Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése, 6. §-a, 43. § (3) bekezdése és 45. §-a alapján a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén– határozatlan időre – 2011. január 1-jétől az alábbi helyi adókat vezeti be:

– Építményadó

– Telekadó

– Iparűzési adó

– Idegenforgalmi adó.

I. fejezet

ÉPÍTMÉNYADÓ

Adómentesség

2. § (1) Mentes az építményadó alól:

a) *  a magánszemély tulajdonában lévő lakás,

aa) amely a tulajdonos magánszemélynek lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is állandó lakóhelyéül szolgál;

ab) amely a mosonmagyaróvári lakóhellyel rendelkező tulajdonos Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is állandó lakóhelyéül szolgál;

b) magánszemély tulajdonában lévő nem vállalkozási tevékenységet szolgáló állattartásra, vagy növénytermesztéshez használt épület;

c) *  a magánszemély tulajdonos által újonnan épített lakás esetében az adómentesség fennállásának feltétele, hogy a tulajdonos hitelt érdemlően igazolja – és azt az önkormányzati adóhatóságnál bemutassa – az ingatlan címmegállapítására irányuló hatósági eljárás folyamatban létét, továbbá a mentesség igénybevételéhez szükséges, hogy a rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott mentességnek egyébként megfeleljen. A mentesség fennállása a lakcímkártya bemutatásához igazodik, annak elmulasztása visszamenőleges adó-megállapítást eredményez.

(2) ha az adóköteles lakásba az I. félévben a tulajdonos, vagy közeli hozzátartozója beköltözik, és ott életvitelszerűen tartózkodik, mentesül a II. félévre eső építményadó alól.

(3) *  Jelen rendelet alkalmazásában magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál tényleges, életvitelszerű lakóhelynek, ahonnan az életét szervezi, ahol az életvitelhez szükséges tevékenységeket – különösen főzés, étkezés, mosás stb – legjellemzőbben folytatja, ahol közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, vagy amely elsődleges elérhetőségi címként jelenik meg a hatóságoknál, közüzemeknél. Az életvitelszerű használatot, a mentességet igénybe vevőnek kell igazolnia.

3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

4. § *  Az adó mértéke:

a) garázs esetén: 1 000 Ft/m2/év,

b) lakás esetén: 1 000 Ft/m2/év,

c) ingatlan-nyilvántartási adatok alapján sport célú létesítmény, épület esetén: 50 Ft/m2/év,

d) minden más adóköteles építmény esetén: 1 000 Ft/m2/év.

II. fejezet

TELEKADÓ

Adókötelezettség

5. § *  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Adómentesség

6. § *  Mentes a telekadó alól:

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóépülettel beépített telek,

b) *  a magánszemély tulajdonában lévő egylakásos lakóépülettel beépíthető telek, – amennyiben arra a magánszemély tulajdonos részére véglegessé vált építési engedély, tudomásulvétel vagy végleges használatbavételi engedély kiadására került sor, továbbá a hatóság a használatot tudomásul vette, – addig az adóévig, míg a felépített lakáscélú ingatlan a Htv. 52. §-ban előírt lakás célú ingatlan feltételeit ki nem elégítette, azzal, hogy a mentesség megadása maximum 4 adóéven keresztül lehetséges.

7. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

8. § *  Az adó mértéke

a) építménnyel azonos helyrajzi számon lévő telek, illetve az ingatlannal használat szerint egybefüggő, de külön helyrajzi számon lévő telek 0 Ft/m2/év

b) külterületen lévő telek esetén 0 Ft/m2/év

c) egyéb telek esetében 70 Ft/m2/év

d) Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatában meghatározott közjóléti rendeltetésű erdőövezetben (EJ) található telek esetében 0 Ft/m2/év.

III. fejezet

IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó mértéke

9. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2%-a.

(2) * 

9/A. § *  (1) Mentes az iparűzési adó alól: a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és a nettó árbevételének legalább 80%-a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

(2) * 

9/B. § * 

IV. fejezet

IDEGENFORGALMI ADÓ

10. § Az adó alapja a helyi adókról szóló törvényben meghatározott vendégéjszakák száma.

Adómentesség

11. § * 

12. § *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.

Vendégkönyv vezetése * 

13. § * 

V. fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást – magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével –, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(2) A Képviselő-testület feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy az 5.000 Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adóra a pénzkezelési szabályok betartásával készpénzbefizetést elfogadjon.

(3) Az adó befizetési kötelezettség csoportos beszedési megbízás alapján is teljesíthető.

VI. fejezet

ÉRDEKELTSÉGI ALAP

15. § (1) Az adóügyi igazgatással foglalkozó dolgozók munkájának ösztönzésére érdekeltségi alapot kell képezni, mely alapba kell helyezni:

– a felderített és befizetett helyi adó és gépjárműadó 20%-át,

– a befizetett késedelmi pótlék 50%-át,

– a befizetett adóbírság 50%-át,

– a befizetett mulasztási bírság 50%-át.

(2) Az (1) bekezdés szerint képzett érdekeltségi alapból a jegyzőt, az Adócsoport dolgozóit érdekeleségi jutalék illeti meg az alábbiak szerint:

– jegyző: 10%,

– az Adócsoport dolgozói a jegyző elosztása alapján, aki előzetesen egyeztet a polgármesterrel.

A kifizetett érdekeltségi jutalék éves szinten – a jegyző és a csoportvezető esetében – nem haladhatja meg az éves bruttó bér 50%-át.

(3) Az érdekeltségi jutalékok kifizetését követően az alapban maradó összeg a Polgármesteri Hivatal költségvetésében igazgatás-fejlesztési feladatokra, valamint az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez megbízás alapján, bejegyzett könyvvizsgáló vagy adószakértő díjára használható fel.

(4) A jutalékot, a féléves zárásokat követő 30 napon belül kell kifizetni.

VII. fejezet

ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

16. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 24/2004. (IV. 30.), a 39/2004. (XII. 15.) és a 41/2006. (XII. 20.) rendelettel módosított 31/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

(2) Az adózónak az e rendelet hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő adó megállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, adóbeszedési kötelezettségét a 2010. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

(3) A telekadó vonatkozásában a 2011. adóévben mentes a telekadó fizetési kötelezettség alól az a tulajdonos, aki 2010. december 31-ig építési engedély iránti kérelemmel fordult az Építésügyi Hatóság felé, vagy részére 2010. december 31-ig használatbavételi engedély kiadására került sor.

Dr. Nagy István Dr. Németh Andrea
polgármester jegyző

1–2. melléklet a 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez *