Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról * 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdése alapján, az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Választókerületek részére meghatározott keret felosztása

Választókerületek részére meghatározott keret célja

1. § A Mosonmagyaróvár város Önkormányzata támogatja a városban működő oktató-, nevelő munkát végző intézmények működését, szakmai programok szervezését (bölcsődék, óvodák, iskolák), illetve az egyéb, a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben meghatározott alapokon belül nem támogatott, de a város érdekeit szolgáló rendezvényeket, fejlesztéseket. A keret célja elsősorban a kis forrásigényű, helyi kezdeményezésű programok, rendezvények támogatása, melyek szervesen kapcsolódnak Mosonmagyaróvár város életéhez, illetve a városban működő intézmények támogatásához.

2. § A választókerületek részére megállapított keret összegét az Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete tartalmazza.

A támogatottak köre

3. § (1) A támogatottak köre: magánszemélyek, egyesületek, alapítványok, klubok, egyéb civil szervezetek, amatőr művészeti csoportok, önkormányzati és egyéb költségvetési intézmények a nem alaptevékenységű programjaikra, egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb szakmai közösségek (a továbbiakban: pályázó).

(2) A támogatásban való részvétel feltételei:

- magánszemély esetében: a város életében alkotó-, szervezőmunkát végző személy, aki mosonmagyaróvári állandó lakos, vagy tartózkodási helye Mosonmagyaróvár, továbbá a támogatott cél Mosonmagyaróvár város és közösségei fejlődését, hírnevét szolgálja;

- jogi személy esetében: székhelye Mosonmagyaróvár és a város életében kiemelkedő alkotó-, szervező munkát végez, továbbá a támogatott cél hozzájárul Mosonmagyaróvár város közösségi életéhez, a város jó hírének ápolásához.

A támogatás témakörei

4. § *  (1) Támogatás adható:

a) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységen kívüli feladatainak támogatására, beleértve a működési és fejlesztési támogatásokat, szakmai programokat,

b) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de a városban működő költségvetési szervek működési és fejlesztési feladatainak támogatására,

c) Mosonmagyaróvár város kultúrájának támogatására, mely célok, feladatok az önkormányzati pályázati alapokból nem, vagy csak részben nyertek támogatást,

d) nemzetközi kapcsolatok, melyen belül a kulturális, oktatási, közhasznú cserekapcsolatok támogatása, kiemelt jelentőségű testvérvárosi, partnervárosi eseményekre való utazás, illetve találkozók, tudományos tanácskozás megrendezése, a város hírnevét növelő nemzetközi programban való részvétel kerül támogatásra, melyek az önkormányzati pályázati alapokból nem, vagy csak részben nyertek támogatást,

e) környezetvédelmi feladatok, előadások, épített és természeti környezet ápolása, támogatása, mely az alapokból nem, vagy csak részben támogatott,

f) magánszemélyek, civil szervezetek, önszerveződő közösségek (egyesületek, klubok, stb.) önkormányzat intézményeinek egészségvédelmi, mentálhigiénés, szociális programjainak, rendezvényeinek, kiadványok megjelentetésének támogatása, melyek az alapokból nem, vagy csak részben támogatottak.

(2) *  Nem kaphat támogatást a - a 4. § (1) bekezdésében meghatározott - program, rendezvény, kiadvány, amely Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat költségvetésében meghatározott a városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve egyéb kiemelt támogatások külön soron támogatásban részesül, a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújítására, továbbá a társasházak energia-magtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására; valamint az útépítési alapra kiírt pályázatokon támogatást nyert.

Támogatási eljárás

5. § *  (1) *  A támogatási kérelmet - az 1. melléklet szerinti adatlappal kiegészítve - írásban vagy elektronikus úton nyújthatja be a támogatást igénylő az önkormányzati képviselőhöz. A támogatási kérelem adatlap szerinti minimális kötelező tartalma:

a) a támogatást igénylő neve (magánszemély esetén születési neve);

b) magánszemély igénylő esetén születési helye, ideje, anyja neve;

c) a támogatást igénylő lakcíme, székhelye, levelezési címe;

d) magánszemély igénylő esetén adóazonosító jele, jogi személy esetén adószám és nyilvántartási szám;

e) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének neve, adóazonosító jele;

f) a támogatást igénylő elektronikus, telefonos elérhetősége;

g) a kért támogatás összege;

h) a támogatási kérelem célja (a támogatni kért tevékenység, program, rendezvény ismertetése);

i) a támogatni kért tevékenységre, programra igényelt vagy kapott egyéb források megjelölése;

j) annak megjelölése, hogy a szervezett program, megvalósítandó cél kötődik-e valamely intézményhez, szervezethez, s amennyiben igen, azok megjelölése;

k) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegét bankszámlára kéri utalni vagy házipénztárból veszi fel - figyelemmel a hatályos költségvetési rendeletben foglaltakra; a bankszámla száma.

(2) Az önkormányzati képviselő az általa támogatásra javasolt kérelmeket - az éves keretösszegének felhasználásáig, de legkésőbb minden év október 31. napjáig - folyamatosan juttatja el a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz.

(3) A keretösszeg felhasználásáról, az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - átruházott hatáskörben a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint - az illetékes bizottság dönt a támogatásra javasolt kérelmek beérkezését követő ülésén. A bizottság az előkészítő munkájába tanácskozási joggal a támogatási igény tárgya szerinti illetékes szakértőket vonhat be.

(4) A bizottsági döntést követően a támogatásban részesülőkkel az önkormányzat támogatási szerződést köt (1. melléklet: Támogatási szerződés).

(5) A támogatási összeg teljes felhasználásáról szóló elszámolást és szakmai beszámolót a támogatott program, rendezvény, esemény megvalósulását követő 30 napon belül köteles elkészíteni és benyújtani a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalnak a támogatási szerződésben megnevezett szervezetéhez. A támogatottnak rövid értékelő jelentést, szakmai beszámolót és a felhasználást igazoló bizonylatokat (eredeti számlákat, banki utalás esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatokat) és azok hiteles másolatait kell benyújtani a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(6) A benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, átruházott hatáskörben az illetékes bizottság dönt. Az a támogatott kaphatja meg a támogatást, akinek benyújtott elszámolását és beszámolóját a bizottság jóváhagyta. Nem kaphatja meg a támogatást az a támogatott, akinek elszámolását a bizottság nem fogadta el.

(7) A támogatás összegének a támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, átruházott hatáskörben az illetékes bizottság dönt.

II. fejezet

Polgármesteri, Alpolgármesteri keret felosztása

A Polgármesteri, Alpolgármesteri keret célja

6. § Mosonmagyaróvár város Önkormányzat költségvetésében meghatározott alapokból nem vagy részben támogatott, illetve a választókerületi keretből nem vagy részben támogatott kis forrásigényű, helyi kezdeményezésű programok, rendezvények támogatását szolgálja a keret, melyek szervesen kapcsolódnak Mosonmagyaróvár város életéhez, illetve a városban működő intézmények, szervezetek támogatásához.

7. § A Polgármesteri, Alpolgármesteri keret összegét az Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete tartalmazza.

A támogatottak köre

8. § (1) A támogatottak köre: magánszemélyek, egyesületek, alapítványok, klubok, egyéb civil szervezetek, amatőr művészeti csoportok, önkormányzati és egyéb költségvetési intézmények a nem alaptevékenységű programjaikra, egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb szakmai közösségek (a továbbiakban: pályázó).

(2) A támogatásban való részvétel feltételei:

- magánszemély esetében: a város életében alkotó-, szervezőmunkát végző személy, aki mosonmagyaróvári állandó lakos, vagy tartózkodási helye Mosonmagyaróvár, továbbá a támogatott cél Mosonmagyaróvár város és közösségei fejlődését, hírnevét szolgálja;

- jogi személy esetében: székhelye Mosonmagyaróvár és a város életében kiemelkedő alkotó-, szervező munkát végez, továbbá a támogatott cél hozzájárul Mosonmagyaróvár város közösségi életéhez, a város jó hírének ápolásához.

A támogatás témakörei

9. § *  A támogatás témakörei megegyeznek e rendelet 4. §-ában foglalt témakörökkel, azzal, hogy a támogatandó célok nem vagy részben nyertek támogatást alapokból vagy választókerületi keretből.

Támogatási eljárás

10. § *  (1) *  A támogatási kérelmet - a 2. melléklet szerinti adatlappal kiegészítve - írásban nyújthatja be a támogatást igénylő Mosonmagyaróvár Város Polgármesteréhez, Alpolgármesteréhez. A támogatási kérelem adatlap szerinti minimális kötelező tartalma:

a) a támogatást igénylő neve (magánszemély esetén születési neve);

b) magánszemély igénylő esetén születési helye, ideje, anyja neve;

c) a támogatást igénylő lakcíme, székhelye, levelezési címe;

d) magánszemély igénylő esetén adóazonosító jele, jogi személy esetén adószám és nyilvántartási szám;

e) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének neve, adóazonosító jele;

f) a támogatást igénylő elektronikus, telefonos elérhetősége;

g) a kért támogatás összege;

h) nyilatkozat az előleg igényélésére vonatkozóan;

i) a támogatási kérelem célja (a támogatni kért tevékenység, program, rendezvény ismertetése);

j) a támogatni kért tevékenységre, programra igényelt vagy kapott egyéb források megjelölése;

k) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegét bankszámlára kéri utalni vagy házipénztárból veszi fel - figyelemmel a hatályos költségvetési rendeletben foglaltakra; a bankszámla száma.

(2) A 7. §-ban meghatározott mértékű keretösszeg felhasználásáról a polgármester, vagy az alpolgármester dönt.

(3) A támogatást igénylő a kérelem benyújtása során előleg igénylésére jogosult, amely nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 50%-át. Az előleg megfizetésére a Támogatási Szerződés aláírást követő 5 napon belül kerül átutalásra a megadott bankszámlára, vagy házipénztár útján kerül megfizetésre. Amennyiben a támogatott cél megvalósítását követően a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőn belül a támogatott nem készíti el a szakmai beszámolót és a tételes pénzügyi elszámolást, köteles az előleget 5 napon belül visszafizetni az Önkormányzat számlájára, továbbá elesik a támogatási összeg fennmaradó részétől.

(4) A polgármester/alpolgármester támogató döntését követően a támogatásban részesülőkkel az önkormányzat támogatási szerződést köt (2. melléklet: Támogatási szerződés).

(5) A támogatási összeg teljes felhasználásáról szóló elszámolást és szakmai beszámolót a támogatott program, rendezvény, esemény megvalósulását követő 30 napon belül köteles elkészíteni és benyújtani a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalnak a támogatási szerződésben megnevezett szervezetéhez. A támogatottnak rövid értékelő jelentést, szakmai beszámolót és a felhasználást igazoló bizonylatokat (eredeti számlákat, banki utalás esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatokat) és azok hiteles másolatait kell benyújtani a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(6) A benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról a polgármester, alpolgármester dönt. Az a támogatott kaphatja meg a támogatást, akinek benyújtott elszámolását és beszámolóját a polgármester, alpolgármester jóváhagyta. Nem kaphatja meg a támogatást az a támogatott, akinek elszámolását a polgármester/alpolgármester nem fogadta el.

(7) A támogatás összegének a támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről a polgármester/alpolgármester dönt.

III. fejezet

A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága

11. § A Kptv.-ben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon kell eleget tenni.

12. § Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályázó/ kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

IV. fejezet

A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása

13. § (1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

Záró rendelkezések

14. § A rendelet 2013. szeptember 14. napján lép hatályba.

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez * 

ADATLAP TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ

Támogatást igénylő jogi személy / magánszemély neve (születési neve):

Születési helye, ideje:
Anyja neve:
A támogatást igénylő székhelye / lakcíme, levelezési címe:
Adószáma / adóazonosító jele:
Nyilvántartási száma:


Szervezet képviselőjének neve, adóazonosító jele, elérhetősége:

Név:
Adóazonosító jel:
Tel:
E-mail:
A kért támogatás összege:
Támogatási kérelem célja: (a támogatni kért tevékenység, program megnevezése)
A szervezett program, megvalósítandó cél kötődik-e valamely intézményhez, szervezethez?

Amennyiben igen, melyik intézményhez, szervezethez és annak melyik programjához:
igen / nem
A támogatni kért tevékenységre, programra igényelt, vagy kapott egyéb forrás megjelölése
„A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve egyéb kiemelt támogatások 2019. év”
Műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának támogatása
Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása
Útépítési alap
Sport Alap
Köznevelési Alap
Közművelődési Alap
Egészségvédelmi Alap
„választókerületi kerettámogatás 2019.
Polgármesteri / Alpolgármesteri keret
Nyilatkozat támogatási összeg felvételéről
A támogatás összegét házipénztárból kívánom felvenni: igen / nem
A támogatás összegét bankszámlára kérem utalni: igen / nem
bankszámla száma:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Alulírott ................................. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulok ahhoz, hogy a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet szerinti választókerületi keret-támogatás támogatási eljárása során a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Pénzügyi Osztálya természetes személyazonosító adataimat (különösen név, születési hely, születés dátuma, anyja neve; adóazonosító jel; bankszámlaszám és számlázási cím), valamint lakcím adataimat nyilvántartsa, továbbá Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete és az illetékes Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a támogatás megítélése során azokat megismerje.

A választókerületek részére meghatározott támogatásban részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata honlapján való közzétételéhez.

Az adatkezelés célja és feltételei: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendeletében meghatározott előírások szerint, a támogatási kérelem benyújtásától a támogatás kifizetéséig.

Az adatok megismerhetősége: az adatok megadását Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete írja elő. A támogatásban részesülő személy neve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata honlapján, valamint a www.kozpenzpalyazat.hu weboldalon közzétételre kerül.

Az adatkezelők személye: a megadott adatokat az előkészítő eljárásban a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Pénzügyi Osztálya, továbbá bírálati szakaszban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének és illetékes Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának tagjai ismerik meg.

Az adatkezelés időtartama: a támogatásban nem részesülő személy adatai a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kerülnek megsemmisítésre, a támogatásban részesülő személy adatai rögzítésre kerülnek és a támogatott cél megvalósítását, elszámolást és kifizetést követően a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kerülnek megsemmisítésre.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 201....

..................................................
támogatást igénylő aláírása

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Telefonszám:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

képviseli: , Mosonmagyaróvár város Polgármestere

törzsszám: 728032

adószám: 15728032-2-08

számlaszám: 11737076-15367400-00000000

mint Támogató,

másrészről:

civil szervezet/jogi személy/ magánszemély neve

székhely:

képviseli:

adószám:

számlaszám:

nyilvántart.szám:

mint Támogatott

magánszemély esetén:

lakcím:

születési hely, idő:

anyja neve:

adóazonosító jele:

számlázási cím:

mint Támogatott

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának 20. évi költségvetésében tervezett „A választókerületi kerettámogatás” előirányzat terhére a ...............Bizottság számú, átruházott hatáskörben hozott határozata szerint ... .-Ft, azaz forint támogatást nyújt a Támogatott javára.

2. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban jelölt támogatást a támogatási szerződésben részletezett elszámolás bizottsági jóváhagyását követően - 8 napon belül - a Támogatott bankszámlájára utalja / Támogatott nevére házipénztár útján fizeti meg.

3. A támogatási szerződés célja:

Támogató jelen megállapodás szerinti célja:.

4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a szerződés 3. pontjában hivatkozott célra használja fel.

5. A Támogatott jelen támogatási szerződés szerinti pénzeszköz átadás felhasználásáról beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készít a program megvalósítását követő 30 napon belül. A november 30. napját követően megvalósuló program esetében az elszámolás és a szakmai beszámoló elkészítésének és benyújtásának határideje december hó 15. napjáig.

A Támogatott a támogatás szabályszerű felhasználását számlával, illetve bizonylattal - az eredeti számlák és banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok bemutatásával és azok másolatainak csatolásával - köteles igazolni.

A támogatás összegének felhasználásáról szóló beszámoló mellékletét képezik a felhasználását igazoló bizonylatok - eredeti számlák; banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok és azok két példányban elkészített hitelesített másolatai -, amelyeket a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztálya ellenőriz, azokat igazolja és postai megküldés esetén az eredeti számlákat, bizonylatokat a Támogatottnak visszaküldi.

Az elszámolás során benyújtott eredeti számlára kérjük rávezetni az alábbiakat:

„A számlán szereplő Tétel/ek (vagy ebből .....- Ft összeg) kizárólag Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata felé elszámolva a ........ számú támogatási szerződésre.”

Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

A fenti záradékot tartalmazó számláról készült másolatokra kérjük rávezetni az alábbiakat:

„1. A számlamásolat hiteles, tartalma az eredetivel megegyező.”

2. Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

6. A támogatás felhasználását a Támogatott a számlamásolatok csatolásával és az eredeti számlák bemutatásával igazolja a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán. A Támogatott köteles az eredeti számlákról két példányban számlamásolatot készíteni, és a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályára eljuttatni.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató ellenőrzi a támogatás jogcím szerinti felhasználását. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratba betekintést enged és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, biztosítja a helyszíni ellenőrzést.

8. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése során egymással együttműködnek.

9. Támogatott kiadványain, hirdetéseiben köteles feltüntetni, hogy a vállalt cél Mosonmagyaróvár város Önkormányzata támogatásával valósult meg.

10. Amennyiben a Támogatott az 5. pontban rögzített elszámolási határidőt nem tartja be, az a támogatói döntés visszavonásával jár, a megítélt összeg nem kerül kifizetésre.

12. A jelen szerződés mellékleteit képezik:

- adatlappal kiegészített támogatási kérelem,

- nyilatkozat átláthatóságról,

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat (érintettség esetén közzétételi kérelemmel egyetemben),

- a támogatás elszámolási lapja annak számla/bizonylat mellékleteivel, valamint

- civil szervezetek esetén beszámoló letétbe helyezésére vonatkozó nyilatkozat.

13. Támogatott tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a Támogató felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen támogatási szerződést a Felek a közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően - 3 eredeti, magyar nyelvű példányban jóváhagyólag aláírták.

Mosonmagyaróvár, 201....

.................................................... ....................................................
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Képviseli: polgármester
Támogató Támogatott
Jogi ellenjegyzés: Pénzügyileg ellenjegyzem:
.......................................... ........................................
jegyző pénzügyi osztályvezető

Melléklet a .../20... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

(a továbbiakban: Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó/ kérelmező neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

___________________________________________________________________

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a Knyt.

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

A Knyt. irányadó rendelkezései:

6. § (1) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

a) aki az eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Melléklet a .../20... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

Elszámoló lap
(Az elszámolás bizonylatait ezen az elszámoló lapon kérjük összesíteni)

Támogatási szerződés

iktatószáma:

Támogatott neve: A támogatás összege: Ft
.......................................................... ...........................................Ft
.......................................................... Csatolt mellékletek: ..................db

A támogatott címe:

Témakör: .............................................

A támogatott program címe:

A támogatott program pontos ideje,

időtartama:

Az elszámoláshoz csatolt számlák, bizonylatok, valamint azok pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonatok összesítője:

számla, bizonylat, (bankszámla kivonat)
sorszáma
megnevezése
Kiállítás dátuma,
(év, hó, nap)
A számla tartalma
(kifizetés jogcíme)
számla értéke
(Ft)
végösszeg:

Az elszámolás kelte:

...................................................................
A támogatott bélyegzője és aláírási joggal felruházott képviselőjének aláírása

2. melléklet a 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez * 

ADATLAP TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ

A támogatást igénylő jogi személy/magánszemély neve (születési neve):
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Az igénylő székhelye:
lakcíme:
levelezési címe:


Adószáma/Adóazonosító jele:
Nyilvántartási száma:
Szervezet képviselőjének neve, adóazonosító jele, elérhetősége: Név:
Adóazonosító jel:
Tel.:
E-mail:
Nyilatkozat előleg igénylésére:
igényelem nem igényelem

A támogatási összeg .......... %-a. (max. 50%.)

A támogatás összegét bankszámlára kérem utalni:...................................................
A támogatás összegét házipénztárból kívánom felvenni: igen nem
Saját forrás: br............................ Ft
A kért támogatás összege: bruttó Ft
Költségvetés /csak a támogatott programra vonatkozólag kell kitölteni/

Egyéb kért/kapott támogatások:


br........................... Ft


br........................... Ft


br........................... Ft
Források nevesítése


Összes támogatás összege: br. Ft
A program tervezett összköltsége: br ........................... Ft

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Alulírott ................................. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulok ahhoz, hogy a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet szerinti polgármesteri, alpolgármesteri keret felosztását célzó támogatási eljárása során a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága és Pénzügyi Osztálya természetes személyazonosító adataimat (különösen név, születési hely, születés dátuma, anyja neve; adóazonosító jel; bankszámlaszám és számlázási cím), valamint lakcím adataimat nyilvántartsa, továbbá illetékességtől függően a polgármester, alpolgármester a támogatás megítélése során azokat megismerje.

Polgármesteri / alpolgármesteri támogatásban részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata honlapján való közzétételéhez.

Az adatkezelés célja és feltételei: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendeletében meghatározott előírások szerint, a támogatási kérelem benyújtásától a támogatás kifizetéséig.

Az adatok megismerhetősége: az adatok megadását Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete írja elő. A támogatásban részesülő személy neve Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata honlapján, valamint a www.kozpenzpalyazat.hu weboldalon közzétételre kerül.

Az adatkezelők személye: a megadott adatokat az előkészítő eljárásban a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága és Pénzügyi Osztálya, továbbá bírálati szakaszban illetékességtől függően Mosonmagyaróvár Város Polgármestere, Alpolgármestere ismerik meg.

Az adatkezelés időtartama: a támogatásban nem részesülő személy adatai a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kerülnek megsemmisítésre, a támogatásban részesülő személy adatai rögzítésre kerülnek és a támogatott cél megvalósítását, elszámolást és kifizetést követően a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kerülnek megsemmisítésre.

Mosonmagyaróvár, 201....

ph

............................................................
A támogatást igénylő aláírása

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Telefonszám:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

képviseli: , Mosonmagyaróvár város polgármestere

törzsszám: 728032

adószám: 15728032-2-08

számlaszám: 11737076-15367400-00000000

mint Támogató,

másrészről

civil szervezet/jogi személy/ magánszemély neve

székhely:

képviseli:

adószám:

számlaszám:

nyilvántart.szám:

mint Támogatott

magánszemély esetén:

lakcím:

születési hely, idő:

anyja neve:

adóazonosító jele:

számlázási cím:

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Támogató Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében tervezett Polgármesteri/Alpolgármesteri keret terhére Ft, azaz forint összegű támogatást nyújt a Támogatott javára.

2. A támogatási szerződés célja:

3. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a szerződés 2. pontjában hivatkozott célra használja fel.

4. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott támogatást a támogatási szerződésben részletezett elszámolás polgármesteri/alpolgármesteri jóváhagyását követően - 8 napon belül - a Támogatott által megadott bankszámlára utalja át/ a Támogatott nevére házipénztár útján fizeti meg.

A Támogatott a Támogató döntése alapján, % - azaz Ft - előlegre jogosult, amelyet a jelen Támogatási Szerződés aláírást követő 5 napon belül a Támogató átutal a megadott bankszámlára, vagy házipénztár útján megfizeti.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2. pontban meghatározott cél megvalósítását követően a Támogatási Szerződés 5. pontjában meghatározott határidőn belül nem készíti el a szakmai beszámolót és a tételes pénzügyi elszámolást, köteles az előleget 5 napon belül visszafizetni a Támogató számlájára, továbbá elesik a támogatási összeg fennmaradó részétől.

5. A Támogatott jelen Támogatási Szerződés szerinti pénzeszköz átadás felhasználásáról rövid értékelő jelentést, szakmai beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készít az igényelt támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül. A november 30. napját követően megvalósuló program esetében az elszámolás és a szakmai beszámoló elkészítésének és benyújtásának határideje december hó 15.

A Támogatott a támogatás szabályszerű felhasználását számlával, illetve bizonylattal - az eredeti számlák és banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok bemutatásával és azok másolatainak csatolásával - köteles igazolni.

A támogatás összegének felhasználásáról szóló beszámoló mellékletét képezik a felhasználását igazoló bizonylatok - eredeti számlák; banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok és azok két példányban elkészített hitelesített másolatai -, amelyeket a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága ellenőriz, azokat igazolja és postai megküldés esetén az eredeti számlákat, bizonylatokat a Támogatottnak visszaküldi.

Az elszámolás során benyújtott eredeti számlára kérjük rávezetni az alábbiakat:

„A számlán szereplő Tétel/ek (vagy ebből .....- Ft összeg) kizárólag Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata felé elszámolva a ........ számú támogatási szerződésre.”

Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

A fenti záradékot tartalmazó számláról készült másolatokra kérjük rávezetni az alábbiakat:

„1. A számlamásolat hiteles, tartalma az eredetivel megegyező.”

2. Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató ellenőrzi a támogatás jogcím szerinti felhasználását. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratba betekintést enged és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, biztosítja a helyszíni ellenőrzést.

7. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése során egymással együttműködnek.

8. Támogatott kiadványain, hirdetéseiben köteles feltüntetni, hogy a vállalt cél Mosonmagyaróvár város Önkormányzata támogatásával valósult meg.

9. A jelen szerződés mellékleteit képezik

- adatlappal kiegészített támogatási kérelem,

- nyilatkozat átláthatóságról,

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat (érintettség esetén közzétételi kérelemmel egyetemben),

- a támogatás elszámolási lapja annak számla/bizonylat mellékleteivel, valamint

- civil szervezetek esetén beszámoló letétbe helyezésére vonatkozó nyilatkozat.

10. Támogatott tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a Támogató felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek-, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 39/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen támogatási szerződést a Felek a közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően - 3 eredeti, magyar nyelvű példányban jóváhagyólag aláírták.

Mosonmagyaróvár, 201....

............................................. .............................................
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Támogatott
Képviseli: polgármester
Támogató
Jogi ellenjegyzés: Pénzügyileg ellenjegyzem:
jegyző pénzügyi osztályvezető

Melléklet a .../20... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó/ kérelmező neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

_______________________________________________________________________

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a Knyt.

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

A Knyt. irányadó rendelkezései:

6. § (1) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

a) aki az eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Melléklet a .../20... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

Elszámoló lap
(Az elszámolás bizonylatait ezen az elszámoló lapon kérjük összesíteni)

Támogatási szerződés

iktatószáma:

Támogatott neve: A támogatás összege: Ft
.......................................................... ...........................................Ft
.......................................................... Csatolt mellékletek: ..................db

A támogatott címe:

Témakör: .............................................

A támogatott program címe:

A támogatott program pontos ideje,

időtartama:

Az elszámoláshoz csatolt számlák, bizonylatok, valamint azok pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonatok összesítője:

számla, bizonylat, (bankszámla kivonat)
sorszáma
megnevezése
Kiállítás dátuma,
(év, hó, nap)
A számla tartalma
(kifizetés jogcíme)
számla értéke
(Ft)

végösszeg:

Az elszámolás kelte:

..........................................
A támogatott bélyegzője és aláírási joggal felruházott képviselőjének aláírása

Az elszámolást jóváhagyom:

..........................................
polgármester/alpolgármester


  Vissza az oldal tetejére