Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1997. (IV. 30.) ÖKT rendelete

az önkormányzati biztosról * 

Az önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a 212/1996. (XII. 23.) Korm. rendelettel módosított 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 44/D. §-ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati biztos kirendeléséről és feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.

Önkormányzati biztos

1. § *  A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságkezelési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó önkormányzati szervhez, ha annak elismert adósságállománya eléri az esedékességet követő 25. napot és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 5%-át, vagy a 100 millió forintot.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról

2. § *  Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények vezetői az általuk elis-mert, az esedékességet követő 25 napon túli, költségvetésük 5%-át, vagy 100 millió forintot meghaladó tartozásállományukról kötelesek jelentést adni 3 napon belül e rendelet 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat részére.

3. § Az önkormányzati biztos kirendelését az 1. §-ban meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél köteles kezdeményezni az intézményvezető adatszolgáltatását követő 15 napon belül - a polgármester - a pénzügyi bizottság - a jegyző a polgármesteren keresztül - a költségvetési szerv vezetője - a könyvvizsgáló

4. § Önkormányzati biztos az a büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki felsőfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel és a kijelölés évét megelőző 10 évben legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkezik.

5. § Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek közül a Képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a polgármesteri hivatal hirdető tábláján teszi közzé.

6. § Önkormányzati biztosként nem jelölhető ki:

- aki az adott költségvetési szerv dolgozója vagy a kijelölést megelőző 3 évben az adott költségvetési szerv dolgozója volt

- aki rendszeres és tartós megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban áll, vagy állt a kirendelést megelőző 3 évben az adott költségvetési szervnél

- aki az 1. §-ban megállapított tartozásállomány jogosultjai tekintetében családi kapcsolat, üzleti érdekeltség, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony miatt érintett

- a költségvetési szerv vezetőjének, gazdasági vezetőjének, vagy dolgozójának a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerint hozzátartozója a minőségének fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított 3 évig.

7. § (1) Az önkormányzati biztossal megbízási szerződést kell kötni és megbízólevéllel kell ellátni. A megbízólevélnek tartalmaznia kell:

- a költségvetési szerv megnevezését, székhelyét

- a megbízás időtartamát

- az önkormányzati biztos feladatait, jogkörét

- díjazását

(2) Az önkormányzati biztos jogosult a gazdálkodással összefüggésben

- a költségvetési szerv vezetőitől és valamennyi dolgozójától írásbeli és szóbeli tájékoztatást kérni,

- a költségvetési szerv valamennyi okmányába betekinteni, arról másolatot, kivonatot készíttetni,

- a költségvetési szerv valamennyi helyiségébe belépni,

- rögzíteni a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés megbízásának időtartama alatti eljárási szabályait,

- a kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzését megtagadni, ha azzal nem ért egyet,

- szakértőt igénybe venni.

(3) Az önkormányzati biztos köteles:

- megbízatásának időpontjától kezdve figyelemmel kísérni a költségvetési szerv gazdálkodását, a jogszabályokban előírt feladatainak ellátását,

- feltárni azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek,

- a tartozásállomány felhasználására, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására, a követelések behajtására, ezek ütemezésére intézkedéseket kezdeményezni oly módon, hogy azok az alaptevékenység ellátását ne akadályozzák,

- intézkedési tervet kidolgozni

- a költségvetési szervvel együttműködve - a gazdálkodás, a feladatellátás hosszabb távú ésszerűsítésére - a 3. bek.-ben foglaltak megvalósítása érdekében részt venni az önkormányzattal, az adóhatósággal, a társadalombiztosítási önkormányzatokkal, a szállítókkal, a megrendelőkkel folytatott egyeztető tárgyalásokon,

- kezdeményezni a költségvetési szerv vezetőjének, valamint gazdasági vezetőjének a munkából való felfüggesztését, illetve felmentését, ha megállapítja, hogy a tartozásállomány nevezetteknek felróható okok miatt jött létre,

- a titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályok betartására.

(4) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a pénzügyi bizottságnak és a polgármesternek havonta - munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül - beszámol. A beszámolóban számot kell adni a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek alakulásáról, illetve javaslatot tenni a szervek hatáskörébe tartozó intézkedésekre.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles az önkormányzati biztos (2) bekezdésében foglalt jogai teljesítését elősegíteni, részére biztosítani: - az épületbe, helyiségekbe való bejutást - irodahelyiséget, a munkavégzés személyi (ügyviteli alkalmazott) és tárgyi feltételeit (kommunikáció, irodai eszközök, stb.)

(6) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére - a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt - akkor kerülhet sor, ha - a költségvetési szervnek a szokásos, illetve a szerződésekben (megállapodásokban) foglalt fizetési határidőkön belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs - működése a költségvetési szerv gazdálkodásában javulást nem eredményezett az önkormányzati biztosra felróható okok miatt, vagy - a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható.

8. § (1) Az önkormányzati biztos kijelölésével összefüggő valamennyi kiadás az érintett költségvetési szerv saját többletbevételét terheli, amennyiben az nem nyújt fedezetet arra, akkor az önkormányzat - átcsoportosítással - biztosítja azt.

(2) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét, a költségelszámolás rendjét és az abba bevonható költségek körét a megbízási szerződés tartalmazza. A havi megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv vezetőjének havi illetménye, ahová az önkormányzati biztost kijelölték.

9. § Ha az önkormányzati biztos tevékenysége alatt - a költségvetési szerv által elismert adósságállomány miatt - az önkormányzatnál időközben az 1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményezték, akkor az önkormányzati biztos köteles a polgármesterrel napi kapcsolatot tartani. A polgármester az önkormányzati biztos további tevékenységére vonatkozó aktuális eljárás rendjét a jogszabályok figyelembevételével határozza meg.

10. § Ez a rendelet 1997. május 1. napján lép hatályba.

Stipkovits Pál Dr. Szakács Ilona
polgármester jegyző

1. melléklet a 19/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2. §-ban megjelölt jelentési kötelezettség kötelező tartalma:

ADATSZOLGÁLTATÁS
az önkormányzati intézmény által elismert tartozásállományról

1. Adatszolgáltatás időpontja:

2. Költségvetési szerv neve:

3. Költségvetési szerv számlaszáma

4. Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata

5. Eredeti éves költségvetés kiadási összegben és a kiadási előirányzat %-ában

Sor-
szám
Tartozásállomány
megnevezése
Tartozásállomány
10-15 nap
közötti
15-25 nap
közötti
25 nap
túli

Dátum, cégszerű aláírás


  Vissza az oldal tetejére