Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testület 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a Mosoni belváros behajtási rendjének szabályozásáról és a behajtási engedélyek kiadásáról * 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, az 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a történelmi mosoni belváros gépjárműforgalomtól való tehermentesítése, az újonnan kialakított térburkolat és gyalogos zóna védelme, a műemléki belvárosi környezetnek megfelelő közterületi funkció biztosítása.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár, Erzsébet térre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, szervezetekre és a vállalkozókra. A rendelet hatálya alá tartozik minden gépjárművezető, aki a jelzett területen gépjárművel kíván közlekedni.

Általános rendelkezések

3. § (1) Mosonmagyaróvár város Önkormányzata a rendelet hatálya alá tartozó területet korlátozott forgalmú övezetté nyilvánítja, és ennek érdekében a 3,5 tonna össztömeg feletti gépjárművek tekintetében a behajtási és várakozási, 0-3,5 tonna össztömegű járművek esetében a várakozási lehetőséget korlátozza, engedélyhez köti.

(2) A 2. § (1) bekezdésben megjelölt területre csak a közút kezelője által e rendelet alapján kiadott behajtási engedéllyel lehet behajtani és várakozni, az engedélyben meghatározott módon, útvonalon és időpontban a (3) bekezdésben foglaltak kivételével.

(3) A korlátozott forgalmú övezeten belül engedély nélkül közlekedhetnek:

a) a KRESZ 14. § (12) és (13) bekezdésben meghatározott járművek,

b) a fegyveres erők és testületek, valamint a pénzszállítást végző cégek azonosítására alkalmas jelzéssel ellátott gépjárművei,

c) diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei,

d) a taxi szolgáltatást végző azonosító jellel ellátott járművek célforgalmi jelleggel,

e) a tejet, kenyeret, húst (alapélelmiszert) szállító gépjárművek, melyek azonosításra alkalmas jelzéssel vannak ellátva.

(4) Az Erzsébet tér a piac napokon, csütörtökön és szombaton, 6-12 óráig kirakodó vásár területéül szolgál, ezért ezen időszak alatt oda minden jármű behajtása tilos.

A behajtási engedély

4. § (1) Kérelemre szállítási - szolgáltatási behajtási engedély adható az Erzsébet térre azon természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, illetve vállalkozó részére, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

- a területen belül rendszeres szállítási vagy szolgáltatási tevékenységet végez,

- szolgáltatási tevékenység esetén a gépjármű tulajdonjogát, üzemeltetői jogát igazolja,

- Mosonmagyaróvár Önkormányzata felé gépjárműadó tartozása nincsen,

(2) Üzlet, szolgáltató részére kiadható egységenként 1-1 db, rendszám nélküli, egy jármű behajtására szolgáló biankó engedély is.

(3) A kérelemhez a rendszeres szállítási és szolgáltatási tevékenységet a szolgáltatást végzőnek igazolnia kell. Az igazolás arra vonatkozik, hogy a kérelmező szolgáltatásával rendszeres lakossági vagy közületi igényt elégít ki és a szolgáltatást csak az engedély megszerzésével tudja biztosítani.

(4) A szállítás és szolgáltatás esetén a jogosultságot ellenőrzéskor az engedélyen kívül szállítólevéllel, számlával vagy egyéb hivatalos okmánnyal is igazolni kell.

(5) A területen legfeljebb 7,5 tonna össztömegű járművel lehet munkanapokon 600 - 1800 óra, illetve szombaton 600 - 1400 óra közötti időben szállítási, szolgáltatási tevékenységet végezni.

(6) Szombaton 1400 órától hétfő reggel 600 óráig, illetve ünnepnapokon ezen engedéllyel a területre behajtani és ott várakozni nem lehet.

(7) A szállítási behajtási engedély a jogosult nevére szól, azon gépjármű rendszámot és típust nem kell feltüntetni. Ebben az esetben a gépjármű tulajdonjogát, üzemeltetői jogát ellenőrzéskor kell igazolni. Ez alól kivétel a 4. § (2) bekezdésében foglalt esetben kiadott engedély.

(8) A szállítást végzők részére kiállított behajtási engedély parkolásra nem jogosít, az csak a szállítás célpontjánál történő megállást, valamint a ki- ill. berakodás idejére történő tartózkodást teszi lehetővé. A megállás és a rakodás idején a gépjárművek motorjainak járatása tilos.

A rakodás befejezését követően a járművel a területet azonnal el kell hagyni.

(9) Szolgáltatási tevékenység esetén a szolgáltatás ellátásához szükséges legrövidebb idejű megállásra jogosít a behajtási engedély. A szolgáltatás elvégzését követően a járművel a területet azonnal el kell hagyni.

(10) A korlátozott forgalmú övezeten belül található üzletben vásárolt, kézben el nem vihető áru elszállítása érdekében behajtási engedély nélkül behajthat a vásárló. A behajtás, illetve szállítás jogosságát számlával kell igazolni.

(11) Szállítási és szolgáltatási behajtási engedély 1 éves időtartamra adható.

5. § (1) Ideiglenes behajtási engedély: korlátozott forgalmú övezetben található uticél elérését lehetővé tevő meghatározott útvonalra és időre szóló behajtási engedély.

(2) Ideiglenes behajtási engedélyt kaphat az, aki valamely tevékenység elvégzését (pl.: építési - felújítási, szerelési munka), valamely rendezvény megtartását (pl.: érvényes közterületfoglalás, vásár, esküvő vagy egyéb feladat ellátását) kizárólag a védett területre történő behajtással tudja megvalósítani.

(3) *  A kérelmező a behajtási engedélyre díjmentesen jogosult.

(4) Az ideiglenes behajtási engedély a feladat ellátásához szükséges legrövidebb időtartamra (maximum 3 hónap), illetve alkalomra adható. Amennyiben a 3 hónapra szóló engedély lejártát követően a feladat ellátása szükségessé teszi, kérelemre újabb ideiglenes behajtási engedély adható.

6. § (1) A felsoroltakon kívüli egyedi engedélyek kiadásáról a Győr-Moson-Sopron megyei Közlekedési Felügyelet (továbbiakban: közlekedési hatóság) dönt.

(2) A közlekedési hatóság döntése alapján az engedélyt a közút kezelője ezen rendeletnek megfelelően adja ki.

(3) * 

Eljárási szabályok

7. § (1) E rendeletben meghatározott, a Mosonmagyaróvár város Önkormányzat hatáskörébe tartozó engedélyeket a közút kezelője adja ki a jogosult kérésére.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) A kérelmező személyi adatait (név, lakcím, nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, telephelyét, a képviselő nevét, címét).

b) A gépjármű típusának, kategóriájának megnevezését, forgalmi rendszámát, a forgalmi engedély számát, tehergépkocsi esetén annak összsúlyát, kivéve ha szállítási tevékenységre kérik az engedélyt.

c) Az engedély típusát, a behajtás célját és megkérésének indokait.

d) Az ideiglenes engedély esetén annak időtartamát.

(3) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultságot hivatalos okirattal bizonyítania kell.

(4) * 

(5) *  A kérelmet a közút kezelője megvizsgálja - és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel - a kérelmezőt értesíti arról, hogy az engedély kiadható.

(6) Nem adható engedély:

- ügynöki tevékenység végzésére, járműből történő árusításra, vagy egyéb, a járműből történő kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység végzésére

- a területen lévő intézmények, kereskedelmi egységek dolgozói részére

- ügyfélforgalom kiszolgálására.

- 7,5 tonna össztömeget meghaladó járműre

(7) Az engedély két részből áll:

- behajtási engedély, melyben rögzíteni kell a jogosult és a gépjármű adatait, valamint a használat feltételeit.

- gépjármű azonosító kártya a behajtási engedély típusának megfelelő színben, melyet a jármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható módon kell elhelyezni.

(8) Az engedély csak a jogosult címe, telephelye vagy a szállítás célpontjának megközelítéséhez szükséges legrövidebb útvonalon - célforgalmi jelleggel - történő közlekedésre és ezen útvonalon a közlekedési rendnek, valamint az engedélynek megfelelő parkolásra használható, az ezen rendeletben meghatározott kivételekkel. Az útvonalat, és a parkolás szabályait a közút kezelője határozza meg.

(9) Azon jogosultnak a behajtási engedélye bevonható,

a) akinek gépjárműve a védett területen a behajtási rendszert szabályozó elemekben vagy a burkolatokban kárt okoz. A károkozót kártérítési felelősség is terheli.

b) aki az engedélyben meghatározott módtól eltérő közlekedést, várakozást valósít meg, vagy a forgalmi rendet megszegi.

c) aki az engedély adatait önkényesen átjavítja, vagy az engedélyt más személy részére átruházza.

(10) Engedély bevonását követően az újabb engedély kiadása, és a korábbi engedély visszavonása közötti időszak nem lehet rövidebb 3 hónapnál.

(11) Az engedély bevonására a közterület-felügyelő, a rendőrhatóság, valamint a közútkezelő jogosult.

(12) Az engedéllyel rendelkező járművek vezetői az engedélyt a jármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható módon kötelesek elhelyezni, a rendőr vagy a közterület-felügyelő kérésére az engedélyt kötelesek átadni, illetve a korlátozással érintett területen történő közlekedésük jogosságát kötelesek igazolni.

(13) A lejárt, vagy a jogosultság megszűnése miatt érvényét vesztett engedélyt 15 napon belül a kiadmányozó részére vissza kell adni.

(14) Az engedély elvesztése esetén kérelemre új eljárást kell lefolytatni.

Záró rendelkezések

8. § * 

8/A. § * 

A rendelet hatályba lépése

9. § (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

Dr. Nagy István Dr. Németh Andrea
polgármester jegyző

1. melléklet a 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez *