Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvényben, valamint a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A víz- és csatornadíj összege

(1) A Képviselő-testület az AQUA Szolgáltató Kft. (Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4. továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított víz- és csatornaszolgáltatás díját Mosonmagyaróváron az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Ivóvíz díja: 226.- Ft/m3

b) Csatornaszolgáltatás díja: 371.- Ft/m3

c) Alapdíj névleges átmérőtől függően:

ca) Átalányosok 256 Ft/db/hó
cb) NA 13 256 Ft/db/hó
cc) NA 13 mellékmérő 256 Ft/db/hó
cd) NA 20 985 Ft/db/hó
ce) NA 20 mellékmérő 985 Ft/db/hó
cf) NA 25 1 856 Ft/db/hó
cg) NA 25 mellékmérő 1 856 Ft/db/hó
ch) NA 30 2 595 Ft/db/hó
ci) NA 40 5 179 Ft/db/hó
cj) NA 50 10 359 Ft/db/hó
ck) NA 80 14 235 Ft/db/hó
cl) NA 100 19 404 Ft/db/hó
cm) NA 150 25 876 Ft/db/hó

(2) Az alapdíj fizetésére kötelezettek:

a) Bekötési vízmérővel rendelkezők, függetlenül a vízmérők tulajdoni viszonyaitól, kivéve:

aa) Társasházak esetén a mellékvízmérővel rendelkezők a mellékvízmérő átmérőjétől függő alapdíjat fizetik. A mellékvízmérővel nem rendelkező lakások az NA 13-as átmérőre vonatkozó díjat fizetik.

ab) Abban az esetben, ha egy lakóegységben több vízmérő van felszerelve, az alapdíjat csak a legnagyobb átmérőjű vízmérőre kell megfizetni.

b) Vízmérővel nem rendelkező, de csatornaszolgáltatást igénybevevő fogyasztók lakóegységenként az NA 13-as átmérőjű vízmérőre megállapított díjat fizetik.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított ár hatósági maximált ár és az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(4) Ivóvíz és csatornaszolgáltatási díj kedvezményben részesülnek:

a) a lakossági fogyasztók;

b) azok a szolgáltatók és társasházak, akik a Szolgáltató működési területén a lakosságnak átadott és áthárított viziközmű szolgáltatást végeznek a lakosság részére átadott és áthárított viziközmű szolgáltatásaik tekintetében;

c) lakásszövetkezetek;

d) az Önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntarrtású intézmények.

2. § A víz- és csatornadíj kedvezmény

(1) Kedvezmény mértéke

a) Ivóvíz esetén 53.- Ft/m3

b) Csatornaszolgáltatás esetén 127.- Ft/m3

(2) A Szolgáltató az 1. § (4) bekezdésben meghatározott fogyasztók részére a díjkedvezménnyel csökkentett egységáron számlázza ki az érintett havi díjakat.

3. § Csatornahasználati díj-kedvezmény

(1) Csatornahasználati díj kedvezményre jogosult április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban az a lakossági fogyasztó, aki lakóépülettel beépített földingatlanán legalább 30 m2 művelt terület van.

(2) Mentesül a csatornahasználati díj fizetése alól az a fogyasztó, aki a Szolgáltató által felszerelt, hitelesített és fémzárolt mellékvízmérőn keresztül egyéb céllal használ fel ivóvizet (locsolás, állattartás stb.), és ennek következtében részben, vagy egészben nem keletkezik szennyvíz.

(3) Nem jogosult csatornadíj kedvezményre jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb közösségi fogyasztó, továbbá az a lakossági fogyasztó, akinek a szolgáltató felé díjhátraléka van.

4. § A csatornahasználati díj-kedvezmény összegének meghatározása

(1) Április 1. és szeptember 30. közötti időszakban a kedvezményezettek részére a csatornaszolgáltatás díját az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) Önálló elszámolási fogyasztásmérővel rendelkező, illetve nem rendelkező fogyasztók egységesen a fenti időszakban 10% csatornaszolgáltatási díj-kedvezményben részesülnek.

b) A csatornadíj kedvezmény éves szinten maximum 6% lehet. A szolgáltató a tárgyévi utolsó számla készítésével egyidőben a maximum kedvezménynek megfelelő korrekciót végrehajtja, vagy további elszámolási díj-kedvezményben részesül a fogyasztó, ha éves szinten az elszámolt csatornadíj kedvezmény nem érte el a 6%-ot, vagy már megadott kedvezményt von vissza attól a fogyasztótól, akinek az összes csatornadíj kedvezménye a 6%-ot meghaladta.

(2) Almérővel ellátott fogyasztó csak abban az esetben jogosult kedvezményre, ha a kedvezményezettek körére vonatkozó kritériumoknak megfelel.

5. § (1) A fogyasztó szabálytalanul használja a viziközműveket ha:

a) a közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti

b) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájáruló nyilatkozata nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet nem rendeltetésszerűen vezeti el

c) a házi vízellátó rendszerből keletkezett szennyvizet - melyet a locsolási vízmérőn át vételezett - a szolgáltató hozzájárulása nélkül juttatja a szennyvízelvezető rendszerbe

d) a szolgáltató engedélye nélkül a csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezeti

e) a szolgáltató engedélye nélkül nem megfelelő minőségű szennyvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezet be

f) bekötéseket létesít a szolgáltató hozzájáruló nyilatkozata nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő kikerülésével, továbbá a vízmérő nem rendeltetésszerű használatával (mérés befolyásolása, illetéktelen beavatkozás, zár- vagy plomba sérülés)

(2) A szabálytalan közműhasználat kezdetétől a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében a szabálytalanul elvezetett ivó,- ill. szennyvíz, valamint a szabálytalanul elvezetett csapadékvíz díját.

(3) A szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 1 év időtartamra kell megállapítani abban az esetben, ha a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja.

(4) A szolgáltató a szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz) mennyiségét a mindenkor érvényes ivóvíz, szennyvízcsatorna használati díj háromszorosával számlázza.

6. § (1) A rendelet 2012. február 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 56/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.

Dr. Nagy István Dr. Németh Andrea
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére