Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításának szabályairól

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) fenntartásában működő óvodára,

b) az a) pont szerinti óvodával jogviszonyban álló gyermekre,

c) a b) pont szerinti gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személyre (a továbbiakban: szülő)

2. § (1) A Fenntartó fenntartásában működő óvodában - a térítésmentesen biztosított köznevelési feladatokon kívül - térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díj mértékének megállapítása az adott nevelési év első napján történik.

(2) Az a nem magyar állampolgár, akit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint térítési díjfizetési kötelezettség terhel, az óvodai ellátásért díjat fizet, amelynek mértéke az adott intézményben a nevelési év kezdetekor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre eső hányadának 100%-a.

3. § (1) Ez a rendelet 2014. november 13. napján 14:00 órakor lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző