Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében foglaltak felhatalmazásában a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- az Önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben résztvevő természetes és jogi személyekre;

- az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportcélú használatra alkalmas ingatlanokra, a városban működő sportegyesületekre.

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

2. § (1) Az Önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az Önkormányzat sportfejlesztési koncepciója (a továbbiakban: sportkoncepció) tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat feladata különösen - jelen rendeletben, illetve külön jogszabályokban meghatározott módon - illetékességi területén a városi sporttevékenység támogatása, így:

a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő városi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása,

b) az a) pont szerinti cél alapján a sporttal foglalkozó városi szervezetekkel való együttműködés,

c) városi sport tanács működtetése,

d) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése,

e) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése,

f) a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új sportlétesítmények építése,

g) az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése, fejlesztése,

h) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése,

i) sportrendezvények lebonyolításának segítése,

j) a város adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,

k) önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése,

l) a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében közreműködés;

m) a gyermek-, és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése,

n) a sport népszerűsítésében történő részvétel,

o) „Mosonmagyaróvár város sport díj” adományozása külön rendelet szerint.

(3) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területen, a sport fejlesztési céljaira figyelemmel a következők:

a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatása,

b) területi versenyrendszerek kialakításának és működésének, sportrendezvények szervezésének segítése,

c) együttműködés a sportszervezetekkel, az éves verseny-, illetve szabadidősport naptár összeállításában,

d) a sportreferensi feladatokat ellátó önkormányzati tanácsadó.

(4) Az Önkormányzat - lehetőségei szerint - önrészt biztosít sportszabvány alapján épülő városi sportlétesítmények építéséhez.

A városi sportkoncepció kialakítása

3. § Az Önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és Önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:

- a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására;

- a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására;

- a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítása;

- a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére.

A sport támogatása

4. § (1) Az Önkormányzat éves költségvetéséből a sport támogatására a pályázati alapokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott alapelvek szerint nyújt támogatást.

(2) *  Az Önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételekkel sportcélú működtetésre átadhatja.

Sportalap

5. § (1) Az Önkormányzat a helyi sporttevékenység pénzügyi támogatására pénzügyi lehetőségei függvényében sportalapot hoz létre, melynek forrása az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű előirányzat.

(2) A sportalap pályázati úton történő felosztását külön rendelet szabályozza.

Sport Tanács

6. § A sporttal kapcsolatos valamennyi városi döntés előkészítésére véleményezési joggal rendelkező „Sport Tanács-„ot hoz létre, melynek tagjai: sportoló(k), sportvezetők, szponzor(ok), a város sportéletének fejlesztésért tevékenykedő személyek. sporttal kapcsolatos valamennyi döntést előkészítő iratot és adatot a véleményalkotáshoz és annak közléséhez megfelelő időben és módon a „Sport Tanács” rendelkezésére kell bocsátani.

Éves sport munkaterv

7. § Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az éves sport munkaterv készítésénél figyelembe veszi a Sport Tanács azon javaslatait, melyek fontosak a város sportélete szempontjából.

Verseny- és rendezvénynaptár

8. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a sportegyesületek részére, hogy a www.mosonmagyarovar.hu honlapon sportrendezvényeiket, sportversenyeinek helyét, időpontját és egyéb lényeges adatait tartalmazó információkat megjelentessenek.

Városi Sportgála

9. § (1) Az Önkormányzat évente elismeri a kiemelkedő tevékenységet nyújtó sportolókat és edzőket, valamint testnevelő tanárokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerésekre a Mosonmagyaróváron működő sportszervezetek, szakosztályok, iskolák tehetnek javaslatot.

(3) Az elismerések átadására az évente megrendezett Városi Sportgálán kerül sor.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2013. április 27-én lép hatályba.

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére