Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásában kijelölt települési önkormányzat képviselő-testületeként az alábbi rendeletet alkotja: * 

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, 7. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott személyekre, amennyiben Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(2) Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében e rendelet hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre, életvitelszerűen a város területén élő személyekre és hajléktalan személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. Egy négyzetméterre jutó elismert havi költség: 450,- Ft.

2. Elismert lakásnagyság:

a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m2,

b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m2,

c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m2,

d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m2,

e) ha a háztartásban négy személynél több lakik, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2.

3. Gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő: aki kiskorú vagy 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekét(eit) egyedül neveli.

4. Gyógyító ellátás havi költsége: az orvos által igazolt havi gyógyszerszükséglet gyógyszertár által számfejtett összege.

5. Jövedelmet igazoló dokumentum:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás vagy a fizetési jegyzék,

b) álláskeresési ellátás esetén az álláskeresők nyilvántartását vezető szerv által kiállított igazolás az álláskeresési ellátás összegéről,

c) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról 30 napnál nem régebben kiállított igazolás,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások, rehabilitációs ellátások, árvaellátás esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és egy 30 napnál nem régebbi nyugdíjszelvény vagy folyószámla-kivonat,

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, a bírósági döntés másolata a gyermektartásdíj megállapításáról, bankszámla-kivonat vagy átvételi elismervény,

h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy az utalást igazoló számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy nyilatkozat.

6. Lakásfenntartás elismert havi költsége: az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

7. Lakásfenntartással kapcsolatos költségek:

a) villanyáram,

b) vízfogyasztás,

c) gázfogyasztás,

d) távhőszolgáltatás,

e) lakbér vagy albérleti díj költsége.

8. Létfenntartási gond: létfenntartási gondnak kell tekinteni különösen, ha a kérelmezőnek

a) olyan váratlan többletkiadása keletkezik, amelynek viselésére önerőből nem képes, vagy

b) a téli időszakban tüzelőről gondoskodni nem képes.

9. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók valamelyikének súlyos betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,

b) a kérelmező lakhatását biztosító épületet elpusztító vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tűz, szél- vagy hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás stb.),

c) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,

d) ha a kérelmező nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (pl. nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás megállapítása).

10. Téli időszak: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. § i) pontjában meghatározott időszak.

11. Vagyonnyilatkozat: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített, a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzétett formanyomtatványon benyújtandó nyilatkozat.

3. Az eljárásra vonatkozó szabályok

3. § (1) A polgármester gyakorolja a hatáskört az e rendeletben meghatározott feladatok, az Sztv. 17. § (1) bekezdése szerinti visszatérítésre kötelezés és az Sztv. 48. §-ában meghatározott köztemetés vonatkozásában.

(2) A Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság gyakorolja az Sztv. 17. § (5) bekezdésében meghatározott méltányossági jogot.

4. § (1) A jelen rendeletben meghatározott ellátás iránti kérelmet az igénylő, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja személyesen vagy postai úton nyújthatja be a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban.

(2) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját és a családjában vagy háztartásában élő személyek jövedelméről és vagyoni viszonyairól. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelemben feltüntetett jövedelmet igazoló dokumentumot,

b) vagyonnyilatkozatot,

c) a 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, létfenntartási gond igazolására szolgáló dokumentumot,

d) a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az ingatlan használatának jogcímét igazoló dokumentumot és azon lakásfenntartási költséggel kapcsolatos számlát, amelyre tekintettel az ellátás megállapítását kéri,

e) a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a 18. életévet betöltött hozzátartozó egészségügyi állapotát, az ápolás indokoltságát alátámasztó, a 4. melléklet szerinti orvosi igazolást,

f) a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a gyógyító ellátás havi költségét igazoló dokumentumokat,

g) a 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben az eltemettetés költségét igazoló, a kérelmező nevére kiállított 1. számú számlát,

h) *  a 6. § (2) bekezdése szerinti esetben a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központtal kötött együttműködési megállapodást, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ javaslatát.

(3) A kérelme alapján jövedelemmel nem rendelkező vagy nyilatkozata alapján alkalmi munkát végző kérelmező - az e rendeletben szabályozott ellátás megállapításának feltételeként - az álláskeresők nyilvántartását vezető szerv által kiállított, az álláskeresők nyilvántartásába történő regisztrációt igazoló hatósági bizonyítvány bemutatására kötelezhető.

5. § (1) Amennyiben az a tényállás tisztázása érdekében indokolt, az e rendeletben szabályozott ellátás iránt benyújtott kérelem vonatkozásában környezettanulmányt kell készíteni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti környezettanulmány lefolytatására a polgármester a Család- és Gyermekjóléti Központot is felkérheti.

5/A. § *  Az adatvédelemhez kapcsolódó tájékoztatót e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

5/B. § *  Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül haladéktalanul köteles az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítani annak a krízishelyzetbe került rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyeztetné.

5/C. § *  Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátás a következő esetekben és módon szűnik meg:

a) az érintett szociális intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) ha az ellátásról az igénybevevő írásba foglalt nyilatkozattal lemond,

c) az igénybevevő halálával,

d) a határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

e) a megállapodás felmondásakor a felmondási idő elteltével vagy

f) törvényben meghatározott egyéb esetekben.

II. fejezet

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások

1. A települési támogatás

6. § (1) Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testülete települési támogatásban részesíti azt az e rendelet hatálya alá tartozó, vagyonnal nem rendelkező, a 7. § szerinti jogosultsági jövedelmi feltételnek megfelelő személyt, aki

a) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,

b) létfenntartási gonddal küzd,

c) a lakásfenntartással kapcsolatos költségek viselésére önerőből nem képes,

d) 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi,

e) gyógyszerkiadásai viselésére önerőből nem képes,

f) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselésére önerőből nem képes,

g) *  az e rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában részletezett szociális szakosított ellátások személyi térítési díjának megfizetésére önerőből nem képes.

(2) Az (1) bekezdésen foglaltakon túlmenően települési támogatás állapítható meg kiskorú gyermek törvényes képviselője, vagy önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére, ha családja

a) létfenntartási gonddal küzd,

b) a 7. § szerinti jogosultsági jövedelmi feltételnek megfelel,

c) vagyonnal nem rendelkezik,

d) *  a Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködési megállapodást kötött, és

e) *  a Család- és Gyermekjóléti Központ a települési támogatás megállapítását javasolja.

7. § (1) Jövedelmi helyzete alapján települési támogatás megállapítására a kérelmező akkor jogosult, ha egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg:

a) családban élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően települési támogatás megállapítására jogosult a kérelmező,

a) ha a települési támogatás megállapítását a 6. § (1) bekezdés a) vagy f) pontja szerinti esetre tekintettel kérelmezi, feltéve, hogy egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) ha a települési támogatás megállapítását a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetre tekintettel kérelmezi, feltéve, hogy a vele egy háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

c) *  ha a települési támogatás megállapítását a 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetre tekintettel kérelmezi, feltéve, hogy egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg 20%-nál nagyobb mértékben a jövedelme alapján befizetendő személyi térítési díj összegét.

8. § (1) A települési támogatás nyújtható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

(2) A havi rendszerességgel megállapított ellátás esetén:

a) az ellátást legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig lehet megállapítani,

b) a támogatás kezdő napja a kérelem benyújtása, hivatalból indult eljárás esetén az eljárás megindítása hónapjának első napja,

c) a támogatás összegét száz forintra kerekítve kell megállapítani,

d) a támogatás összege a folyósítás időszaka alatt nem felülvizsgálható,

e) a kérelem benyújtásának tárgyévi utolsó napja október 31. napja.

(3) *  Amennyiben a települési támogatás rendeltetésszerű felhasználása felől kétség merül fel, a kérelmező a Család- és Gyermekjóléti Központtal történő együttműködésre kötelezhető.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti esetben a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa:

a) jogosult a megállapított települési támogatás átvételére, és annak rendeltetésszerű felhasználására,

b) a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az ápolást végző személy ápolással, gondozással kapcsolatos feladatai megfelelő ellátásának ellenőrzésére.

(5) *  A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa a támogatás összegének felhasználását követően köteles a támogatás felhasználásáról a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal felé elszámolni.

(6) A havi rendszerességgel megállapított települési támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha

a) *  a támogatásban részesülő személy a (3) bekezdés szerinti együttműködésre kötelezett, és együttműködési kötelezettségét a Család- és Gyermekjóléti Központ jelzése alapján nem teljesíti,

b) a támogatás a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetre tekintettel került megállapításra, és a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás időtartama alatt megváltozik,

c) a támogatás a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetre tekintettel került megállapításra, és

ca) az ápolt személy állapota egy hónapnál hosszabb ideig intézményi ellátást igényel,

cb) az ápoló az ápolást, gondozást elmulasztja, vagy nem megfelelően látja el a feladatát,

cc) az ápolt személy állapota már nem indokolja az ápolást,

cd) az ápolt személy meghal.

9. § (1) Az egy naptári évben megállapítható települési támogatás összege:

a) a 6. § (1) bekezdés a) és f) pontjaiban szabályozott esetekben legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a azzal, hogy a megállapított összegnek a 6. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti esetben el kell érnie a temetés temetkezési szolgáltató által igazolt temetés költségének legalább 10%-át,

b) a 6. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a,

c) a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben legfeljebb a lakásfenntartás elismert havi költsége 15%-ának tizenkétszerese, de nem haladhatja meg a 60.000,- Ft összeget,

d) a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben legfeljebb az ápolási díj havi alapösszegeként a központi költségvetésről szóló törvényben szabályozott összeg 80%-ának tizenkétszerese,

e) a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben legfeljebb a kérelmező által igazolt gyógyító ellátás havi költsége 15%-ának tizenkétszerese, de nem haladhatja meg a 72.000,- Ft összeget,

f) a 6. § (2) bekezdés szerinti esetben gyermekenként, fiatal felnőttenként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a,

g) *  a 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben legfeljebb a jövedelem alapján befizetendő személyi térítési díj és a mérsékelt vagy elengedett díj közötti különbözet tizenkétszerese.

(2) A 6. § (1) bekezdés c), d) és e) pontja szerinti esetekben a települési támogatást havi rendszerességgel kell megállapítani a 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint.

(3) *  A megállapított támogatást 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben közvetlenül a szolgáltató, a 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben az intézmény részére kell folyósítani.

(4) A téli időszakban a tüzelő céljára kért települési támogatást tűzifa vagy fabrikett formájában kell nyújtani.

10. § (1) Egy naptári éven belül egy személy és a vele együtt lakó közeli hozzátartozója együttesen legfeljebb négy alkalommal részesülhet települési támogatásban, feltéve, hogy részére havi rendszerességgel települési támogatás nem került megállapításra.

(2) Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen legfeljebb két alkalommal részesülhet települési támogatásban az a személy és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója, aki a tárgyév során havi rendszerességgel megállapított települési támogatásban részesült.

(3) Nem jogosult települési támogatás megállapítására az a személy,

a) aki a települési támogatás megállapítását a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetre tekintettel kéri, és az Sztv. szerint ápolási díj megállapítására jogosult,

b) aki a települési támogatás megállapítását a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetre tekintettel kéri, és az Sztv. szerint közgyógyellátásra jogosult.

11. § (1) Évente legfeljebb egy alkalommal - rendkívüli méltányosságból - a polgármestertől kérheti a települési támogatás megállapítását az a személy és a vele együtt lakó közeli hozzátartozója,

a) aki a 10. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott alkalommal már részesült települési támogatásban,

b) aki a 7. § szerinti jogosultsági jövedelemi feltételnek nem felel meg, és létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben megállapított települési támogatás mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

2. Köztemetés

12. § Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól méltányosságból mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, aki

a) vagyonnal nem rendelkezik,

b) családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225%-át, és

c) a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke a temetésből rá eső költséget nem haladja meg.

3. Az Sztv. szerinti aktív korúak ellátására jogosult személyek lakókörnyezetének rendezettségére vonatkozó szabályok

13. § * 

3/A. *  Szünidei gyermekétkeztetés

13/A. § *  (1) Ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre jogosult - a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl - a Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, amennyiben a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai állásfoglalása alapján ingyenes szünidei étkeztetésben részesítése szociális helyzete alapján indokolt.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, valamint az őszi, téli és a tavaszi szünet minden munkanapján, egyszeri meleg étel formájában biztosítja Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet közreműködésével.

(3) Az étkeztetés az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet által meghatározott helyszínen az étel elvitelével vehető igénybe.

(4) Az igényelt étkeztetést akadályoztatás esetén az adott napot megelőző nap 9:00 óráig a törvényes képviselő vagy a nagykorú igénybevevő mondja le.

(5) Amennyiben az étkeztetést a gyermek lemondás nélkül nem veszi igénybe, úgy a lemondás egymást követő három munkanapon történő elmaradása a szünidei gyermekétkeztetésre való jogosultság megszüntetését vonja maga után.

(6) A szünidei gyermekétkeztetés a mindenkor hatályos intézményi élelmezési terítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott, felső tagozatos iskolai ellátottak ebéd nyersanyagnormája alapján kerül megállapításra térítési díj nélkül.

4. Szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások

14. § (1) *  Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az Sztv. 86. §-a és Gyvt. 94. §-a alapján az alábbi személyes gondoskodási formákat biztosítja a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család- és Gyermekjóléti Központ intézményeken keresztül, valamint a Mosonmagyaróvári Egyesített Bölcsődék Intézményén keresztül:

a) Szociális alapszolgáltatások

aa) étkeztetés

ab) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

ac) családsegítés

ad) időskorúak nappali ellátása

ae) fogyatékosok nappali ellátása

af) hajléktalanok nappali ellátása

b) Szociális szakosított ellátások

ba) ápolást gondozást nyújtó intézmény: idősek bentlakásos otthona (tartós bentlakásos intézmény), idősek emeltszintű otthona

bb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: idősek gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása

c) Gyermekjóléti alapellátások

ca) gyermekjóléti szolgálat

cb) *  gyermekek átmeneti otthona, napközbeni gyermekfelügyelet

cc) bölcsőde

(2) * 

(3) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Mosonmagyaróvári Egyesített Bölcsődék Intézményén keresztül biztosítja a bölcsődei ellátást.

(4) *  Az (1) bekezdés b) pontjában részletezett szociális szakosított ellátások igénybevételével kapcsolatos - Mosonmagyaróvár Térségi Társulás megállapodásában meghatározott - hozzájáruló nyilatkozat megtételére a polgármester jogosult.

14/A. § *  A 14. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti étkeztetés igénybevételének jogosultsági feltételei a következők:

(1) Rászorulónak kell tekinteni:

a) kora alapján azt a személyt, aki a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte, és ezt arra alkalmas okmány bemutatásával igazolja,

b) egészségi állapota alapján azt a személyt, aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt, - a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján - olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni,

c) fogyatékossága alapján azt a személyt, aki rászorultságát fogyatékosságának fennállását igazoló szakvéleménnyel igazolja, és önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni,

d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni, és pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségét háziorvosi-, vagy kezelőorvosi szakvéleménnyel igazolja,

e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint - bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, vagy ha bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(2) Rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben határozott időtartamra is nyújtható szociális étkeztetés. Ezen esetre vonatkozóan a szolgáltatás biztosításáról a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője dönt.

15. § (1) Az alapszolgáltatások intézményi térítési díjait - a rendelet 16. § (2) bekezdésében és a 17. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az 1. és 5. mellékletek tartalmazzák.

(2) A szociális intézményekben fizetendő személyi térítési díjak összegét - a rendelet 16. § (2) bekezdésében és a 17. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a 2. és 6. mellékletek tartalmazzák.

(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődékben fizetendő térítési díjakat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az intézményi térítési díjak meg nem fizetéséből adódó követelések behajtásáról a fenntartó köteles gondoskodni.

III. fejezet

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. és 2. melléklete 2015. április 1. napján lép hatályba.

17. § (1) * 

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEKBEN MEGÁLLAPÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

1. ÉTKEZTETÉS

helyben fogyasztással, illetve elvitellel: 669,29 Ft + Áfa 850 Ft/adag

lakásra szállítás díja: 78,74 Ft + Áfa 100 Ft/adag

NÉPKONYHA térítésmentes

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

személyi gondozás: 1 200 Ft/óra

szociális segítés: 1 200 Ft/óra

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

60 Ft/nap

4. NAPPALI ELLÁTÁSOK

4/1 Idősek klubjai

Idősek nappali ellátása: 400 Ft/nap Demens személyek nappali ellátása: 1 250 Ft/nap

Demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 400 Ft/nap

4/2 Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye

Fogyatékos személyek nappali ellátása: 1 400 Ft/nap

Fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 550 Ft/nap

Gyermekkorú igénybevevő esetén: 550 Ft/nap

4/3 Nappali Melegedő térítésmentes

II. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK:

1. GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

Napközbeni gyermekfelügyelet 2 000 -Ft/nap; 450 -Ft/óra

2. GYERMEKEK ÁTMENETI ELLÁTÁSA

Gyermekek Átmeneti Otthona 13 750 -Ft/nap

III. SZOCIÁLIS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK:

1. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:

1/1 Idősek Gondozóháza

Idősek átmeneti ellátása: 4 800 Ft/nap

Idősek átmeneti ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 3 180 Ft/nap

1/2 Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Lakhatási és esetvitel szolgáltatások igénybevétele esetén: 1 000 Ft/nap

Csak lakhatási szolgáltatás igénybevétele esetén: 500 Ft/nap

2. ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

2/1 Aranykor” Idősek Otthona

Idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása: 4 900 Ft/nap

Idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 3 255 Ft/nap

2/2 Virágoskert Idősek Otthona

Idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása: 4 900 Ft/nap

Idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 3 255 Ft/nap

Az Idősek Otthona vonatkozásában a fenntartó az Sztv. 117/C. §-a szerint belépési hozzájárulást állapít meg.

A belépési hozzájárulás összege: 1 200 000,-Ft

2. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

A SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEKBEN FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az 1. mellékletben foglalt intézményi térítési díj meghatározott arányában, az alábbiak szerint:

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

1. ÉTKEZTETÉS HELYBEN FOGYASZTÁSSAL, ELVITELLEL

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401% - 450%-a között Nyugdíj-minimum 451% - 500%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-600%-a Nyugdíj-minimum 601%-a felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.001 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000 Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/nap 0 55,11+ Áfa = 70 Ft 102,36+ Áfa = 130 Ft 157,48+ Áfa = 200 Ft 220,47+ Áfa = 280 Ft 299,21+ Áfa = 380 Ft 370,07+ Áfa = 470 Ft 433,07+ Áfa = 550 Ft 488,18+ Áfa = 620 Ft 511,81+ Áfa = 650 Ft 551,18+ Áfa = 700 Ft 590,55+ Áfa = 750 Ft 669,29+Áfa =
850Ft

Laktózmentes, gluténmentes diéta + 50,-Ft/adag

Cukros, epés, pépes diéta +30,-Ft/adag

ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁNAK DÍJA:

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíjminimum 551%-600%-afelett Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/nap 0 31,5 Ft + Áfa = 40 Ft 39,37 Ft + Áfa = 50 Ft 43,31 Ft + Áfa = 55 Ft 47,24 Ft + Áfa = 60 Ft 51,18 Ft + Áfa = 65 Ft 55,11 Ft + Áfa = 70 Ft 59,05 Ft + Áfa = 75 Ft 62,99 Ft + Áfa = 80 Ft 66,92Ft + Áfa = 85 Ft 70,86 Ft + Áfa = 90 Ft 74,80 Ft + Áfa = 95 Ft
78,74 Ft
+Áfa=
100 Ft

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551% -600%-a Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/óra 0 100 Ft 150 Ft 200 Ft 320 Ft 420 Ft 520 Ft 620 Ft 720 Ft 820 Ft 920 Ft 1 000 Ft 1 200 Ft

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

jövedelmi kategória 0 Ft - 38 749 Ft 38 750 Ft - 46 500 Ft 46 501 Ft - 93 000 Ft 93 001 Ft - felett
fizetendő térítési díj 0 25 Ft 50 Ft
60 t

4. NAPKÖZBENI ELLÁTÁSOK

4/1 Idősek klubjai - idősek nappali ellátása

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-600%-a között Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000 Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/nap 0 30 Ft 50 Ft 70 Ft 115 Ft 170 Ft 225 Ft 270 Ft 300 Ft 330 Ft 340 Ft 350 Ft 400 Ft

4/2 Idősek klubjai - demens személyek nappali ellátása

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-600%-a között Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft - 171.000 Ft 171.001 Ft felett
fizetendő térítési díj/nap 0 100 Ft 180 Ft 270 Ft 395 Ft 550 Ft 695 Ft 820 Ft 920 Ft 980 Ft 1 040 Ft 1 100 Ft 1 250 Ft

4/3. Idősek Klubjai - demens személyek nappali ellátása étkezés igénybevétele nélkül

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-600%-a között Nyugdíj minimum 601% felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -171.000Ft 171.001 Ft -
fizetendő térítési díj/nap 0 30 Ft 50 Ft 70 Ft 115 Ft 170 Ft 225 Ft 270 Ft 300 Ft 330 Ft 340 Ft 350 Ft 400 Ft

4/4 Fogyatékossággal Élők Nappali intézményei

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-a felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -
fizetendő térítési díj/nap 0 140 Ft 230 Ft 320 Ft 450 Ft 610 Ft 770 Ft 900 Ft 1 015 Ft 1 115 Ft 1 200 Ft 1 400 Ft

4/5 Fogyatékosságal Élők Nappali intézményei - gyermekkorú igénybevevő esetén, továbbá nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül:

Jövedelemmel nem rendelkezik Nyugdíj-minimum 125%-ig Nyugdíj-minimum 126% - 150%-a között Nyugdíj-minimum 151% - 200%-a között Nyugdíj-minimum 201% - 250%-a között Nyugdíj-minimum 251% - 300%-a között Nyugdíj-minimum 301% - 350%-a között Nyugdíj-minimum 351% - 400%-a között Nyugdíj-minimum 401%-450%-a között Nyugdíj-minimum 451%-550%-a között Nyugdíj-minimum 501% - 550%-a között Nyugdíj-minimum 551%-a felett
jövedelmi kategória 0 1 Ft - 35.625 Ft 35.626 Ft - 42.750 Ft 42.751 Ft - 57.000 Ft 57.001 Ft - 71.250 Ft 71.251 Ft - 85.500 Ft 85.501 Ft - 99.750 Ft 99.751 Ft - 114.000 Ft 114.000 Ft - 128.250 Ft 128.251 Ft - 142.500 Ft 142.501 Ft - 156.750 Ft 156.751 Ft -
fizetendő térítési díj/nap 0 70 Ft 105 Ft 150 Ft 200 Ft 260 Ft 300 Ft 330 Ft 370 Ft 410 Ft 470 Ft 550 Ft

4/6 Nappali Melegedő

Az Sztv. 115/A. § (1) bekezdés f) pontja szerin: térítésmentes

II. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK:

1. Napközbeni gyermekfelügyelet

2 000 -Ft/nap; 450 -Ft/óra

2. Gyermekek Átmeneti Otthona

A személyi térítési díj megállapítása a Gyvt. 150. § (3) bekezdés d) pontja alapján történik (a személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 50%-át).

III. SZOCIÁLIS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK:

1. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

1/1 Idősek Gondozóháza

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 60%-át). Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-ánál, 2022. évben 8 550,-Ft-nál.

1/2 Hajléktalanok Átmeneti Szállása - Lakhatás és esetvitel esetén

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 60%-át).

jövedelmi kategória jövedelemmel nem rendelkezők 1 Ft - 29 999 Ft 30.000 Ft- 49.999 Ft 50.000- 69.999 Ft 70.000 - 89.999 Ft 90.000 - 119.999 Ft 120.000 Ft felett
fizetendő térítési díj 0 190 Ft 300 Ft 450 Ft 600 Ft 800 Ft 1 000 Ft

1/3 Hajléktalanok Átmeneti Szállása - Csak lakhatási szolgáltatás esetén

jövedelmi kategória jövedelemmel nem rendelkezők 1 Ft - 29 999 Ft 30.000 Ft- 49.999 Ft 50.000- 69.999 Ft 70.000 - 89.999 Ft 90.000 - 119.999 Ft 120.000 Ft felett
fizetendő térítési díj 0 95 Ft 150 Ft 225 Ft 300 Ft 400 Ft 500 Ft

2. ÁPOLÁST-GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

2/1 Aranykor Idősek Otthona

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (2) bekezdés b) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 80%-át). Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-ánál, 2022. évben 8 550,-Ft-nál.

2/2 Virágoskert Idősek Otthona

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (2) bekezdés b) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 80%-át). Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-ánál, 2022. évben 8 550,-Ft-nál.

3. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez * 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődékben fizetendő térítési díjak

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (4) bekezdése alapján - az alábbiak szerint dokumentált térítési díj mértékénél alacsonyabb összegű térítési díjat állapít meg, amelynek összege nulla forint.

Az intézményi térítési díj dokumentálása 2022. évre:

A térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete.

1. A szolgáltatási önköltség: 699 032,- Ft/év/gyermek

2. Élelmezés nyersanyag költsége: 471,- Ft (bruttó)/nap/gyermek szorozva 230 nappal

(a költségvetési törvény alapján) = 108 329,- Ft/év/gyermek

3. Állami normatív hozzájárulás: 102 237,- Ft/év/gyermek

Fentiek alapján a bölcsődében gondozásra megállapítható intézményi térítési díj összege tehát:

699 032,- Ft - 108 329,- Ft - 102 237,- Ft = 488 466,- Ft/év/gyermek

Havi bontásban az intézményi térítési díj összege: 40 706,- Ft

A megállapított intézményi térítési díj összege (átlag 21 nappal számolva):

1 938,- Ft/nap/gyermek

Az étkeztetés igénybevétele esetén az étkezési díj a vonatkozó jogszabályok alapján külön fizetendő.

4. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

ORVOSI IGAZOLÁS
18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolásához, gondozásához (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Igazolom, hogy

Neve: .........................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

tartósan beteg.

Igazolásom szerint a fent nevezett személytartós betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás-ápolás várható időtartama:

□ 3 hónapnál hosszabb, vagy

□ 3 hónapnál rövidebb.

Egyéb megjegyzés: ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................

Dátum: ................................................

P. H.

................................................
háziorvos aláírása munkahelyének címe

5-6. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

1. függelék a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai - különös tekintettel a GDPR 13-14. cikkeiben foglalt szerint ezúton nyújt tájékoztatást jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐRE ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐRE VONATKOZÓ ADATOK

Az adatkezelő neve: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

Telefonszáma: +3696/577-806

E-mail címe: jegyzo@mosonmagyarovar.hu

Az adatkezelő képviselője: Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Hári Angéla

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: hari.angela@mosonmagyarovar.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: +3696/577-800/219 mellék

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Szociális és gyámügyi igazgatással kapcsolatos ügyek intézése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c), valamint e) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: ÁKR) 27. §-a, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-24/B. §, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény XXI. Fejezete, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapozza meg.

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:

A Hivatal az adatkezelésbe adatfeldolgozót az egyes elektronikus nyilvántartó rendszerek alkalmazás során annyiban von be, hogy a rendszerek működtetőinek feladata a nyilvántartások fejlesztése és támogatása, amelynek során előfordulhat, hogy személyes adatot ismernek meg.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Hivatal az adatot harmadik személy részére nem továbbítja.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

A vonatkozó iratkezelési szabályok szerinti határidőig

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A szociális és gyámügyi igazgatás eljárási rendjét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, valamint az Ákr. rendelkezései határozzák meg.

Az eljárás során az Ákr. szerinti ügyfél betekinthet az eljárás irataiba. Az Ákr. 28. § alapján indokolt esetben a hatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. A végzést a kérelmet előterjesztővel kell közölni.

AZ ÉRINTETT JOGAI

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- kérheti személyes adatainak helyesbítését,

- visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

- kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége,

- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

- élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Hivatalnak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Hivatal erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel, jogorvoslattal, továbbá az érintetti jogokkal kapcsolatos részletes szabályokat az adatvédelmi tisztviselőtől kaphat, továbbá azokat részletesen az ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT is tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére