Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, célja

1. § (1) A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területére terjed ki.

(2) Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló rendelet szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan arab számmal, arab számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

II. FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A közterületek elnevezésének általános szabályai

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni, a közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(4) A lakótelepek épületei közötti szervízutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(5) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarész(ek)nek - az elkülönüléstől számított egy éven belül - más nevet kell adni.

(6) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Mosonmagyaróvár város jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a városon belüli elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira.

(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és

b) élete, munkássága valamely módon Mosonmagyaróvár városhoz kötődik.

2. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

6. § (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) *  A közterület elnevezésére a Képviselő-testület által e célból létrehozott munkacsoport tesz javaslatot, melynek tagjai:

a) a polgármester

b) Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke,

c) a főépítész,

d) Hansági Múzeum igazgatója,

e) Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke,

f) Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság által delegált tag.

(3) A munkacsoport által összeállított javaslatokat a képviselő-testület Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága véleményezi.

7. § Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

8. § (1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(2) A közterület elnevezés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges kérelmet az ingatlanügyi hatóságnál az elnevezéssel kapcsolatos döntés meghozatalától számított 30 napon belül elő kell terjeszteni.

(3) A közterület elnevezéssel kapcsolatos döntésről értesíteni kell a területileg illetékes:

a) rendőrkapitányságot,

b) katasztrófavédelmi kirendeltséget,

c) a Mentőszolgálat mosonmagyaróvári mentőállomását,

d) a postai szolgáltató mosonmagyaróvári 1. postáját,

e) a közmű-szolgáltatókat.

III. FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9. § (1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszám megállapítása hivatalból vagy kérelemre történhet.

(3) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(4)-(7) * 

10. § (1) A kétoldalt számozandó közterületek jobb oldala folyamatos páros, bal oldala folyamatos páratlan számozást kap.

(2) Terek, parkok balró1-jobbra haladva folyamatosan számozandók.

(3) Az egyoldalas utcában számozandó közterület jobb oldala folyamatos páros, bal oldala folyamatos páratlan számozást kap.

(4) A házszámokat úgy kell megállapítani, hogy azok a városon áthaladó 1. számú és 150. számú főút vonalától távolodó irányban növekedjenek, kivéve a kialakult állapot szerinti házszám megállapítást, és a főutakkal párhuzamos utcákat.

(5) A főutakkal párhuzamos utcák esetében a házszámok a Régi Vámház tér vagy a Kápolna tér irányából haladva, vagy Északról Dél irányába, Keletről Nyugat irányába növekednek.

(6) Amennyiben az (5) bekezdésben foglaltak alapján a házszámok növekedésének sorrendje nem állapítható meg egyértelműen, úgy a számok növekedésének az irányát egyedileg kell megállapítani.

(7) A beépítésre szánt területen az építési szabályoknak megfelelően kialakított vagy kialakítható építési telkeket a házszámozás során figyelembe kell venni.

(8) A már meglévő megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor, ez esetben törekedni kell arra, hogy minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

(9) Új házszámot rendezetlen, nem egyértelmű házszámozás esetén lehet megállapítani.

11. § * 

12. § A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell:

a) az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal,

b) a 8. §-ban meghatározott szervekkel,

c) az ingatlannal utcafronton közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.

IV. FEJEZET

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE

1. Névtáblák elhelyezésének szabályai

13. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

14. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

2. A házszámjelzés elhelyezésének szabályai

15. § (1) A házszámot jelző táblát, számjegyet (a továbbiakban: házszámjelzés) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámjelzés beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

V. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

16. § Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a házszámozásról és a házszám, valamint a helyrajzi szám megjelölésének módjáról szóló 24/2002. (IX. 30.) önkormányzati rendelete.

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére