Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (III. 19.) rendelete

a Képviselő-testület által adományozható díjakról és elismerésekről * 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed mindazon magyar és nem magyar természetes személyekre és szervezeteikre, akik Mosonmagyaróvár városért, a város fejlődéséért az élet különböző területein maradandót alkottak, illetve a fenti célok eléréséhez tevékenységükkel hozzájárultak.

I. fejezet

Díjak adományozása, formája

„Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanára, Tanítója, Óvónője” díj

2. § (1) A díj annak a személynek adható, aki legalább 10 éve a város oktatási-nevelési intézményeiben tevékenykedik és hosszabb időszak alatt kiemelkedő munkásságot folytat.

(2) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság bírálja el és dönt a Képviselő-testület elé terjesztendő személyekről.

(3) A díjból évente kategóriánként (középiskolai tanár, tanár, tanító, óvónő) egy-egy adható.

(4) A díj átadására a városi pedagógusnapi ünnepségen kerül sor.

„Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egyetemi Oktatója”

2/A. § *  (1) *  A „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egyetemi Oktatója” díj annak az egyetemi oktatónak adható, aki legalább 10 éve a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának vagy jogelődjének oktatója, kutatója és kiemelkedő munkásságot folytat az egyetemi oktatásban és kutatásban, továbbá annak a személynek, aki a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karhoz vagy annak jogelődjéhez szorosan kapcsolódva - legalább 10 éve - oktatási-kutatási feladatokat végez.

(2) A díj adományozására beérkező javaslatok bírálata és a díj átadása tekintetében a 2. § (2) és (4) bekezdései szerint kell eljárni.

(3) A díjból évente egy adható.

„Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egészségügyi Dolgozója” díj

3. § (1) *  A díj annak a város egészségügyi intézménye, illetve az önkormányzattal szerződésben lévő társaság dolgozójának adható, aki legalább 10 éve a város egészségügyi ellátása területén tevékenykedik és hosszabb időszak óta kiemelkedő munkásságot folytat.

(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el és dönt a Képviselő-testület elé terjesztendő személyekről.

(3) A díj évente három személy részére adományozható.

(4) A díj átadására a városban rendezett Semmelweis napi ünnepség keretében kerül sor.

„Mosonmagyaróvár Város Kiváló Köztisztviselője” díj

4. § (1) A díj annak a Mosonmagyaróvár város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselőnek adható, aki a közigazgatás területén hosszú időn keresztül kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájával hozzájárult az önkormányzati feladatok színvonalas ellátásához.

(2) *  A díjazásra irányuló javaslatokat a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság bírálja el és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyről.

(3) *  A kitüntető díjazásban két évente egy személy részesíthető.

(4) A díj a Köztisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül átadásra.

„Mosonmagyaróvár Város Kiváló Szociális Dolgozója” díj

5. § (1) *  A díj annak a Mosonmagyaróvár város szociális intézményeinél, illetve az Önkormányzattal szerződésben lévő társaságoknál, társulás működtetésében lévő intézményekben dolgozónak adható, aki legalább 10 éve a városban tevékenykedik és hosszabb időszak alatt kiemelkedő szociális munkát végez. Ezen túlmenően - a COVID-19 világjárvány okozta különös élethelyzetre tekintettel - a díj a szociális jellegű beteggondozásban, ápolásban való kiemelkedő részvétel-, felelősségvállalás alapján is adományozható egyéb természetes személy részére.

(2) A díjazásra irányuló javaslatokat a szociális bizottság bírálja el és dönt a Képviselő-testület elé terjesztendő személyről.

(3) A díj évente egy személy részére adományozható.

(4) A díj a „Szociális Munka Napja” városi ünnepi rendezvényén kerül átadásra.

(5) *  Elismerésre javasolhatók azok a magánszemélyek, akik legalább 5 éve kimagasló önkéntes szociális munkát végeznek a városban. A Szociális Munka Napján „Önkéntes Szociális Munkáért” elismerő oklevéllel 3 magánszemély jutalmazható.

„Mosonmagyaróvár Város Sportdíja” díj

6. § (1) *  A díj annak a személynek/azoknak a személyeknek adható, aki/akik a városban tevékenykednek és magas szintű sporttevékenységet folytatnak, vagy kimagasló sporteredményt érnek el.

(2) *  A díj évente egy személy, indokolt esetben, ha ugyanazon területen tevékenykednek és az elért eredmények együttes munkájuknak köszönhető, két személy részére adományozható.

(2a) *  Két személy kitüntetése esetén a díj megosztva kerül átadásra.

(3) *  A díjazásra irányuló javaslatokat a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság bírálja el és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyről/személyekről.

(4) A díj a városi sportgálán kerül átadásra.

„Mosonmagyaróvár Város Környezetvédelméért” díj

7. § (1) A díj annak a Mosonmagyaróvár városban élő, vagy a tevékenységével a városhoz szorosan kötődő magánszemélynek, vagy közösségnek adományozható, aki/amely

a) Mosonmagyaróvár környezeti állapota javításához kiemelkedően hozzájárul,

b) a helyi környezet- és természetvédelmi feladatokat magas színvonalon látja el,

c) a környezetvédelmi nevelés területén huzamosabb időn keresztül magas színvonalon ad át ismereteket,

d) Mosonmagyaróvárhoz kötődő országos színvonalú környezetvédelmi tudományos, vagy kutató munkát végez.

(2) Kitüntető díjazásban két évente, egy személy, vagy közösség részesíthető.

(3) A díjazásra irányuló javaslatokat a Gazdasági Bizottság bírálja el és dönt a Képviselő-testület elé terjesztéséről.

(4) A díj a „Föld napja” (április 22.) rendezvényhez legközelebbi képviselő-testületi ülésen kerül átadásra.

„Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért” díj

8. § (1) *  A díj a kultúra és a művészet terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó azon személyek, szervezetek részére adományozható, akik:

a) muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával,

b) régészettel foglalkoznak,

c) könyvtári tevékenységben,

d) hagyományőrzés, néprajzkutatás,

e) közművelődés területén tevékenykednek,

f) művészeti tevékenységet folytatnak.”

(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el és dönt a Képviselő-testület elé terjesztendő személyekről.

(3) A kitüntető díjazásban évente egy személy részesíthető.

(4) A díj január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül átadásra.

„Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért”díj

9. § (1) A díj azon személy vagy szervezet részére adományozható, aki:

a) huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytat Mosonmagyaróvár civil társadalma fejlesztéséért vagy,

b) kimagasló módon hozzájárul Mosonmagyaróvár közösségi életéhez és a város jó hírének ápolásához.”

(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyről.

(3) A kitüntető díjazásban évente egy személy, vagy szervezet részesíthető.

(4) A díj a Mosonmagyaróvári Civil Napon kerül átadásra.

(5) *  A díj átadási időponttól a Képviselő-testület indokolt esetben egyedi döntéssel eltérhet.

„Mosonmagyaróvárért Emlékérem”

9/A. § *  (1) Az emlékérem adományozható azoknak a magánszemélyeknek, illetve közösségeknek, aki a nyilvánosság előtti elismerésre, megörökítésre, dicséretre méltó tevékenységet, eredményt tanúsítottak és ezzel jelentős mértékben hozzájárultak Mosonmagyaróvár város jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához.

(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat a felterjesztett személy, közösség tevékenységi körének megfelelő illetékes bizottság véleményezi és dönt a Képviselő-testület elé terjesztendő személyekről.

(3) *  A „Mosonmagyaróvárért Emlékérem” elismerés évente négy - személy vagy közösség - díjazott részére adományozható. Az elismerést állami ünnep, nemzeti ünnep, egyéb kiemelkedő szakmai esemény alkalmából, valamint a díjazott tevékenységéhez kapcsolódó jeles esemény tiszteletére az ünnepnaphoz legközelebbi képviselő-testületi ülésen adja át a polgármester.

(4) *  A díj átadási időponttól a Képviselő-testület indokolt esetben egyedi döntéssel eltérhet.

„Polgármesteri Elismerő Oklevél”

9/B. § *  A Polgármester Mosonmagyaróváron, vagy Mosonmagyaróvárért kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenység elismeréseként magánszemély vagy közösség részére Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományozhat.

„Mosonmagyaróvár Tiszteletbeli Polgára”

9/C. § *  (1) *  A Képviselő-testület a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán oklevelet szerzett személyek számára „Mosonmagyaróvár Tiszteletbeli Polgára” címet adományozza annak megbecsüléséül, hogy a város jó hírét az ország határain belül és azon túl mosonmagyaróvári egyetemista kötődésükkel erősítik.

(2) A díjazottak adományozást igazoló oklevelet kapnak.

Emléklap 85. születésnap alkalmából” * 

9/D. § *  (1) „Emléklap 85. születésnap alkalmából” elismerést az a mosonmagyaróvári lakos kaphat, aki folyó évben tölti be 85. életévét.

(2) Az Emléklap elismerésben érintettek adatait a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal gyűjti ki a személy- és lakcímnyilvántartó rendszerből, és erről minden hónapban tájékoztatja a polgármestert.

(3) *  Az Emléklapot a polgármester ellátja kézjegyével és ezt követően postai úton kerül megküldésre az érintetteknek.

(4) A kiadott Emléklapokról a Polgármesteri Titkárság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az Emléklapban részesült nevét, lakcímét és a születési időpontját. A nyilvántartásban szereplő adatokat az Emléklap elkészítésében résztvevők, a nyilvántartás vezetéséért felelős személyek ismerhetik meg. Az adatkezelés szükségességét évente felülvizsgálja a nyilvántartás vezetéséért felelős, és az adatok megsemmisítéséről jegyzőkönyvet készít.”

II. fejezet

Javaslattétel, döntés

10. § (1) *  Az elismerésre javaslatot tehet:

a) „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanára, Tanítója, Óvónője” díj esetében:

aa) az önálló oktatási, nevelési intézmények vezetői, az érdekvédelmi szervezetek támogató véleményezésével,

ab) az önkormányzati képviselő,

ac) a társadalmi és civil szervezetek,

ad) a város polgármestere

ae) *  az állami fenntartó képviselője

b) „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egészségügyi Dolgozója” díj esetében:

ba) intézményi dolgozók esetén az intézmények vezetői, az érdekvédelmi képviseletek véleményének kikérésével,

bb) az önkormányzattal szerződésben lévő társaság képviselője,

bc) az önkormányzati képviselő,

bd) a város polgármestere

c) „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Köztisztviselője” díj esetében:

ca) a Polgármesteri Hivatal vezető tisztségviselői,

cb) a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, irodavezetői az érdekvédelmi szervezet véleményének kikérésével,

cc) az önkormányzati képviselő,

cd) a város polgármestere

d) „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Szociális Dolgozója” díj esetében:

da) intézményi dolgozók esetén az intézmények vezetői, a többcélú kistérségi társulás vezetői az érdekvédelmi képviseletek véleményének kikérésével,

db) az önkormányzati képviselő,

dc) a város polgármestere.

e) „Mosonmagyaróvár Város Sportdíja” esetében

ea) az önkormányzati képviselő,

eb) a városi sportegyesület, sportszervezet vezetője,

ec) * 

ed) a város polgármestere.

f) „Mosonmagyaróvár Város Környezetvédelméért” díj esetében:

fa) az önkormányzati képviselő,

fb) a város polgármestere,

fc) a társadalmi és civil szervezetek,

fd) az intézmények vezetői

g) „Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért” díj esetében:

ga) az önkormányzati képviselő,

gb) a közgyűjteményi és kulturális intézmények vezetői, az érdekvédelmi képviseletek, véleményének kikérésével,

gc) a társadalmi és civil szervezetek,

gd) a város polgármestere.

h) „Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért díj” esetében:

ha) a város polgármestere,

hb) az önkormányzati képviselő,

hc) a mosonmagyaróvári székhelyű társadalmi és civil szervezetek.

i) *  „Mosonmagyaróvárért Emlékérem” díj esetében

ia) önkormányzati képviselő,

ib) önkormányzati bizottság,

ic) a város polgármestere.

j) „Önkéntes Szociális Munkáért” elismerő oklevél esetében:

ja) társadalmi és civil szervezetek,

jb) önkormányzati képviselő,

jc) a város polgármestere.

k) *  „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egyetemi Oktatója” esetében:

ka) *  a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának vagy jogelődjének oktatója, kutatója, a Kari Tanács jóváhagyásával.

(2) A javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy szervezet pontos adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység leírását.

(3) *  A javaslatokat a

a) 2. § és a 2/A. § vonatkozásában minden év április 15-ig,

b) 3. § vonatkozásában minden év május 15-ig,

c) *  4. § vonatkozásában az adományozás évében május 31-ig,

d) *  5. § vonatkozásában minden év szeptember 01-ig,

e) *  6. § vonatkozásában minden év november 30-ig,

f) 7. § vonatkozásában az adományozás évében március 1-ig,

g) *  8. § vonatkozásában minden év november 30-ig

h) 9. § vonatkozásában minden év augusztus 31-ig.

i) *  a 9/A. § vonatkozásában I. félévben legkésőbb június 15-ig, a II. félévben november 30-ig

kell megtenni.

(4) Díjazásban csak élő személy részesülhet.

(5) Díj egy személy vagy közösség életében, tevékenysége során egy alkalommal adományozható.

(6) *  A díjak odaítéléséről - a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” és a „Mosonmagyaróvár Tiszteletbeli Polgára” kivételével - a képviselő-testület dönt.

(7) A díjakat a polgármester adja át.

(8) *  A 2-9/A. §-ban alapított díjak esetében az elismerés formája díszoklevél, amellyel díjazás jár. Továbbá a 2. §-ban alapított díj esetében a díjazottnak jár „a köz-szolgálatáért” emlékérem és az érmét szimbolizáló Mosonmagyaróvár város címerét ábrázoló kitűző. A díszoklevél mellé csatolni kell a képviselő-testület díj adományozására vonatkozó határozat kivonatát. A díszoklevél tartalmazza:

a) az adományozó megjelölését;

b) az adományozott nevét;

c) az adományozó pecsétjét.

(9) *  A díj mértékét évente a képviselő-testület a költségvetési rendeletében határozza meg. Mosonmagyaróvár város Kiváló Szociális Dolgozója díj estében a díjjal járó juttatás fedezetét Mosonmagyaróvár város Önkormányzata 75%-ban, a feladatot ellátó társulás pedig 25%-ban biztosítja éves költségvetésében.

(10) *  A „Polgármesteri Elismerő Oklevél” és a „Mosonmagyaróvár Tiszteletbeli Polgára” elismerés időbeli korlát nélkül, bármikor adható.

(11) *  A „Mosonmagyaróvárért Emlékérem” adományozására érkezett javaslatok Képviselő-testület elé terjesztésének határideje folyamatos, de legkésőbb a júniusi, illetve decemberi ülések időpontja.

A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet értékelni.

III. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A díjak adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(2) A díjakról az Önkormányzati és Humánpolitikai Osztály a Képviselő-testület határozatai alapján nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntető díjazás megnevezését a kitüntetettek nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló tevékenységet és az adományozó határozat számát és keltét.

(3) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 25/2009. (VI. 26.) rendelettel módosított 25/2002. (IX. 30.) rendelet.

Szabó Miklós Dr. Orbán Géza
polgármester jegyző

1. melléklet a 9/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelethez * 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok megismeréséhez, kezeléséhez és tárolásához

Alulírott ................................. (név) kijelentem és tudomásul veszem, hogy a személyes adataim (név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, állandó lakcím, foglalkozás; pénzbeli díjazás esetén bankszámlaszám) adatkezelésének jogszerűségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület által adományozható díjakról és elismerésekről szóló 9/2010. (III. 19.) rendeletének ....... bekezdése/pontja (a díjjal kapcsolatos jogszabályhely behivatkozása) alapozza meg.

Díjban részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat honlapján való közzétételéhez.

Kijelentem, hogy az Önkormányzati kitüntetésekhez kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató megismertem (www.mosonmagyarovar.hu) és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Mosonmagyaróvár, 20

......................................................
aláírás
(16. életévét be nem töltött gyermek esetén szülői felügyeletet gyakorló)

I. Tanú: ............................................... II. Tanú: .................................................

neve: ................................................. neve: ........................................................

címe: ................................................. címe: ........................................................

szem.ig.száma: ................................. szem.ig.száma: ........................................ „