Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület a költségvetés egységes pénzalapjának 2013. évi teljesített

bevételét 7.797.918e Ft-tal,
kiadását 6.859.294e Ft-tal

az 1./a. és 1/b. számú mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés végrehajtásának 2013. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 2. számú melléklet, elkülönülten az Önkormányzat működési bevételeit a 3. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4. számú melléklet az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal tekintetében az 5. számú melléklet állapítja meg. A működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 7. számú melléklet, elkülönülten az Önkormányzat működési kiadásait a 8. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9. számú melléklet, az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 10. számú melléklet állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények teljesített átlagos munkajogi létszámadatait 2013. december 31-én 473 főben - ebből 3 fő a közfoglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma - állapítja meg az alábbiak szerint:

Teljesítés 2013. december 31.
Munkajogi létszám Össz.:
Intézmények Nem közfoglalkoztatott Közfoglalkoztatott
Őzikés Óvoda 38 0 38
Lurkóvár Óvoda 19 0 19
Osztermayer Óvoda 39 0 39
Majoroki Óvoda 16 0 16
Bóbita Óvoda 15 0 15
Kékcinke Óvoda 35 0 35
Vackor Óvoda 23 0 23
Gazdasági Ellátó Szervezet alá tartozó intézmények
Ujhelyi Iskola 10 0 10
Fekete Iskola 6 0 6
Éltes Iskola 5 0 5
Bolyai Iskola 6 0 6
Haller Iskola 4 0 4
Móra Iskola 17 0 17
Kossuth L. Gimnázium 5 0 5
Hunyadi M. Szakképző Iskola 0 0 0
Zeneiskola 1 0 1
Városi Kollégium 2 0 2
Gazdasági Ellátó Szervezet 12 0 12
Nevelési Tanácsadó 0 0 0
Tábor 2 0 2
Gazdasági Ellátó Szervezet alá tartozó intézmények összesen 70 0 70
Egyéb intézmények
Egyesített Bölcsőde 72 0 72
Városi Könyvtár 22 0 22
Hansági Múzeum 18 0 18
Polgármesteri Hivatal 81 81
Önkormányzat 3 3 6
Ifjúsági klub 2 2
Település egészségügyi feladatok 17 17
Összesen: 470 3 473

(3) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. A többlettámogatás miatti visszafizetés a 2014. évi költségvetésben tervezett előirányzat terhére történik. Az elszámolás tartalmazza a 2013. július 01-től az Önkormányzat nettó finanszírozásában megjelenő, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek állami támogatásának elszámolását is. Az elszámolás alapján az Önkormányzatot, valamint a Mosonmagyaróvár Térségi Társulást a következő visszafizetési kötelezettségek érintik:

- Óvodapedagógusok bértámogatása: -8.078.200 Ft
- Óvodaműködtetés támogatása: -1.044.000 Ft
- Gyermekétkeztetés: -10.506.000 Ft
- Bölcsődei ellátás 3.458.700 Ft
Összesen: -16.169.500 Ft
- Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott intézmény:
- Szociális étkeztetés: -182.688 Ft
- Demens nappali ellátás: -550.000 Ft
- Hajléktalanok átmeneti szállása: -1.545.555 Ft
- Gyermekek átmeneti otthona: -1.525.560 Ft
- Házi segítségnyújtás 377.000 Ft
- Idősek klubja 1.144.500 Ft
- Fogyatékosok nappali ellátása 2.200.000 Ft
- Hajléktalanok nappali ellátása 1.236.600 Ft
- Társulás I. félév elszámolás szociális -4.091.059 Ft
- Társulás I. félév elszámolás bértámogatás
üzemeltetés -5.212.079 Ft
Összesen: -8.148.841 Ft
Mindösszesen Önkormányzat és Társulás: -24.318.341 Ft

3. § A költségvetés végrehajtásának 2013. évi fejlesztési és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 6. számú melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználást a Képviselő-testület a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi hitelállományát lejárat, összeg és a hitelezők szerinti bontásban a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a Képviselő-testület a rendelet 17. sz. melléklete alapján határozza meg.

7. § Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2012. évi pénzmaradvány-felhasználását a 18. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a 18. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a fel nem használt önkormányzati támogatás miatt 132.651e Ft-ot von el az alábbiak szerint:

Egyesített Bölcsődék Intézménye 13 570e Ft
Őzikés Óvoda 7 497e Ft
Lurkóvár Óvoda 3 464e Ft
Ostermayer Óvoda 9 988e Ft
Majoroki Óvoda 2 204e Ft
Bóbita Óvoda 3 087e Ft
Kékcinke Óvoda 5 735e Ft
Vackor Óvoda 7 644e Ft
Intézményműködtető Gazdasági Ellátó Szervezet 73 114e Ft
Hanság Múzeum 2 192e Ft
Huszár Gál Városi Könyvtár 4 156e Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére előirányzaton felül támogatást nem nyújtott.

(4) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a beszámolójában kimutatott 2013. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványt az elkülönített számlákon szereplő összegekkel a konkrét kiadásokra, szakfeladatokra tervezze meg és használja fel.

9. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 19. sz. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 21. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11. § (1) Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. sz. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 38.922.909 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összesített vagyonának 2012. december 31-i állapot szerinti záró állománya a 2013. január 01-i nyitó állománytól 8.371e Ft-tal eltér. Az eltérés indoka a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadott intézmények oktatási célú záró, 2012. december 31-i pénzkészlete.

12. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgálat tárgyát kötelezően képező, 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a 22. számú mellékletben foglalt egyszerűsített mérleg, 23. számú mellékletben foglalt egyszerűsített pénzforgalmi kimutatás, illetve 24. sz. mellékletben foglalt egyszerűsített pénzmaradvány elszámolás szerint fogadja el.

13. § Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, vállalkozási pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.

14. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, az elvonásról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját tegye közzé.

15. § Jelen rendelet 2014. április 26-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Nagy István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

1-24. melléklet a 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez