Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Mosonmagyaróvár közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről * 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területének közterületeire terjed ki.

(2) Közterületen taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése e rendelet szabályai szerint engedélyezhető, végezhető.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartásban Mosonmagyaróvár város tulajdonában lévő, közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet.

(4) A taxiállomás - e rendeletben foglalt szabályok szempontjából - a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző - más jogszabályban meghatározott kialakítású és felszereltségű - személygépkocsik (a továbbiakban: személytaxi) utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.

(5) *  E rendelet kiterjed minden olyan személytaxi szolgáltatást végző vállalkozóra, vállalkozásra, aki Mosonmagyaróvár területén rendszeresen személytaxi szolgáltatást végez. A vállalkozóknak, vállalkozásoknak taxiállomás éves használati engedélyt kell váltani minden személytaxi szolgáltatásban használt személygépkocsira.”

2. § E rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) csak a taxiállomások használatára jogosító, az e rendelet 3. § (1) bekezdésében megjelölt gazdálkodó szervezet által kiadott, e rendelet 4. §-ában meghatározott taxiállomás-használati engedély (a továbbiakban: taxiállomás-használati engedély) birtokában használhatja.

A taxiállomás létesítése

3. § (1) Taxiállomás létesítése, KRESZ szerinti jelzőtáblával való ellátása, a burkolati jelek felfestése és az üzemeltetése, tisztán tartása, síkosság-mentesítése, továbbá a taxiállomások használatára jogosító engedély kiadása a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (továbbiakban szolgáltató) feladata. A taxiállomások helyének kijelölését a szolgáltató kezdeményezi.

(2) *  Mosonmagyaróvár közterületein mindösszesen, legfeljebb 20 férőhelyet tartalmazó taxiállomások létesíthetők. A taxiállomások helyét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A taxiállomások helyének módosítására, további helyek kijelölésére, a továbbiakban az önkormányzat hatáskörébe tartozó közútkezelői feladatok ellátására feladat és hatáskörrel rendelkező bizottság jogosult.

A taxiállomás-használati engedély, a taxiállomás-használati engedély díja

4. § (1) A Mosonmagyaróvár város területén létesített taxiállomások használatára jogosító taxiállomás-használati engedélyt a szolgáltató adja ki.

(2) A taxiállomás-használati engedély iránti kérelmet a szolgáltatónál kell benyújtani legkorábban a tevékenység megkezdése előtt vagy a taxiállomás-használati engedély lejártát megelőző 30 napon belül.

(3) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a vállalkozás neve,

b) egyéni vállalkozó esetén a születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozói igazolványának száma,

c) gazdasági társaságok esetén a vállalkozás székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma,

d) a személytaxi forgalmi rendszáma,

e) a személytaxi különleges (sárga) rendszáma,

f) a személytaxi gyártmánya, típusa, színe,

g) taxi-igazolólap száma,

h) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező Mosonmagyaróvár város területén végzett iparűzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a helyi adóhatósághoz adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn, engedély nélkül végzett tevékenységgel kapcsolatos szabálysértési eljárás ellene nem folyt, illetve adóelőleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság cégkivonatának és a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolatát.

(5) A szolgáltató a taxiállomás-használati engedély kiadása előtt a (4) bekezdésben foglalt adatok valódiságának ellenőrzése céljából jogosult az alábbi okiratokat megtekinteni

a) vállalkozói igazolvány eredeti példányát,

b) a cégkivonat hiteles példányát,

c) az aláírási címpéldány vagy az aláírás-minta eredeti példányát,

d) a forgalmi engedélyt,

e) különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az illetékes hatóság által kiállított okiratot,

f) személytaxi-vezetői szakvizsga igazolványt,

g) igazolást arról, hogy a kérelmező Mosonmagyaróvár város területén végzett iparűzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a helyi adóhatósághoz adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn, illetve adóelőleg-fizetési kötelezettségének eleget tett,

h) minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólapot,

i) a Mosonmagyaróvár város területére érvényes taxiengedélyt,

j) igazolást arról, hogy a vállalkozó az e rendelet 5. § szerinti díjat befizette.

(6) A szolgáltató a díj bankszámláján történt jóváírását követő 3 munkanapon belül a vállalkozás nevére és a gépkocsi rendszámára szóló taxiállomás-használati engedélyt ad ki.

(7) A taxiállomás-használati engedély az alábbi részekből áll:

a) a szolgáltatóval kötött megállapodás (a továbbiakban: taxiállomás-használati megállapodás),

b) a szolgáltató által kiadott, a taxiállomás-használati megállapodás meglétét igazoló taxiállomás-használati engedély kártya (továbbiakban kártya),

(8) A szolgáltató által biztosított kártyát a személytaxi szélvédőjén belül, jól látható helyen kell elhelyezni.

5. § (1) A szolgáltató a vállalkozások felé a taxiállomás-használati engedély kiadásáért éves időszakra vonatkozó díjat érvényesít. A díj összegét Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente és egy egész éves időszakra állapítja meg.

(2) *  A taxiállomás-használati engedélyért fizetendő díjat a vállalkozás mindig a tárgyi év január 31-ig köteles a szolgáltató részére megfizetni. A személytaxi év közbeni szolgáltatási körbe történő belépése esetén a díjat legkésőbb a szolgáltatás megkezdése előtt be kell fizetni.

(3) *  A taxiállomás-használati engedély éves díja nettó 23 622 Ft.

(4) A díjat a szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálatán beszerezhető postai átutalási megbízás útján, vagy banki átutalással lehet befizetni.

A taxiállomások használata

6. § (1) Taxiállomást csak személytaxik - utasfelvétel céljából történő - várakozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

(2) A vállalkozásnak csak olyan személytaxija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan

a) a taxiállomás-használati megállapodást megkötötték, és ezzel együtt a díjat befizették,

b) a szolgáltató a kártyát kiadta, és azzal a személytaxi vezetője a helyszínen rendelkezik,

(3) A taxiállomásokon a személytaxik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító szabadjelzővel utasfelvételi céllal várakozhatnak.

(4) Utasfelvételre való felkészülés érdekében, világító szabadjelzővel személytaxi csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhat.

(5) A taxiállomáson várakozó személytaxit annak vezetője nem hagyhatja el.

A taxiállomás jogellenes használatának jogkövetkezménye

7. § (1) A taxiállomás használatával kapcsolatos e rendeletben foglalt szabályok betartását, a szolgáltató jogosult és köteles ellenőrizni. A Közterület-felügyelet ellenőrzése során, amennyiben a szabályok megsértését észleli, a megtett intézkedéséről köteles értesíteni a szolgáltatót, aki erről nyilvántartást vezet.

(2) * 

(3) A szolgáltató jogosult a taxiállomás-használati engedélyben szabályozni az engedély visszavonására vonatkozó előírásokat.

(4) A szolgáltató a taxiállomás-használati engedély visszavonásáról a vállalkozás mellett a közlekedési hatóságot is értesíti.

(5) A taxiállomás-használati engedély visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a vállalkozás a részére átadott kártyát köteles a szolgáltató ügyfélszolgálatán leadni.

(6) * 

(7) * 

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

Dr. Nagy István Dr. Németh Andrea
polgármester jegyző

1. melléklet az 50/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet az 50/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez * 

Taxi-drosztok elhelyezése Mosonmagyaróváron

Parkoló területek Droszt db szám
Városkapu tér 8 db
Magyar u. - Kórház u. 4 db
Minerva előtt 3 db
Összesen: 15 db

  Vissza az oldal tetejére