Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kötelező közszolgáltatással ellátott terület Mosonmagyaróvár város közigazgatási területe.

(2) A közszolgáltatás kiterjed

a) az ingatlanokon keletkező, közműpótló létesítményben összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

2. § (1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4., továbbiakban:közszolgáltató).

(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerülnek a magasabb szintű jogszabályokban előírt egyes tartalmi elemek.

(3) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett Mosonmagyaróvár 0226/2 hrsz-ú (Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart) területen működő szennyvíztisztító telep területén kialakított, ezen hulladék fogadására alkalmas, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező telepen helyezi el. Üzemeltetését a közszolgáltatással megbízott közszolgáltató végzi.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére - ezen rendeletben szabályozott módon - az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2) A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és szállítására a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.

(3) A megrendelés történhet írásban (levélben postai úton, elektronikus levélben), személyesen a közszolgáltató ügyfélfogadásán vagy telefonon a közszolgáltató által megadott telefonszámon.

4. § A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha az ismeretlen összetételű szennyvíz veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak tekintendő, mert feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályok alapján nem engedhető.

5. § (1) A közszolgáltató köteles:

a) a közszolgáltatásnak a bejelentéstől számított 48 órán belül - az igénylő ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban - eleget tenni,

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,

c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni a beérkezett közszolgáltatási igényekről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal,

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni,

e) eleget tenni a mindenkor vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban előírtak teljesítésének a közszolgáltatás ellátása során, különös tekintettel a környezetszennyezés megelőzésére,

f) amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása során szennyeződés keletkezik, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie.

(2) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a csatornahálózatra nem kötött, műszaki problémás ingatlanok címét, vízfogyasztó nevét, elérhetőségét, fogyasztott víz éves mennyiségét, valamint az ártalmatlanításra elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét ingatlanonként. Ezen adatokat köteles átadni minden tárgyévet követő év február 28-ig Mosonmagyaróvár Város Jegyzője részére az előző évre vonatkoztatva.

(3) Műszaki problémásként kell kezelni azokat az ingatlanokat, ahol a gerincvezeték 50 m-en belül vagy gravitációsan nem érhető el - pincebekötések kivételével - ill. indokolatlanul magas a rákötés költsége/br. 250 000 Ft felett/). A műszaki problémás ingatlanokat a Közszolgáltató nevezi meg.

6. § (1) A közszolgáltató jogosult:

a) az ingatlantulajdonos természetes személy vonatkozásában a névre, születési névre, anyja nevére, lakcímre, születési időre és helyre, telefonszámra és elektronikus levelezési címre vonatkozó, valamint

b) az ingatlantulajdonos nem természetes személy vonatkozásában a névre, székhelyre, adószámra, telefonszámra, elektronikus levelezési címre, a képviselő nevére és címére vonatkozó

adatokat kezelni.

(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti.

(4) A közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti vagy törli.

Az önkormányzat kötelezettségei

7. § Az önkormányzat kötelezettsége:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása,

b) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,

c) minden év december 31. napjáig felülvizsgálja, megállapítja a következő évre érvényes közszolgáltatási díjat,

d) a díjkedvezményből adódó díjkompenzáció megfizetése a közszolgáltató felé,

e) nyilvántartást vezet azon ingatlanokról, melyeknek nem közmű csatorna hálózaton keresztül történik a szennyvíz elvezetése. Ehhez az adatokat a közszolgáltató bocsátja rendelkezésére.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles:

a) az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki - és közegészségügyi előírások szerint, környezetkárosítás nélkül ideiglenesen tárolni, gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni, részére a közszolgáltatási díjat megfizetni;

b) a közszolgáltatást vízfogyasztásától függően szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal igénybe venni és a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani;

c) a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a közszolgáltatót az ingatlanába beengedni, gondoskodni a szennyvíztározó műtárgy fedlapjának balesetmentes nyithatóságáról és hozzáférhetőségéről.

(2) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételét legalább 48 órával előbb be kell jelenteni.

(3) Az ingatlantulajdonos felel a közszolgáltatónak átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minőségéért. Nem tartalmazhat környezetre veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, mérgeket, zsírokat.

9. § (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben beépített, de nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, vagy a vízfogyasztás csak növények öntözésére korlátozódik.

(2) Üdülőként nyilvántartott vagy időlegesen használt ingatlan esetén az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást évente legalább egyszer köteles igénybe venni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében foglaltak tényét és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változást be kell jelenteni a közszolgáltatónál a változás tényének napját követő 15 napon belül.

A közszolgáltatás díja

10. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős - alapdíjból és ürítési díjából álló - közszolgáltatási díjat fizet, melyet a rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz.

(2) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételének elvégzésekor kell a közszolgáltatás díját megfizetni. A közszolgáltató a díj megfizetéséről számlát állít ki, melyet továbbít az ingatlantulajdonosnak.

(3) Az ingatlantulajdonosnak a számlát a kibocsátást követő 5 évig meg kell őriznie, és a közszolgáltatás igénybevételének igazolása érdekében a Jegyző felé évente egyszer be kell mutatni a tárgyév számláit az azt követő év március 31-ig.

11. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős, mely alapdíjból és ürítési díjból áll, melyet e rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz és s közszolgáltató által érvényesítendő a közszolgáltatás teljesítésekor az ingatlantulajdonos felé.

(2) A képviselő-testület a díjat minden év december 31-ig felülvizsgálja a közszolgáltató javaslata alapján.

(3) A közszolgáltató díjkalkulációját, díjmegállapításra vonatkozó kérelmét megküldi Mosonmagyaróvár Város Jegyzőjének minden év november 15-ig, aki azt a Képviselő-testület elé terjeszti.

Díjkedvezmény

12. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése esetén a közszolgáltatást igénybevevő természetes személy ingatlantulajdonos a kéttényezős közszolgáltatási díj fizetése alól 90%-ban mentesül, amennyiben a műszaki problémás kategóriába tartozik, azaz a fizetendő kéttényezős díj 10%-át köteles megfizetni. A fennmaradó összeget - vagyis a közszolgáltatás elvégzésének 90%-os költségét - a közszolgáltató félévente történő elszámolás alapján megigényelheti, melyet a talajterhelési díj terhére díjkompenzációként az Önkormányzat megtérít a közszolgáltatónak.

13. § (1) Ez a rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás alkalmazható díjának mértéke egységnyi díjtételek alapján 2014. február 1-jétől:

I. Természetes személy által használt ingatlan esetén:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja:

230,- Ft / szippantási alkalom + ÁFA

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja:

4349,- Ft / m3 + ÁFA

II. Nem természetes személy által használt ingatlan esetén:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja:

230,- Ft / szippantási alkalom + ÁFA

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja:

4839,- Ft / m3 + ÁFA