Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén minden olyan környezethasználóra (továbbiakban: kibocsátó), aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó települési folyékony hulladékot bocsát a talajba.

Adatszolgáltatás

2. § (1) A települési közcsatorna üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére:

a) a tárgyévet követő évben február hónap utolsó napjáig a kibocsátók - mérőóra alapján megállapított, a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével korrigált - tárgyévi vízfogyasztásáról,

b) mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott vízmennyiségről kibocsátóként.

Eljárási szabályok

3. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni az önadózás szabályai szerint a tárgyévet követő év március 31-ig.

A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló törvény határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevallást az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata adóhatóságához kell benyújtani.

(3) A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete talajterhelési díj beszedési számla elnevezésű 11737076-1536740000-03920000 számú számla javára fizeti be.

(4) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjára vonatkozó átalány a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján állapítható meg.

(5) A talajterhelési díj befizetésének, bevallásának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal Adóirodájának feladata.

Felhasználás

4. § (1) Mosonmagyaróvár város Önkormányzata a talajterhelési díjból származó bevételét a Környezetvédelmi Alapban kezeli és a talaj-, illetve a felszín alatti víz védelme érdekében használja fel. A felhasználás módjáról a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben dönt.

(2) A települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatási díjnál adott kedvezményt a Közszolgáltató elszámolás alapján megigényelheti az Önkormányzattól, melyet a Környezetvédelmi Alap terhére az Önkormányzat megtérít a Közszolgáltatónak.

(3) A Környezetvédelmi Alap felhasználásának ügyintézési és ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási osztálya, valamint a Pénzügyi osztály látja el.

Kedvezmények

5. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági kibocsátók részére 2012. február 1. és 2012. július 31-éig felhasznált vízfogyasztás után 80%-os talajterhelési díjkedvezményt állapít meg.

6. § * 

Csatornahálózatra kötés támogatása

7. § (1) A szennyvíz csatorna-hálózatra kötéssel érintett ingatlantulajdonos kérelmére - a közszolgáltató és a Polgármesteri Hivatal javaslatára - a Gazdasági Bizottság dönt azon ingatlanokról, melyeken az Önkormányzat támogatja a csatornára kötést az alábbi esetekben és módon:

a) 70 év feletti ingatlantulajdonos(ok), kibocsátó(k) esetén a teljes költség átvállalásával,

b) új bekötések kialakítása a műszaki problémás helyeken a teljes költség átvállalásával, vagy 100 000 Ft feletti rákötési költségnél a 100 000 Ft fölé eső rész átvállalásával,

c) azon családban élő kibocsátók, ingatlantulajdonosok esetén, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, a teljes költség átvállalásával,

d) azon egyedülálló kibocsátó esetén, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát a teljes költség átvállalásával.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési adatokat,

b) csatorna-hálózatra kötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,

c) a támogatás kérés indoklását.

(3) A kérelemhez szakirányú kivitelező által készített műszaki tartalmat és költségbecslést, továbbá 3 hónapnál nem régebbi eredeti tulajdoni lapot kell mellékelni.

(4) A kérelmek beérkezése folyamatos, a bizottság évente kétszer, a június 30-ig és december 31-ig beérkezett kérelmek bírálatáról dönt. Előnyt élveznek a Malom-ági Lajtát, Lajtát és a Mosoni-Dunát, azaz folyóvizeinket érintő ingatlanok.

8. § (1) E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a rendelet 6. §-a 2012. augusztus 1. napján.

(3) * 

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére