Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

államháztartáson kívüli forrás önkormányzat javára történő átvételéről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat javára államháztartáson kívülről kapott támogatásokról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülről kapott forrás átvételére.

A támogatás kezelése

2. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartáson kívülről származó támogatásokat a célnak megfelelően, az önkormányzat költségvetési főszámlája alatt nyitott elkülönített számlán kell nyilvántartani, kezelni.

(2) Az államháztartáson kívülről érkezett támogatásokról, annak felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg a Képviselő - testületet tájékoztatni kell.

(3) Az államháztartáson kívülről érkezett támogatások szabály-, cél- és jogszerű felhasználását a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal felelős szervezeti egysége vizsgálja.

A továbbutalandó támogatások

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott feladatok teljesítése érdekében, az elkülönített számlára érkezett államháztartáson kívüli támogatásokat a támogatási okiratban meghatározott végső kedvezményezett részére, az okiratban meghatározott módon tovább kell utalni.

(2) A továbbutalandó, államháztartáson kívülről származó támogatások vonatkozásában a rendelet 2. § (2) és (3) bekezdéseit alkalmazni kell.

A támogatás átvétele

4. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a polgármester dönt:

a) amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre kerül és az nem jelent az önkormányzat számra többlet pénzügyi kötelezettségvállalást, vagy

b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelet:

a) 1 000 e Ft. többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig a polgármester,

b) 1 000 e Ft - 5 000 e Ft. többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig a Pénzügyi Bizottság,

c) 5 000 e Ft. többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

5. § (1) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről az intézményvezető dönt

a) amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban vagy szerződésben rögzítésre került és az nem igényel önkormányzati többlet támogatást,

b) amennyiben annak átvétele az intézmény számára nem indokol többlet pénzügyi támogatást.

(2) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről, amennyiben annak átvétele az önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelet:

a) 100 e Ft. többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig az intézményvezető,

b) 100 e Ft. - 5 000 e Ft. többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig a Pénzügyi Bizottság,

c) 5 000 e Ft. többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

6. § A továbbutalandó, államháztartáson kívülről származó támogatások átvételéről a Pénzügyi Bizottság dönt.

Támogatói okirat

7. § (1) Az államháztartáson kívülről származó támogatás támogatói okiratának illetve annak hiányában az átvételre jogosult határozatának minimális tartalma:

a) önkormányzat neve, címe, adószáma

b) támogató neve, címe, adószáma

c) a támogató képviselőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefon, fax, e-mail cím)

d) támogatott tevékenység, program, rendezvény, cél meghatározása,

e) támogatás összege és felhasználásának módja,

f) utalás a támogatás továbbutalására,

g) rendezvényre igényelt, vagy kapott egyéb források megjelölése,

h) tájékoztatási kötelezettség

i) a támogató részéről a képviselő aláírása, keltezéssel,

j) a támogatott részéről a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása, keltezéssel,

k) a támogatott részéről a kötelezettségvállaló aláírása, keltezéssel, bélyegző lenyomattal.

Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről

8. § Támogató okirat hiányában a támogatás átvételéről dönteni jogosult határozza meg a támogatás célját, a felhasználás rendjét.

A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása

9. § (1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

Záró rendelkezések

10. § Jelen rendelet 2013. szeptember 14. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult és a folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző