

3. Mélygarázs: terepszint alatt kialakított, rámpával vagy gépkocsi lifttel megközelíthető, legalább 20 darab várakozóhelyet tartalmazó építmény;

4. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa: külön jogszabály szerint a mozgásban korlátozottság igazolására kiadott közokirat.

5. Parkolóház: térszint fölött kialakított, rámpával vagy gépkocsi lifttel megközelíthető legalább 20 darab várakozóhelyet tartalmazó építmény.

6. Törvényes képviselő: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott képviselő.

7. Üzembentartó: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott személy.

8. Várakozási terület: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő helyi közutakon, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken, valamint a közhasználat céljára átadott egyéb ingatlanokon, mélygarázsokban, parkolóházban kialakított díjfizetési kötelezettség alá tartozó terület.

9. *  Megállás: járművel a be-és kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel-és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg -ha a vezető a járműnél marad -egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás.

10. *  Várakozás, parkolás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.

11. *  Üzemóra: napi bérlet esetén az igényelt napra vonatkozó díjfizetési időszak kezdetét és befejezését is figyelembe vett időtartam.

3. A díjköteles várakozási területek, zónák és azok üzemeltetése

3. § (1) Az Önkormányzat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási közszolgáltatást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő Közszolgáltató útján, a vele kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

(2) A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése e rendelet 1. mellékletében megjelölt területeket díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területté nyilvánítja.

(3) *  A Polgármester hatáskörébe tartozik a közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódó szerződések megkötése. A Jegyző hatáskörébe tartozik a várakozási területek jelen rendeletben meghatározott céltól eltérő használatának engedélyezése.

4. § (1) *  A felszíni várakozási területek - díjfizetés szempontjából - e rendelet 1. mellékletében meghatározott Zöld és Sárga Zónákra tagolódnak.

(2) A mélygarázsokra és a Régiposta utcai parkolóházra (a továbbiakban: Parkolóház) vonatkozó - e rendeletben nem meghatározott - további szabályokat, az igénybevevők által hozzáférhető módon, külön szabályzatban közzé kell tenni.

(3) A várakozási területeket - a vonatkozó jogszabály szerinti - közúti jelzőtáblával és kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni, amelyek a díjfizetésre, járművel való várakozásra, annak időtartamára utaló kiegészítő információkat tartalmaznak.

(4) A parkolóbérlettel történő parkolás kivételével a maximális várakozási időtartam a következő:

a) Zöld zóna: 2 óra,

b) Sárga zóna: 3 óra,

c) * 

d) Mélygarázsok: Hősök tere, Európa téri, Patak utcai mélygarázsokban (a továbbiakban: együtt: Mélygarázsok) korlátlan,

e) Parkolóház: korlátlan,

f) a rendelet 3. melléklet 1-3. pontjaiban megjelölt területeken korlátlan.

4. A várakozási területek használatának díja, módja és ideje

5. § (1) A várakozási területek várakozási célú igénybevételéért e rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A várakozási díj megfizetéséért a jármű üzembentartója felelős.

(2) Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi, valamint lakókocsi, lakóautó, utánfutó várakozása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának megfelelő díjfizetési kötelezettség áll fenn.

(3) Nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól a várakozás időtartama alatt a járműben való tartózkodás.

(4) A várakozóhelyet igénybe vevő az előre megfizetett, de igénybe nem vett parkolás idővel arányos várakozási díjának visszafizetésére nem tarthat igényt.

(5) A felszíni várakozási területeken a várakozás:

a) az adott várakozási területen elhelyezett parkolójegy kiadó automatánál készpénzzel vagy chipkártyával váltott parkolójeggyel, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy

b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén a parkolás megindításával, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy

c) a rendeletben meghatározott, előre váltott parkolóbérlettel történhet.

(6) A Mélygarázsokban és a Parkolóházban a várakozás kétféleképpen történhet:

a) a bejárati sorompónál található terminálon váltott parkolójeggyel, amely esetben a mélygarázs vagy a Parkolóház elhagyása előtt a parkolás díját a belépéskor váltott parkolójegy leolvasásával a fizető automatánál kell rendezni, vagy

b) e rendeletben meghatározott, előre váltott mélygarázsra vagy Parkolóházra érvényes parkolóbérlettel vagy Kombinált bérlettel.

(7) A Mélygarázsokra és a Parkolóházra érvényes parkolóbérlet esetében, a bérlet árának megfizetésén túl, kötelező az e rendelet 2. melléklet 3. pont 3.6. alpontjában meghatározott összegű beléptető kártya költségét is megfizetni.

6. § *  (1) A felszíni várakozási területek használatáért - a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel - a díjfizetési kötelezettség munkanapokon 8-18 óráig áll fenn.

(2) A 3. melléklet 1. pontjában meghatározott várakozási területeken a díjfizetési kötelezettség:

a) május 1-től - szeptember 30-ig minden nap 8 - 18 óráig,

b) az év többi napján munkanapokon az (1) bekezdés szerint, szombaton 8-13 óráig áll fenn.

(3) *  A 3. melléklet 3. pont 3.3. alpontjában meghatározott várakozási területen a díjfizetési kötelezettség a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendeletben meghatározott tanítási éven kívüli időszakban minden nap: 8-18 óráig áll fenn.

(4) A 3. melléklet 2. pontjában meghatározott várakozási területeken - a díjfizetési kötelezettség minden nap 8 - 18 óráig áll fenn.

(5) A 3. melléklet 3. pontjában meghatározott várakozási területeken - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a díjfizetési kötelezettség:

a) május 1-től - szeptember 30-ig minden nap 8 - 18 óráig,

b) az év többi napján díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

(6) *  Az 1. melléklet 1. pont 1.1.83. alpontjában meghatározott várakozási területen a díjfizetési kötelezettség munkanapokon 8-15 óráig áll fenn.

(7) A 3. melléklet 4. pontjában meghatározott várakozási területeken a díjfizetési kötelezettség:

a) munkanapokon az (1) bekezdés szerint,

b) szombaton 8-13 óráig áll fenn.

(8) Nem áll fenn díjfizetési kötelezettség:

a) *  Miskolc város ünnepén, azaz minden év május 11. napján, továbbá január 1. napján, március 15. napján, Nagypénteken, Húsvét hétfőn, május 1. napján, Pünkösd hétfőn, augusztus 20. napján, október 23. napján, november 1. napján, december 23. napján 18 órától január 1. napján 18.00 óráig.

b) *  minden év október 31. és november 2. napján az 1. melléklet 1. pont

ba) 1.1.73. alpontjában,

bb) 1.1.81. alpontjában,

bc) 1.1.82. alpontjában,

bd) 1.1.83. alpontjában,

be) 1.1.116. alpontjában meghatározott területeken.

(9) A Mélygarázsokban és a Parkolóházban a díjfizetési kötelezettség minden nap 0-24 óráig fennáll.

(10) Amennyiben magasabb szintű, a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy a pihenőnappá nyilvánított napokra a szombatra, a munkanappá nyilvánított napokra pedig a munkanapokra irányadó díjfizetési kötelezettség érvényesül.

(11) A 3. melléklet 1-3. pontjai szerinti várakozási területeken elhelyezett parkoló fizető-automatákból váltott jegyek minimum 4 órára történő díjfizetéstől további 1 óra parkolásra, 8 óra díjfizetéstől további 2 óra parkolásra jogosítanak.

5. A várakozási területeken parkolásra jogosító előre váltott bérletek típusai és igénybevételük feltételei

7. § (1) A várakozási területeken parkolásra jogosító előre váltott bérletek típusai:

a) Kedvezményes lakossági parkolóbérlet (a továbbiakban: Kedvezményes lakossági bérlet),

b) Intézményi bérlet,

c) *  Kombinált (zöld, sárga) zónás fizető parkolóra, Mélygarázsokra és Parkolóházra érvényes bérlet (a továbbiakban együtt: Kombinált bérlet),

d) *  Zöld vagy sárga parkoló zónákra vonatkozó parkolóbérlet (a továbbiakban: Zónára vonatkozó bérlet)

e) Kizárólagos jogú várakozóhely bérlete (a továbbiakban: Kizárólagos bérlet),

f) Napi bérlet,

g) Rendszám nélküli bérlet,

h) * 

i) Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalását végzők bérlete

j) Hősök tere mélygarázs bérlet,

k) Európa téri mélygarázs bérlet,

l) Patak utcai mélygarázs bérlet,

m) Parkolóház használatot biztosító bérlet.

(2) Parkolóbérlet - a rendszám nélküli bérlet kivételével - kizárólag rendszámhoz kapcsolódóan váltható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bérletek díjtételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8. § *  (1) Az a bejelentett miskolci lakóhellyel rendelkező természetes személy, akinek közvetlenül a lakóhelye mellett fizető parkolóhely üzemel, és akinek a parkolása 100 méteren belül máshol nem oldható meg Kedvezményes lakossági bérletet jogosult váltani.

(2) *  Kedvezményes lakossági bérlet csak olyan gépjárműre váltható, amelynek az igénylő a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő üzembentartója.

(3) *  Kedvezményes lakossági bérletet az igénylő a lakóhelyéhez legközelebb eső parkolóba válthat lakcímet igazoló hatósági igazolvány/igazolás, továbbá forgalmi engedély bemutatása mellett.

(4) Kedvezményes lakossági bérlet lakóhelyenként legfeljebb kettő gépjárműre váltható.

(5) Egy gépjárműre egy Kedvezményes lakossági bérlet váltható.

(6) Kedvezményes lakossági bérlet csak teljes naptári évre váltható.

9. § (1) Intézményi bérlet a törvényes képviselő által megjelölt rendszámú járműre igényelhető, ha a gyermeke olyan bölcsődébe, óvodába, általános vagy középiskolába jár, amely mellett közvetlenül fizetőparkoló üzemel és a parkolása 100 méteren belül máshol nem oldható meg.

(2) A törvényes képviselő az Intézményi bérletet a gyermek bölcsődéje, óvodája, általános vagy középiskolájához legközelebb eső parkolóba kérheti bölcsőde, óvoda vagy iskolalátogatási igazolás bemutatása mellett.

(3) Az igénybevételre jogosult 8.00-10.00 óráig, valamint 14.00-18.00 óráig maximum 30 perc időtartamig veheti igénybe a parkoló területet. A 30 perc várakozás időtartamára óratárcsát kell az első szélvédő mögött elhelyezni, amelyen a várakozás kezdetének időpontját be kell állítani.

(4) A tárcsával nem rendelkező, vagy a nem valós időt beállító jármű vezetője pótdíjat köteles fizetni.

10. § *  A Kombinált bérlet a rendelet 1. mellékletében meghatározott Zöld zóna és Sárga zóna alatt felsorolt területekre érvényes.

11. § Zónára vonatkozó bérlet zónánként váltható és csak az adott színű zóna szerinti várakozási területre érvényes.

12. § *  Kizárólagos bérlet zónánként váltható és csak az igényelt várakozási területeken történő várakozásra vehető igénybe. Kizárólagos bérlet esetében a kizárólagos használat biztosítása, valamint a parkoló tisztántartása és síktalanítsa a bérletet igénybevevő feladata. Az ennek elmaradásából eredő kárért a bérletet igénybevevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

13. § (1) A Napi bérlet a felszíni várakozási területeken történő várakozásra jogosít.

(2) * 

14. § * 

15. § Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalását végzők bérlete az Önkormányzattal egészségügyi közérdekű feladat átvállalási szerződésben álló azon partnerek részére váltható, akik tevékenysége sürgősségi feladatok ellátására is kiterjed. A bérlet szerződésenként egyetlen rendszámra igényelhető, a vonatkozó szerződés bemutatásával.

6. A bérletek érvényességére vonatkozó szabályok

16. § (1) *  A Napi bérlet a rajta feltüntetett időponttól számított 10 üzemóráig érvényes, a váltás időpontja előtt kiszabott pótdíjak megfizetése alól nem mentesít.

(2) *  A várakozási területek igénybevételére az érvényesség időtartama szempontjából éves és havi (az igényelt naptól számított 30 napig érvényes) bérlet váltható.

(3) *  Az évközben váltott éves parkolóbérletek ára - kivéve a Kedvezményes lakossági és intézményi bérletet - az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A bérletváltás napjának hónapja teljes hónapnak számít.

(4) Havi bérlet esetén, az e rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott, havi bérletre vonatkozó díjat és a 2. melléklet 3.4 pontjában meghatározott költséget kell megfizetni.

(5) A Közszolgáltató a megváltott éves parkolóbérletet kizárólag a tárgyév június 30-ig a jogosult által benyújtott írásbeli kérelem esetén váltja vissza, a bérlet időarányos díjának visszafizetése mellett. A határidőn túl benyújtott kérelmek esetében, a Közszolgáltató a parkolóbérletet nem váltja vissza.

(6) Kizárólagos bérlet kivételével, várakozóhely kizárólagos használatára más bérlet nem jogosít.

(7) *  A tárgyév december 31-ei lejárati határidővel vásárolt parkolóbérletek közül:

a) a Kedvezményes lakossági- és Intézményi bérlet a következő naptári év január 20. napjáig,

b) az összes többi bérlet a következő naptári év január 10. napjáig érvényesek,

c) a 2020. évre megváltott Zónára vonatkozó bérlet, Kombinált bérlet, Kedvezményes lakossági bérlet és Intézményi bérlet 2021. június 30. napjáig érvényes.

(7a) *  A 2020. évben megváltott havi Zónára vonatkozó bérlet, Kombinált bérlet és a 7. § (1) bekezdés e), g), h) és i) pontjában meghatározott parkolóbérlet 2021. június 5. napjáig érvényes.

(8) *  A forgalmi rendszám változása esetén, e körülmények igazolása és a bérlet csere költségének megfizetése mellett a bérlet kicserélhető a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán.

(9) Közlekedési szolgáltatást, teherfuvarozást végző 3500 kg-ot meghaladó össztömegű gépjárműre parkolóbérlet nem váltható.

7. A várakozási díjfizetés alóli mentesülés szabályai

17. § A Mélygarázsokban és a Parkolóházban való parkolás kivételével, mentesülnek a várakozási díjfizetési kötelezettség alól:

a) a megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt gépjárművek;

b) *  azon gépjárművek, amelyek esetében a parkolóhelyet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kihelyezésével veszik igénybe és az igazolvány előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható;

c) *  Miskolc város területén feladatot ellátó orvosi ügyelet gépjárművei;

d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megbízásából betegszállítást végző gépjárművek;

e) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató gépjárművek;

f) a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárművei;

g) *  kizárólag elektromos meghajtású jármű, igazolás alapján, az ügyfélszolgálaton történő regisztrációt követően;

h) a kétkerekű motorkerékpárok.

i) *  utólagosan, a bűncselekmény felderítése érdekében foganatosított nyomozati cselekmény során igénybe vett gépjárművek, az illetékes rendőri szerv vezetője által kiadott, hivatalos igazolás bemutatását követően, a díjfizetés nélkül történt várakozás következtében indult eljárás megszüntetésével,

j) *  a rendőrség miskolci székhelyű szerveinek tulajdonában, üzembentartásában lévő 25 db olyan gépjármű, amely gépjárművek a Közszolgáltató erre a célra létrehozott nyilvántartásában szerepelnek.

8. Várakozási terület igénybevételének további szabályai

18. § (1) *  A várakozási területeken történő várakozás esetén, a megváltott parkolójegyet, parkolási igazolványt, a várakozás időpontjának megkezdését jelző más dokumentumot a gépjármű első szélvédője mögött a műszerfalon, szélvédő hiányában a jármű elején kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni, szükség esetén rögzíteni.

(1a) *  A 2020. évi parkolóbérletekre az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak, azok kihelyezés nélkül is érvényesek.

(2) Mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer (mobilparkolás) használata esetén, a parkolás sikeres indítását visszajelző SMS üzenetben foglalt időpont az érvényes parkolás kezdő időpontja.

(3) A felszíni várakozási területeken a 4. § (4) bekezdésében meghatározott várakozási időtartam lejárta után a várakozóhelyet el kell hagyni, vagy új parkolási díjfizetést kell indítani.

(4) A Közszolgáltató, vagy a várakozóhely tulajdonosa a várakozási területeken elhelyezett jármű őrzésére nem köteles, a járműben okozott kárért, a jármű vagy a járműben tárolt tárgyak és eszközök eltűnéséért nem felel.

(5) *  Mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával történő díjfizetés esetén, a forgalmi rendszám 1 karakterrel történő elütése esetén, a parkolási esemény időpontjától számított 15 napon belül ezen tény a Közszolgáltatónál igazolható. A Közszolgáltató ebben az esetben a várakozási díjat és pótdíjtartozást rendezettnek tekinti, amennyiben a jármű üzembentartója a 2. melléklet 3. pont 3.7. alpontjában aktuálisan meghatározott tranzakciós költséget megfizeti.

19. § (1) A Közszolgáltató jogosult a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.

(2) A díjfizetés nélkül történő várakozás várakozási díj, valamint pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után, melynek megfizetése a jármű üzembentartóját terheli. A pótdíj összegét a közúti közlekedésről szóló törvény határozza meg.

(3) Az ellenőrzést végző személy a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen feltünteti az ellenőrzés időpontját, a várakozás helyét, a jármű rendszámát, a pótdíj kiszabásának okát. Az értesítéshez a díjfizetés teljesítéséhez készpénz átutalási megbízást kell csatolni.

(4) *  A parkolás helyére, idejére érvényes parkolójegy az ellenőrzést követően határidő nélkül bemutatható a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, vagy a Közszolgáltató címére történő megküldéssel. Ebben az esetben a Közszolgáltató a várakozási díjat és pótdíjtartozást rendezettnek tekinti, a jármű üzembentartója a 2. melléklet 3. pont 3.5. alpontjában az aktuálisan meghatározott költséget köteles megfizetni.

(5) Egyebekben, a jelen rendelet szerinti közszolgáltatással kapcsolatos panaszok intézése során, a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásai szerint kell eljárni.

(6) A Mélygarázsokba és a Parkolóházba:

a) tilos a várakozóhelyre való beállás, valamint annak elhagyása kivételével a járművek motorját működtetni, üzemeltetni,

b) tilos bármilyen tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállító járművel várakozni, vagy oda behajtani.

9. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

21. § *  E rendelet a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésével módosított 16. § (7) bekezdés c) pontját, 1. § (2) bekezdésével kiegészített 16. § (7a) bekezdését és 3. §-ával kiegészített 18. § (1a) bekezdését 2021. május 25. napjától kell alkalmazni.

Miskolc, 2016. december 8.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 37/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez * 

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a fizető várakozási területek

1. FELSZÍNI VÁRAKOZÁSI TERÜLETEK:

1.1. ZÖLD ZÓNA

1.1.1. Búza tér Görög Katolikus templom, északi oldali parkoló

1.1.2. Búza tér Görög Katolikus templom, keleti oldali parkoló

1.1.3. Lehel utca, Szeles utca - Bulcsu utca közötti szakasz

1.1.4. Zsolcai kapu páros oldali járda, az Ady Endre utca kereszteződésétől a Hatvanötösök útja kereszteződéséig

1.1.5. Zsolcai kapu páratlan oldal, az Ady Endre utca kereszteződésétől a Hatvanötösök útja kereszteződésig

1.1.6. Szűcs Sámuel utca bal oldali ferde beállású parkoló, valamint a gázfogadó épület előtti terület

1.1.7. Centrum Áruház keleti oldalon lévő parkoló terület, az Ady Endre utca 1. sz. mögötti névtelen utca

1.1.8. Szendrei utca, a Hatvanötösök útja- Zsolcai kapu 1. előtti névtelen u. közötti páratlan oldali párhuzamos felállású parkolója

1.1.9. Búza téri piac nagy parkoló

1.1.10. Zsolcai kapu 1. előtti parkoló, a Szendrei utca és Zsolcai kapu közötti összekötő névtelen utca

1.1.11. Horváth Lajos utca, Szentpáli utca - Ady Endre utca közötti szakasza

1.1.12. Horváth Lajos utca, Kazinczy Ferenc utca - Szentpáli utca közötti szakasza

1.1.13. Szentpáli utca leállósáv a Szeles utca - Madarász V. utca közötti szakasz, továbbá a Szeles utca - Kazinczy Ferenc utca - Madarász V. utca - Szentpáli utca által határolt belső udvar

1.1.14. Bazártömb Széchenyi utca - Szentpáli utca, Régiposta utca- Kazinczy Ferenc utca által határolt terület

1.1.15. Dr. Antall József tér a Kossuth kereszteződéstől a Déryné utca kereszteződésig a Serbu Adolf utca területére kiterjedően

1.1.16. Pátria szolgáltatóház mögötti terület. A Kossuth utca - Patak utca kereszteződéstől a Patak utca 4. sz. alatti épület melletti kihajtó ág által határolt terület

1.1.17. Fábián kapu, Északi Tehermentesítő út - Mátyás K. utca közötti szakasz Földhivatal - Városi Rendőrkapitányság épületek között

1.1.18. Hunyadi utca Városház Tér - Dajka G. utca közötti szakasz

1.1.19. Bartók B. tér, a Petőfi utca 1-3. sz. épülettel szembeni Szinva lefedés

1.1.20. Széchenyi utca 4-6., Erzsébet tér 5. sz. alatti Társasházak által határolt belső udvar, Széchenyi utca 8. sz. belső udvar

1.1.21. Kandia utca Uitz B. utca - Csizmadia köz közötti szakasz

1.1.22. Csizmadia köz

1.1.23. Mártírok utca

1.1.24. Mártírok utca belső udvar

1.1.25. Arany J. utca, Corvin utca - Szemere utca közötti szakasz

1.1.26. Arany János utca, Corvin utca - Munkácsy utca közötti terület

1.1.27. Arany János utca, Munkácsy utca - Király utca közötti terület

1.1.28. Corvin utcai szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin utca - Vörösmarty összekötő utca

1.1.29. Corvin utcai szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin utca - Vörösmarty összekötő zsákutca

1.1.30. Király utca 4-14. épületek előtti terület. A Vörösmarty - Király utca összekötő utca

1.1.31. Hadirokkantak útja 2-22 sz. előtti parkolók

1.1.32. Király utca 16-22. sz. mögötti garázssorok előtti parkoló

1.1.33. Király utca 1-5. épület előtti parkolók

1.1.34. Katalin utca Bajcsy- Zsilinszky út - Hadirokkantak utca közötti szakasz

1.1.35. Bajcsy- Zsilinszky út 6-20. sz. épület mögötti parkoló

1.1.36. Vörösmarty utca Corvin utca u. -Király utca közötti szakasza

1.1.37. Bajcsy- Zsilinszky út 1-11. sz. épület mögötti parkoló

1.1.38. Bajcsy- Zsilinszky út, Ady Endre utca - Soltész Nagy Kálmán utca közötti szakasz

1.1.39. Bajcsy-Zsilinszky út 24. sz. keleti oldal zúzalékos parkoló

1.1.40. Papszer utca Mindszent tér - Papszer utca 20. közötti szakasz

1.1.41. Mindszent tér, ITC székház - B.A.Z. Megyei Egészségbiztosítási Pénztár épületek előtti terület - Szemere utca

1.1.42. Tiszai pu. főépület előtti zárt parkoló

1.1.43. Tiszai pu. főépület Utasellátó előtti zárt parkoló

1.1.44. Nagy Lajos király útja, Névtelen utca autóbusz végállomás útcsatlakozás - Vár utca közötti szakasz

1.1.45. Nagy Lajos király útja, Vár utca - Táncsics M. tér - Köztársaság utca közötti szakasz

1.1.46. Bartók B. utca, Vár utca - Bartók B. utca köz közötti szakasz

1.1.47. Bodrogi Zs. utca - Tokaji Ferenc utca, Vár utca közötti szakasz

1.1.48. Lillafüred, Szinva patak jobb és baloldali parkoló

1.1.49. Lonovics József utca, (Papszer utca - Kisavas II. sor kereszteződéséig)

1.1.50. Mélyvölgy utca Papszer utca kereszteződésétől a Mélyvölgy utca 10. sz.-ig

1.1.51. Vörösmarty utca 26-32., Corvin utca 7-11. épület mögötti parkolók

1.1.52. Belegrád köz, Vörösmarty utca 35-51., Vörösmarty utca 43-45. melletti névtelen zsákutca, valamint a Szabó Lőrinc sétány, Hadirokkantak utca 2-12. épületek mögötti parkoló terület

1.1.53. Tiszai pályaudvar Pfaff F. utca déli oldali járdája

1.1.54. ITC székház északi oldal

1.1.55. ITC székház keleti oldali parkoló terület

1.1.56. Botond utca Szeles utca - Huszár utca közötti szakasza

1.1.57. Kóris Kálmán utca Soltész Nagy Kálmán utca - Katalin utca közötti szakasz

1.1.58. Royal Köz, Arany Corvin Ac Kft. áruház mögötti terület

1.1.59. Városház tér zárt parkoló, Szent István téri parkoló)

1.1.60. Uitz Béla utca 2. sz. előtti terület a Szemere utca kereszteződésig (Fehér Holló)

1.1.61. Kandó K. tér - Szinva patak mellett lévő parkoló terület

1.1.62. Mádai Lajos utca Vörösmarty utca - Dankó Pista utca közötti szakasz

1.1.63. Vörösmarty utca 34-44. sz. közötti zsákutca

1.1.64. Madarász V. utca Szentpáli utca - Kazinczy Ferenc utca közötti szakasz

1.1.65. Szentpáli utca, Horváth Lajos utca - Madarász V. utca közötti leállósáv, valamint a VPOP melletti parkoló terület

1.1.66. Patak utca 10-12. sz. - Kossuth utca 4. sz. - Széchenyi utca 11-15. sz. által határolt belső udvar

1.1.67. Melinda utca (Hadirokkantak u. - Vörösmarty u. közötti terület)

1.1.68. Borsvezér utca (Melinda u. - Soltész Nagy Kálmán u. közötti szakasza)

1.1.69. Corvin utca 13-17. sz. - Dankó P. utca 1-3. sz. mögötti parkoló terület

1.1.70. Dankó P. utca Corvin utca - Király utca közötti szakasz (Az 5-7. sz., 7-9. sz., 9. sz. - Mádai L. u. közötti parkoló területek is.)

1.1.71. Király utca - Dankó P. utca 13. sz. épület által határolt terület

1.1.72. Király utca 32. sz. épület mögötti terület

1.1.73. Dankó P. utca 13. sz. - Vörösmarty utca 54. sz. épületek közötti terület

1.1.74. Vörösmarty utca 50-54. sz. épületek mögötti terület

1.1.75. Vörösmarty utca 54-62. sz. épületek - Király utca 28-30. sz. épületek - Belvárosi Óvoda által határolt terület

1.1.76. Régiposta utca, Kazinczy Ferenc utca - Szentpáli utca közötti szakasz

1.1.77. Papszer utca, Kálvin J. utca - Papszer u. 20. közötti szakasz

1.1.78. Kálvin J. utca, Gimnázium előtti szakasz (Gimnázium nyugati oldalán lévő szakasz)

1.1.79. Rákóczi utca, Csengey utca - Kálvin utca közötti szakasz

1.1.80. Kelemen Didák utca, Kossuth utca - Kazinczy Ferenc utca összekötő szakasz

1.1.81. Technika Háza északi oldalparkoló

1.1.82. Technika Háza keleti oldalparkoló

1.1.83. Sportcsarnok és a Jégcsarnok, valamint a Mindszenti Temető és a Megyei Könyvtár között kialakított terület

1.1.84. Bodrogi Zs. utca - (Vár u. 9. sz. melletti terület is)

1.1.85. Corvin utca 13-19. sz. épület előtti terület

1.1.86. Papszer utca 4-20. közötti szakasz

1.1.87. Toronyalja utca 13-63. sz. közötti szakasz (a 13-15. előtti leállósáv is)

1.1.88. Szeles utca Huszár utca - Lehel utca közötti szakasz

1.1.89. Szeles utca (Botond u. - Lehel u. összekötő névtelen utca)

1.1.90. Csengey utca - Uitz B. utca - Papszer utca közötti szakasz

1.1.91. * 

1.1.92. Kisavas sor - (Lonovics József utca 5. szám, Görgey Artúr u. 8, és a Kisavas sor 36. sz. által határolt terület)

1.1.93. Hatvanötösök útja, Zsolcai kapu - Szeles utca közötti leállósáv

1.1.94. Bethlen G. utca, Szeles utca - Szendrei utca szakasz

1.1.95. Batthyány L. utca, Kazinczy Ferenc utca - Kossuth L. utca közötti szakasz

1.1.96. Kossuth L. utca, Palóczy L. utca - Patak utca közötti szakasz

1.1.97. Palóczy L. utca Kossuth L. utca - Dózsa Gy. út közötti szakasz, és a Palóczy L. utca 7-9. sz. mögötti belső parkoló

1.1.98. Dózsa Gy. út, Kis-Hunyad utca - Fazekas utca közötti szakasz

1.1.99. Dózsa Gy. út, Fazekas utca - Pallos utca közötti szakasz

1.1.100. Attila utca

1.1.101. Jókai M. utca 1-11. sz. épületek előtti parkoló terület (Gyalogos aluljáróig)

1.1.102. Fazekas utca 1-3. sz. épülettel szembeni terület

1.1.103. Kis-Hunyad utca (Kis-Hunyad utca-Dayka utca kereszteződés, Kis-Hunyad utca-Vologda utca kereszteződés közötti szakasz)

1.1.104. Dayka G. utca Kis-Hunyad utca - Hunyadi utca közötti szakasz

1.1.105. Zene Palota épület nyugati oldali terület. (Hunyadi u. - Dajka G. u.kereszteződéssel szembeni terület.)

1.1.106. Tárkányi Béla utca

1.1.107. Tapolcai utca Homonnai utca és a Posta közötti szakasz

1.1.108. Tapolcai utca a Léva utca és a Posta előtti szakasz

1.1.109. Fazekas utca 1-11. sz. épületek előtti parkoló terület a gyalogos aluljáróig

1.1.110. Szent László utca 1-3. sz. által határolt terület

1.1.111. Szeles utca Macropolis déli oldal előtti terület

1.1.112. Arany J. tér 20-24. sz. épületek előtti terület

1.1.113. Arany J. tér 2-8. sz. épületek előtti terület

1.1.114. Arany J. tér 8-10. sz. épületek előtti zsákutca

1.1.115. Arany J. tér 8. sz. épület - Szentpéteri kapu irányába lévő leállósáv a jelzőlámpás kereszteződésig

1.1.116. A Pallos utca, Pallos utca 16. - Petőfi tér 1. sz. közötti szakasza, a Jókai utca 19-21. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai utca 17-19. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai utca 17. sz. Laborfalvi utca 2. sz. közötti névtelen zsákutca, Laborfalvi utca 2. sz. Pallos utca 18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallos utca 16-18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallos utca 16. sz. melletti, valamint a Jókai ABC mögötti névtelen zsákutca

1.1.117. Fábián utca 2-8. sz. által határolt terület

1.1.118. Pallos utca 2-14. sz. mögötti terület

1.1.119. Fábián kapu 1-5. sz. előtti területek (Mátyás király - Feszty Árpád u. összekötő útszakasz)

1.1.120. *  Patak utca 2. szám - Városház tér 3-13. által határolt terület

1.1.121. Tapolca főút (Miskolc- Tapolcai út)

1.1.122. Csabai utca, Junó Szálloda

1.1.123. Bay Zoltán tér, zárt parkoló területe

1.1.124. Iglói utca, ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv

1.1.125. Győri utca a Bencések útjától a Kiss József utca kereszteződésig

1.1.126. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai Tagiskolája belső udvara

1.2. SÁRGA ZÓNA

1.2.1. Király utca 7-29 sz. előtti parkoló terület

1.2.2. Bihari J. utca 1. - Király utca közötti parkoló terület

1.2.3. Vörösmarty utca 66-72 sz. előtti parkoló terület

1.2.4. Vörösmarty utca 72. sz. melletti zsákutca

1.2.5. Vörösmarty utca 74-78. sz. közötti zsákutca

1.2.6. Vörösmarty utca 78-84. sz. előtti parkoló terület

1.2.7. Bulcsú utca - Lehel utca közötti névtelen utca, valamint a Bulcsú utca 17. sz. - Szeles utca 7. sz. mögötti terület

1.2.8. Kis-Hunyad utca 59-63. sz. közötti szakasz

1.2.9. Kis-Hunyad utca 16-52. számú épületek előtti, melletti és közötti terület

1.2.10. Reményi utca

1.2.11. Király utca 9-29. sz. mögötti terület

1.2.12. Király utca 25-29. sz. előtti zúzalékos terület

1.2.13. Bulcsu utca

1.2.14. Szentpéteri kapu 2-32. sz. épületek előtti területek

1.2.15. Szentpéteri kapu, Bulcsu utca és Álmos utca közötti belső szervizút

1.2.16. Gyóni Géza utca

1.2.17. Tas utca

1.2.18. Huba utca

1.2.19. Álmos utca, Szentpéteri kapu és Huszár u. közé eső szakasza

1.2.20. Szent István utca 21. sz. - Hunyadi u. 21. sz. és a Malomszög utca - Petőfi utca 2. sz. által körbezárt terület

1.2.21. Szent István utca 11-21. sz.

1.2.22. Hunyadi utca Dajka G. utca- Kis-Hunyad utca közötti része

1.2.23. Bajcsy-Zsilinszky utca 30-58. sz. előtti és mögötti terület, a Selyemrét utca és Augusztus 20. utca

1.2.24. Latabár utca

1.2.25. Bihari utca 1-3 szám előtti és melletti terület - Bocskai utca 17. sz. kereszteződéséig a Bihari utca 56. sz. előtt található területre kiterjedően

1.2.26. Bihari János utca 5. szám előtti terület - Szabó Lőrinc sétány, Bocskai utca 26. és a Zrínyi Ilona utca 41. által határolt terület.

1.2.27. Zamenhof utca

1.2.28. Eperjesi utca

1.2.29. Tizeshonvéd utca, Herman Ottó Gimnázium tornacsarnoka melletti és előtti parkolók

1.2.30. Tizeshonvéd köz, Tizeshonvéd utca - Szent István utca közötti szakasza

1.2.31. Tizeshonvéd utca 2-12. sz. mögötti terület

1.2.32. Tizeshonvéd utca 2. sz.- Szent Anna tér kereszteződéséig

1.2.33. Toldi utca (Mátyás király u. - Szent László u. közötti terület)

1.2.34. Mátyás király utca 16-50. sz. közötti szakasz

1.2.35. Mátyás király utca 13. sz. melletti és mögötti terület

1.2.36. Szepessy Pál utcának a Mátyás király utca - Major utca közötti szakasza

1.2.37. Vologda utca 6-26. sz. közötti terület

1.2.38. Mátyás király utca 15-21. sz. közötti terület

1.2.39. Árok utca - Pallos utca 10. számmal szembeni behajtó - Árok utca 5-7 sz. - Jókai Református Általános Iskola által körbezárt terület

1.2.40. *  Hadirokkantak útja - Sarolta u. Bors vezér u. - Soltész N.K. - Vörösmarty u. által határolt terület

1.2.41. *  Kőrösi Cs. S. - József A - Baross G. - Bajcsy-Zs. által határolt terület (Éder György, Bólyai J., Zielinsky Sz. utcák is)

1.2.42. *  Bocskai I. u. (Szabó Lőrinc sétány, és Bocskai u. 33. kereszteződéstől) a Kont István u., Martinovics Ignác u., a Bem József u. (Soltész Nagy Kálmán kereszteződésig), és a Vörösmarty 84. sz. által határolt terület

1.2.43. *  Serház utca - Szent István utca - Tizeshonvéd köz utca a (Nagyváthy János u. - Petőfi utca - Malomszög utca által határolt terület)

2. MÉLYGARÁZSOK:

2.1 Hősök tere mélygarázs

Cím: H-3525 Miskolc, Hősök tere (GPS: É 779214. Ny 308117)

2.2 Európa téri mélygarázs

Cím: H-3530 Miskolc, Kálvin János utca (GPS: É 779373, Ny 307883)

2.3 Patak utcai mélygarázs

Cím: H-3525 Miskolc, Patak utca (GPS: É 779001, Ny 308087)

3. PARKOLÓHÁZ:

Régiposta utcai parkolóház területe (GPS: É779516, Ny308143)

2. melléklet a 37/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez * 

1. Várakozási díjtételek

(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)

A parkoló zónák és a mélygarázsok területén fizetendő egy parkolóhelyre vonatkozó várakozási óradíj:

A B
1 Zöld zóna 440 Ft
2 Sárga zóna 260 Ft
3 Mélygarázsok
4 Hősök tere mélygarázs 340 Ft
5 Európa téri mélygarázs 340 Ft
6 Patak utca mélygarázs 340 Ft
7 A Mélygarázsokban és a Parkolóházban a parkolójegy elvesztése, megrongálódása, valamint lejárt parkolóbérlettel történő igénybevétel esetén a portaszolgálatnál fizetendő díj: az informatikai rendszerből rendszámra kinyerhető a parkolás pontos időtartamára számolt parkolási díj
8 Régiposta utcai parkolóház 340 Ft

2. Várakozásra jogosító bérletek díjtételei

(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)

2.1. Kedvezményes lakossági parkolóbérlet díjtételei:

A B
1 Első gépjármű esetén éves 2.950 Ft
2 Második gépjármű esetén éves 6.450 Ft

2.2. Intézményi bérlet díjtételei:

A B
1 Törvényes képviselők részére éves 2.700 Ft

2.3. Kombinált (zöld, sárga zónás) fizető parkolóra, Mélygarázsokra és Parkolóházra érvényes bérletek díjtételei:

A B C
1 Havi Éves
2 Magánszemély 8.333 Ft 100.000 Ft
3 Gazdálkodó szervezet 16.042 Ft 192.500 Ft

2.4. ZÖLD zónás fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:

A B C
1 Havi Éves
2 Magánszemély 6.250 Ft 75.000 Ft
3 Gazdálkodó szervezet 12.813 Ft 153.750 Ft

2.5. SÁRGA zónás fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:

A B C
1 Havi Éves
2 Magánszemély 4.583 Ft 55.000 Ft
3 Gazdálkodó szervezet 9.583 Ft 115.000 Ft

2.6. ZÖLD zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:

A B C
1 Havi Éves
2 Gazdálkodó szervezet,
magánszemély
32.604 Ft 391.250 Ft

2.7. SÁRGA zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:

A B C
1 Havi Éves
2 Gazdálkodó szervezet,
magánszemély
25.521 Ft 306.250 Ft

2.8. Napi bérlet díjtétele:

Mélygarázs és Parkolóház kivételével minden zónára érvényes: napi 3.000 Ft

2.9. Rendszám nélküli bérlet díja: az adott zónára vonatkozó bérletek árának háromszorosa.

2.10. Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalást végzők bérletek díjtétele:

A B
1 Havi Éves
2 Mélygarázs kivételével minden zónára érvényes 5.417 Ft 65.000 Ft

2.11. Hősök tere mélygarázs bérletek díjtételei:

A B C D
1 Napközben 06:00 - 18:00-ig havi 8.125 Ft
2 Napközben 06:00 - 18:00-ig éves 87.500 Ft
3 Éjszakai 18:00 - 08:00-ig havi 5.625 Ft
4 Éjszakai 18:00 - 08:00-ig éves 62.500 Ft
5 Éjjel - nappal havi 11.125 Ft
6 Éjjel - nappal éves 125.000 Ft

2.12. Európa téri mélygarázs bérletek díjtételei:

A B C D
1 Napközben 06:00 - 18:00-ig havi 8.125 Ft
2 Napközben 06:00 - 18:00-ig éves 87.500 Ft
3 Éjszakai 18:00 - 08:00-ig havi 5.625 Ft
4 Éjszakai 18:00 - 08:00-ig éves 62.500 Ft
5 Éjjel - nappal havi 11.125 Ft
6 Éjjel - nappal éves 125.000 Ft

2.13. Patak utcai mélygarázs bérletek díjtételei:

A B C D
1 Napközben 06:00 - 18:00-ig havi 8.125 Ft
2 Napközben 06:00 - 18:00-ig éves 87.500 Ft
3 Éjszakai 18:00 - 08:00-ig havi 5.625 Ft
4 Éjszakai 18:00 - 08:00-ig éves 62.500 Ft
5 Éjjel - nappal havi 11.125 Ft
6 Éjjel - nappal éves 125.000 Ft

2.14. Régiposta utcai parkolóház használatot biztosító bérletek díjtételei:

A B C D
1 Napközben 06:00 - 18:00-ig havi 8.125 Ft
2 Napközben 06:00 - 18:00-ig éves 87.500 Ft
3 Éjszakai 18:00 - 08:00-ig havi 5.625 Ft
4 Éjszakai 18:00 - 08:00-ig éves 62.500 Ft
5 Éjjel - nappal havi 11.125 Ft
6 Éjjel - nappal éves 125.000 Ft

3. A várakozási díjtételekhez kapcsolódó költségek

(az árak az ÁFA-t is tartalmazzák)

3.1. Lakossági és intézményi bérlet cseréje 1.250 Ft

3.2. Egyéb bérlet cseréje 2.500 Ft

3.3. Chip kártya költsége 2.500 Ft

3.4. Havi bérletek adminisztrációs többlet költsége 2.500 Ft

3.5. A parkolójegy utólagos bemutatásának kezelési költsége:

3.5.1. a pótdíj kiszabását követően 2.500 Ft

3.5.2. a fizetési felszólítás megküldését követően 5.000 Ft

3.5.3. fizetési meghagyásos eljárás megindítását követően 19.350 Ft

3.5.4. peres szakaszban 19.350 Ft + a peres eljárásban felmerülő illeték összege

3.5.5. végrehajtási eljárás megindítását követően 32.430 Ft + a végrehajtó felmerült költsége

3.6. Mélygarázs és Parkolóház beléptető kártya költsége 2.500 Ft

3.7. Rendszám elütésének tranzakciós költsége 2.000 Ft

3. melléklet a 37/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez * 

1. Kiemelt idegenforgalmi területek - ZÖLD ZÓNA

1.1. Nagy Lajos király útja Névtelen u. autóbusz végállomás útcsatlakozás - Vár u. közötti szakasz

1.2. Nagy Lajos király útja, Vár utca -Táncsics M. tér - Köztársaság utca közötti szakasz

1.3. Bartók B. u. Vár u. - Bartók B. köz közötti szakasz

1.4. Bodrogi Zs. u. - Tokaji Ferenc u. Vár u. közötti szakasz

1.5. Lillafüred, Szinva patak jobb és baloldali parkoló

1.6. Bodrogi Zs. Köz - (Vár u. 9. sz. melletti terület is)

1.7. Tapolcai u. Homonnai u. és Posta közötti szakasz

1.8. Tapolcai u. - Léva utca és a Posta előtti szakasz

1.9. Tapolca főút (Miskolc-Tapolcai út)

1.10. Csabai utca Junó Szálloda

1.11. Bay Z. tér zárt parkoló területe

1.12. Iglói utca ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv

1.13. Győri u. a Bencések u.-tól a Kiss József u. kereszteződésig

1.14. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai Tagiskolája belső udvara

2. Kiemelt közlekedési területek - ZÖLD ZÓNA

2.1. Tiszai pu. főépület előtti zárt parkoló

2.2. Tiszai pu. főépület Utasellátó előtti zárt parkoló

2.3. Kandó K. tér - Szinva patak mellett lévő parkoló terület

2.4. Tiszai pályaudvar Pfaff F. utcai déli oldali járdája

3. Időszakos parkoló területek - ZÖLD ZÓNA

3.1. Tapolcai u. - Léva utca és a Posta előtti szakasz

3.2. Tapolca főút (Miskolc-Tapolcai út)

3.3. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai Tagiskolája belső udvara

4. Kiemelt kereskedelmi területek - ZÖLD ZÓNA

4.1. Búza tér Görög Katolikus templom, északi oldali parkoló

4.2. Búza tér Görög Katolikus templom, keleti oldali parkoló

4.3. Zsolcai kapu páratlan oldal, az Ady Endre utca kereszteződésétől a Hatvanötösök útja kereszteződésig

4.4. Szendrei utca, a Hatvanötösök útja - Zsolcai kapu 1. előtti utca közötti páratlan oldali párhuzamos felállású parkolója

4.5. Búza téri piac nagy parkoló

4.6. Zsolcai kapu 1. előtti parkoló - Szendrei utca és Zsolcai kapu között található összekötő utca

4.7. Szeles u. Huszár u. - Lehel u. közötti szakasz

4.8. Hatvanötösök u. Zsolcai kapu - Szeles u. közötti leállósáv

4.9. Bethlen G. u. Szeles u. - Szendrei u. szakasz


  Vissza az oldal tetejére
//