Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatás díjairól

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A távhőszolgáltatás díjait, az új vagy növekvő távhő igénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától a távhőszolgáltatás díjával nem fedezett fejlesztési költségekre kérhető csatlakozási díjat, az egyéb felhasználók felhasználói hőközpontjának, illetve hőfogadójának üzembe helyezési eljárásában való közreműködésért a távhőszolgáltató által felszámítható díjat, illetve az ügyviteli különszolgáltatások díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. § A távhőszolgáltatási tevékenységet, valamint a díjalkalmazás feltételeit külön önkormányzati rendelet szabályozza.

3. § E rendelet 2013. február 9-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 55/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez * 

I.
Díjtétel megnevezés Egysége Díj összege
1. Egyéb felhasználók alapdíja
1.1. Fűtés és melegvíz Ft/légm3/év 274
1.2. Csak fűtés Ft/légm3/év 219
1.3. Csak melegvíz Ft/légm3/év 55
1.4. Teljesítménydíj, a legmagasabb lekötött hőteljesítmény alapján Ft/MW/év 4.434.000
2. Hődíj
2.1. *  Egyéb felhasználók hődíja részszámlához és elszámoláshoz Ft/GJ a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló, energiapolitikáért felelős miniszter rendeletében a
külön kezelt intézmények részére meghatározott hatósági árral egyező díj
3. Csatlakozási díj Ft/MW 3.500.000
4. Üzembehelyezési eljárásban való közreműködési díj egyéb fogyasztóknál Ft/alkalom 6.000
5. Nem felhasználó és díjfizető részére történő ügyviteli különszolgáltatás díja
5.1. Hőtechnikai adatszolgáltatás kimunkálása Ft/mérési egység 6.000
5.2. Egyéb eseti adatszolgáltatás kimunkálása Ft/ráford. óra 2.000
II.

Az I. pontban megállapított díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.