Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére. Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreinek gyakorlását a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.

(2) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(3) Jelen rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén valamennyi ingatlanhasználóra kiterjed.

(4) A jelen rendeletben használt fogalmakat magasabb szintű jogszabályok definiálják. A jelen rendeletben használt fogalmak tekintetében elsődlegesen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a végrehajtását szolgáló jogszabályok alkalmazandók.

2. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását 2014. január 1. napjától a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi nevén: REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi és biztosítja. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására az önkormányzat közigazgatási területén kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.

(2) A Közszolgáltató számára jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy hulladékgazdálkodás közszolgáltatási tevékenysége ellátásához alvállalkozót vegyen igénybe. A Közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele esetén köteles haladéktalanul tájékoztatást nyújtani az önkormányzat számára az általa igénybe vett alvállalkozói tevékenység tartalmáról és a jelen rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatáshoz viszonyított arányáról.

3. § A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló szerződés megkötésére vonatkozó hatáskörét az Önkormányzat a Társulásra ruházta át. A Társulás és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján, illetve ügyfélszolgálatán közzéteszi.

II. fejezet

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma és ellátásának rendje

4. § (1) A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a Ht. 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a Ht. 42. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatokat.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, illetve változásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni, az erre vonatkozó információkat honlapján közzétenni. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezte előtt - írásban is értesíteni köteles.

(3) A jelen rendelet II. fejezetében meghatározott kötelező közszolgáltatási feladatokon túl a közszolgáltató a jelen rendelet 2. számú mellékletében felsorolt feladatok ellátását biztosítja.

2. A vegyes hulladék gyűjtése

5. § (1) Az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, illetve a hulladékgyűjtés céljára e rendelet alapján az ingatlanhasználók által megvásárolt zsákokban a közterületen és az ingatlanokon összegyűjtött és kihelyezett vegyes hulladékot a Közszolgáltató heti egy alkalommal szállítja el.

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény tartalmát meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés napján a gyűjtőedény mellé hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezheti. E célra kizárólag a Közszolgáltató által forgalmazott, jelzett, Közszolgáltatótól megvásárolható műanyag szabványzsák vehető igénybe, melynek ára a kezelés díját tartalmazza.

(3) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében az ingatlanhasználók által a vegyes hulladék gyűjtése során alkalmazható szabvány gyűjtőedények felsorolását (méret, elhelyezhető hulladék tömege) a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében bérbe venni a közszolgáltatótól. Amennyiben az ingatlanhasználó nem a Közszolgáltatótól történő vásárlás vagy bérlet útján gondoskodik a szabvány gyűjtőedényzet biztosításáról, köteles a 3. sz. mellékletben megjelölt a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabvány gyűjtőedény paramétereinek megfelelő, a Közszolgáltató szállítóeszközével üríthető edény biztosításáról gondoskodni.

(5) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó által bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, pótlásáról, cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. Amennyiben az edény tulajdonosa nem a Közszolgáltató, a pótlás, kicserélés, illetőleg javítás költségei az ingatlanhasználót terhelik, amennyiben az nem a Közszolgáltató hibájából vált szükségessé.

(6) A Közszolgáltató az edényürítés során általa okozott hulladékgyűjtő edény sérülést díjmentesen köteles megjavítani, ill. ha ezáltal az edény használhatatlanná válik, kicserélni.

(7) A hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, állagának megőrzéséről és tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(8) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.

(9) Az ingatlanhasználó köteles az átvett hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időben, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető (télen is) és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni (közút szélén úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza). Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(10) A gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző nap 18:00 órától úgy kell kihelyezni a közterületre, hogy az ürítés a szállítási nap 02:00 órájától elvégezhető legyen, kivéve, ahol a tartós tárolás közterületen folyik engedély alapján.

(11) A gyűjtőedényeket ürítés előtt - és után fedett állapotban kell tartani.

(12) Amennyiben a hulladékgyűjtő edény nem közelíthető meg, vagy állapota nem teszi lehetővé ürítését, a Közszolgáltató köteles felhívni az ingatlanhasználó figyelmét a javításra, illetőleg az üríthetőség biztosítására.

(13) A Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edényeket az elszállítás, ill. ürítés során fokozott gondossággal kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkező szennyeződést feltakarítani, ill. ellenőrizni, hogy teljesen kiürült-e.

(14) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége csak alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató jogosult az így átadott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.

(15) Az ingatlanhasználó előre várható, a szokásosnál több hulladék keletkezése esetén kérelmezheti a Közszolgáltatónál - díjfizetés ellenében - adott időpontra vagy időtartamra nagyobb űrtartalmú vagy több gyűjtőedény rendelkezésére bocsátását.

(16) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(17) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(18) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(19) A (17) bekezdésben foglalt esetben és a (18) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:

a) a hulladék nem jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szabvány edényzetben vagy zsákban került elhelyezésre,

b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak,

d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

3. Lomtalanítás

6. § (1) A lomtalanítás lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi egy alkalommal.

(2) A lomtalanítás helyéről, idejéről és módjáról és feltételeiről, a lomhulladék körébe tartozó hulladékok típusáról, tervezett időpontjáról a Közszolgáltató előzetesen tájékoztatja az Önkormányzatot. Az Önkormányzat köteles gondoskodni az ingatlanhasználók lomtalanítás feltételeiről és időpontjáról történő értesítéséről.

(3) A Közszolgáltató a lomtalanítást 200 liter/háztartás maximális mennyiségig szervezetten végzi el nagy teljesítményű (5-30 m3) konténerek gyűjtőpontos telepítésével. A lomtalanítás során kizárólag a közszolgáltató által telepített konténerekben helyezhető el lomhulladék.

4. Zöldhulladék gyűjtés és komposztálás

7. § Ha az ingatlanhasználó a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot nem komposztálja, akkor köteles az ingatlanon keletkezett zöldhulladékot a Közszolgáltató által közterületen elhelyezett 1100 literes szabvány gyűjtőedényben elhelyezni. Az e bekezdésben foglaltak szerint elhelyezett zöldhulladék összegyűjtésére a közszolgáltató havonta köteles (12 alkalom/év).

III. fejezet

1. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

8. § (1) Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó egyes feladat- és hatásköreinek ellátását és gyakorlását a Társulás útján biztosítja. Ezt meghaladóan az Önkormányzat feladata különösen:

a) a Törvényben foglalt rendeletalkotási kötelezettségének eleget tegyen,

b) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,

c) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai teljesítésének ellenőrzése mind a lakosság (ingatlanhasználó), mind a Közszolgáltató tekintetében,

d) A Társulás, a Közszolgáltató és az ingatlanhasználók részére a közfeladat ellátásához szükséges információk és adatok szolgáltatása,

e) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékgazdálkodás jogszabályokban megfogalmazott céljának elérése érdekében együttműködik más, térségi települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, lakossággal,

f) A hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos a Társulásra át nem ruházott feladat- és hatásköreinek gyakorlása.

8/A. § *  (1) A Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: Rendészet) rendszeres területbejárást végez a település közterületein az elhagyott hulladék felderítése érdekében.

(2) A Rendészet az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során tudomására jutott hulladék vonatkozásában - a jogszabály szerinti eljárás kezdeményezési kötelezettsége mellett - tájékoztatja az Önkormányzatot, mely ezt követően intézkedik a hulladék elszállítása és ártalmatlanítása iránt. Az Önkormányzat az ehhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében biztosítja.

2. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

9. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot törvényben, kormányrendeletben valamint az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető e tekintetben a magasabb szintű jogszabály által rögzített kötelességeinek betartása, továbbá hogy:

a) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

b) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Meg kell jelölnie az az ingatlanban lakók számát, az egyéb szilárd hulladék esetében pedig a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét, tömegét.

(3) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is - és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg - az edényt jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni.

(4) Az ingatlanhasználót nem terheli hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

(6) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

(7) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(8) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

(9) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

(10) A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik. A jelen pontban foglaltak szerinti hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés útján is gondoskodhat. Amennyiben egyéb szilárd hulladék- árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület használati hozzájárulás, ill. engedély birtokosa köteles a jelen pontban foglaltak szerint eljárni.

3. A közszolgáltatási díj megfizetésének részletszabályai

10. § (1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag, a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) által megküldött számla, vagy csekk alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti.

(2) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján tájékoztatja.

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszát megküldi.

(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(5) Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolgáltató vagy harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a díj megállapításánál nem vehető figyelembe.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

11. § (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag Közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az önkormányzat köteles átadni a Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat. A Közszolgáltató az adatokat más célra nem használhatja fel a megjelölt célon túl, nem adhatja tovább harmadik személy részére, és köteles gondoskodni arról, hogy az adatokhoz (elektronikus úton sem) illetéktelen ne férjen hozzá.

(3) Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

12. § Jelen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet az 56/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a vegyesen gyűjtött hulladék elhelyezésére kötelezően alkalmazandó szabvány edényzet adatai:

60 literes maximálisan elhelyezhető 30 kg

80 literes maximálisan elhelyezhető 40 kg

110 literes maximálisan elhelyezhető 55 kg

120 literes maximálisan elhelyezhető 60. kg

1100 literes maximálisan elhelyezhető 550 kg

Az ingatlan lakosainak számától függően igénybe vehető legkisebb edényméret:

- egy és két lakos 60 literes

- három lakosra 80 literes

- négy vagy több lakosra 120 literes edény használata

2. melléklet az 56/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

A településen végzett szolgáltatás pontos műszaki tartalma Mosonmagyaróvár Városban

1. A keletkező lakossági és intézményi vegyes kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása heti egy alkalommal a jelenleg rendszeresített edényzettel

2. A lakótömböknél és társasházaknál meglevő 1100 literes gyűjtőedény évi egy alkalommal történő fertőtlenítő mosása

3. A városközpontban és sűrűs lakott területeken található 1100 literes gyűjtőedények karácsonyi kétszeri ürítése

4. Lomtalanítás évente kettő alkalommal előre meghirdetett napokon az önkormányzat által kijelölt területen nagy teljesítményű konténerek kitelepítésével. Az elhelyezhető hulladék mennyisége 200 liter/háztartás alkalmanként.

5. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a szolgáltató által kiadott kék edényekben igény szerint, de legalább havonta egyszer. Az elhelyezhető hulladékok: papír, tiszta műanyag palack (PET) és fémdoboz (alumínium) doboz

6. Közterületi szelektív hulladékgyűjtés kihelyezett hulladékgyűjtő szigetekről új modern nagy térfogatú edényekből igény szerint, de legalább havonta egyszer. Az elhelyezhető hulladékok fajtája: papír, tiszta műanyag palack (PET), fémdoboz (alumínium) doboz, tiszta vegyes üveg

7. *  Bio hulladék (zöld hulladék) gyűjtése a díjfizető lakosságnak kiosztott 60 literes barna bio/zöld hulladékgyűjtő edényből és a közszolgáltató által külön a zöld/bio hulladék gyűjtésére rendszeresített, megvásárolható, közszolgáltató nevével ellátott barna, 80 l-es lebomló zsák használatával

- március-április hónapban havi egy alkalommal

- májustól november végéig havi két alkalommal (két hetente)

- december hónapban egy alkalommal.

A zsák ára tartalmazza az elszállítás és ártalmatlanítás költségét is.

8. A díszüket vesztett és kihelyezett karácsonyfák gyűjtése január 15-ig hetente

9. Hulladékudvarban hulladék elhelyezése:

- Kertészeti (zöld) hulladék: évi 1 m3/ügyfél díjmentesen

- Lom és fahulladék

- Egyéb műanyag hulladék

- Papír

- Textilia

- Építési törmelék - térítés ellenében

- Elektronikai hulladék

- Fém hulladék

- Üveg hulladék

- Használt gumiabroncs - maximum 4 db /év/ügyfél

Veszélyes hulladék elhelyezése díjfizetés ellenében

- szárazelem, akkumulátor

- lejárt gyógyszerek

- festékes edények, ezek göngyölegei, higítók stb.

- sütőolaj, zsír

- vegyszeres csomagolási hulladékok

10. A szelektíven gyűjtött hulladékok bálázása, feldolgozása a Jánossomorjai Regionális

Hulladékkezelőben

11. A vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai feldolgozása, kezelése a Jánossomorjai

Regionális Hulladékkezelőben

12. Házi komposztálás a szolgáltatótól igényelhető 400 literes edényben

13. Komposztáló üzelemtetése a Jánossomorjai Regionális Hulladékkezelőben

14. *  A vegyes háztartási hulladék alkalmankénti, kiegészítő gyűjtése, amikor a szabványos és heti rendszerességgel ürített gyűjtőedény űrtartalmát meghaladja a keletkező hulladék mennyisége, a díjfizető lakosság számára az 50 l-es, külön e célra a közszolgáltató által rendszeresített, megvásárolható, a közszolgáltató nevével ellátott zöld zsák igénybe vétele, alkalmazása útján. A zsákot a szabványos gyűjtőedény mellé kell kihelyezni lezárt állapotban. A zsák ára tartalmazza az elszállítás és ártalmatlanítás költségét is.

Üdülőövezetek

Üdülőövezet esetén a települési hulladék elszállítása heti 1 alkalommal történik a nem üdülőövezetbe tartozó ingatlanokon történő vegyes hulladék gyűjtési napjával megegyező napon. Az üdülőövezet ingatlanhasználói kötelesek igénybe venni az e rendelet szerinti vegyes hulladékgyűjtő edényt. Az üdülőszezon április 15-től - október 15 -ig tart.

3. mellékelt az 56/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

A gyűjtőedény szabványa

Az edénynek meg kell felelni az MSZ-EN 840 - 1 szabványnak