Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése, 6. §-a, 43. § (3) bekezdése és 45. §-a alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén- határozatlan időre - 2011. január 1-jétől az alábbi helyi adókat vezeti be:

- Építményadó

- Telekadó

- Iparűzési adó

- Idegenforgalmi adó.

I. fejezet

ÉPÍTMÉNYADÓ

Adómentesség

2. § (1) Mentes az építményadó alól:

a) *  a magánszemély tulajdonában lévő lakás, amely a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgál. A kedvezmény egy lakás esetében érvényesíthető;

b) magánszemély tulajdonában lévő nem vállalkozási tevékenységet szolgáló állattartásra, vagy növénytermesztéshez használt épület;

c) *  a magánszemély tulajdonos által újonnan épített lakás esetében az adómentesség fennállásának feltétele, hogy a tulajdonos hitelt érdemlően igazolja - és azt az önkormányzati adóhatóságnál bemutassa - az ingatlan címmegállapítására irányuló hatósági eljárás folyamatban létét, továbbá a mentesség igénybevételéhez szükséges, hogy a rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott mentességnek egyébként megfeleljen. A mentesség fennállása a lakcímkártya bemutatásához igazodik, annak elmulasztása visszamenőleges adó-megállapítást eredményez.

(2) ha az adóköteles lakásba az I. félévben a tulajdonos, vagy közeli hozzátartozója beköltözik, és ott életvitelszerűen tartózkodik, mentesül a II. félévre eső építményadó alól.

(3) *  Jelen rendelet alkalmazásában magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál tényleges, életvitelszerű lakóhelynek, ahonnan az életét szervezi, ahol az életvitelhez szükséges tevékenységeket - különösen főzés, étkezés, mosás stb - legjellemzőbben folytatja, ahol közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, vagy amely elsődleges elérhetőségi címként jelenik meg a hatóságoknál, közüzemeknél. Az életvitelszerű használatot, a mentességet igénybe vevőnek kell igazolnia.

3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

4. § *  Az adó mértéke:

a) garázs esetén: 1 000 Ft/m2/év,

b) lakás esetén: 1 000 Ft/m2/év,

c) ingatlan-nyilvántartási adatok alapján sport célú létesítmény, épület esetén: 50 Ft/m2/év,

d) minden más adóköteles építmény esetén: 1 000 Ft/m2/év.

II. fejezet

TELEKADÓ

Adókötelezettség

5. § *  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Adómentesség

6. § *  Mentes a telekadó alól:

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóépülettel beépített telek,

b) *  a magánszemély tulajdonában lévő egylakásos lakóépülettel beépíthető telek, - amennyiben arra a magánszemély tulajdonos részére véglegessé vált építési engedély, tudomásulvétel vagy végleges használatbavételi engedély kiadására került sor, továbbá a hatóság a használatot tudomásul vette, - addig az adóévig, míg a felépített lakáscélú ingatlan a Htv. 52. §-ban előírt lakás célú ingatlan feltételeit ki nem elégítette, azzal, hogy a mentesség megadása maximum 4 adóéven keresztül lehetséges.

7. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

8. § *  Az adó mértéke

a) építménnyel azonos helyrajzi számon lévő telek, illetve az ingatlannal használat szerint egybefüggő, de külön helyrajzi számon lévő telek 0 Ft/m2/év

b) külterületen lévő telek esetén 0 Ft/m2/év

c) egyéb telek esetében 70 Ft/m2/év

d) Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatában meghatározott közjóléti rendeltetésű erdőövezetben (EJ) található telek esetében 0 Ft/m2/év.

III. fejezet

IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó mértéke

9. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2%-a.

(2) * 

9/A. § *  (1) Mentes az iparűzési adó alól: a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és a nettó árbevételének legalább 80%-a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

(2) * 

9/B. § * 

IV. fejezet

IDEGENFORGALMI ADÓ

10. § Az adó alapja a helyi adókról szóló törvényben meghatározott vendégéjszakák száma.

Adómentesség

11. § * 

12. § *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.

Vendégkönyv vezetése

13. § (1) A beszedett idegenforgalmi adó nyilvántartásának alapja a vendégkönyv, melybe a vendégek adatait a szálláshely igénybevételével, de legkésőbb 2 órán belül fel kell tüntetni. A vendégkönyvnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amit külön jogszabályok előírnak.

(2) A vendégkönyvbe a vendég érkezésének dátumát az érkezés napján, a távozás időpontját a távozás napján kell bevezetni.

(3) Ha a szálláshely igénybevételével egyidejűleg nem kerültek a vendég adatai bevezetésre a vendégkönyvbe, a szállodai bejelentő lappal kell igazolni, hogy a szálláshelyre a vendég 2 órán belül érkezett. A szállodai bejelentőlapnak tartalmaznia kell a vendég adatait, sorszámot és az érkezés pontos időpontját. A bejelentőlapot 1 évig meg kell őrizni.

(4) A vendégkönyvbe minden vendéget olvashatóan kell beírni, egy rovatba csak egy név szerepelhet.

(5) A vendégkönyvet, valamint a bejelentőlapokat az adóbeszedésre kötelezett köteles a szálláshelyen tartani, és azt az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni. Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett személy nem tartózkodik állandóan a szálláshelyen, köteles megbízottról gondoskodni, akinek nevét az adóhatóságnál be kell jelentenie.

(6) Az ellenőrzést végző személy közfeladatot ellátó személynek minősül és büntetőjogi védelem illeti meg, akit az önkormányzat az ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal lát el. az igazolványt felmutató személyt a szállásadó köteles az ellenőrzésre megállapított időszakban 8.00-20.00 óráig a szálláshelyre beengedni, és az ellenőrzési tevékenységét elősegíteni.

(7) A Htv. 31. § c) pontja szerinti mentességet a szálláshely igénybevételekor írásban kell hitelt érdemlően bizonyítani, az igazolásokat 1 évig a beszedésre kötelezettnek meg kell őrizni.

A tanulói, hallgatói jogviszonyt, illetve a szakképzést a mosonmagyaróvári oktatási intézménynek kell igazolni.

A Htv. 37. §-a szerinti székhelyet, telephelyet, illetve az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet az önkormányzati adóhatóság által kiadott igazolással lehet érvényesíteni.

V. fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(2) A Képviselő-testület feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy az 5.000 Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adóra a pénzkezelési szabályok betartásával készpénzbefizetést elfogadjon.

(3) Az adó befizetési kötelezettség csoportos beszedési megbízás alapján is teljesíthető.

VI. fejezet

ÉRDEKELTSÉGI ALAP

15. § (1) Az adóügyi igazgatással foglalkozó dolgozók munkájának ösztönzésére érdekeltségi alapot kell képezni, mely alapba kell helyezni:

- a felderített és befizetett helyi adó és gépjárműadó 20%-át,

- a befizetett késedelmi pótlék 50%-át,

- a befizetett adóbírság 50%-át,

- a befizetett mulasztási bírság 50%-át.

(2) Az (1) bekezdés szerint képzett érdekeltségi alapból a jegyzőt, az Adócsoport dolgozóit érdekeleségi jutalék illeti meg az alábbiak szerint:

- jegyző: 10%,

- az Adócsoport dolgozói a jegyző elosztása alapján, aki előzetesen egyeztet a polgármesterrel.

A kifizetett érdekeltségi jutalék éves szinten - a jegyző és a csoportvezető esetében - nem haladhatja meg az éves bruttó bér 50%-át.

(3) Az érdekeltségi jutalékok kifizetését követően az alapban maradó összeg a Polgármesteri Hivatal költségvetésében igazgatás-fejlesztési feladatokra, valamint az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez megbízás alapján, bejegyzett könyvvizsgáló vagy adószakértő díjára használható fel.

(4) A jutalékot, a féléves zárásokat követő 30 napon belül kell kifizetni.

VII. fejezet

ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 24/2004. (IV. 30.), a 39/2004. (XII. 15.) és a 41/2006. (XII. 20.) rendelettel módosított 31/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

(2) Az adózónak az e rendelet hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő adó megállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, adóbeszedési kötelezettségét a 2010. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

(3) A telekadó vonatkozásában a 2011. adóévben mentes a telekadó fizetési kötelezettség alól az a tulajdonos, aki 2010. december 31-ig építési engedély iránti kérelemmel fordult az Építésügyi Hatóság felé, vagy részére 2010. december 31-ig használatbavételi engedély kiadására került sor.

Dr. Nagy István Dr. Németh Andrea
polgármester jegyző

1-2. melléklet a 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez *