Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület a költségvetés egységes pénzalapjának 2014. évi teljesített

bevételét 9.928.345e Ft-tal,
kiadását 8.937.706e Ft-tal

az 1./a. és 1/b. számú mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés végrehajtásának 2014. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 2. számú melléklet, elkülönülten az Önkormányzat működési bevételeit a 3. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4. számú melléklet az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal tekintetében az 5. számú melléklet állapítja meg. A működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 7. számú melléklet, elkülönülten az Önkormányzat működési kiadásait a 8. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9. számú melléklet, az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 10. számú melléklet állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények teljesített átlagos munkajogi létszámadatait 2014. december 31-én 461 főben - ebből 10 fő a közfoglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma - állapítja meg a rendelet 15. számú melléklete alapján.

(3) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. A többlettámogatás miatti visszafizetési kötelezettség az elszámolás alapján az Önkormányzatnak nem keletkezett. Az állami támogatások elszámolás tartalmazza az Önkormányzat nettó finanszírozásában megjelenő, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek állami támogatásának elszámolását is. Az elszámolás alapján az Önkormányzat részére járó támogatás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében megjelenő bevétel. Az Önkormányzat részére, elszámolás alapján járó támogatás:

- Óvodapedagógusok bértámogatása: +2.041.174 Ft
- Óvodaműködtetés támogatása: +1.020.586 Ft
- Gyermekétkeztetés: +3.117.120 Ft
- Bölcsődei ellátás +988.200 Ft
Összesen: +7.167.080 Ft

- Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott intézmény:

- Szociális étkeztetés: +182.688 Ft
- Hajléktalanok átmeneti szállása: -515.185 Ft
- Gyermekek átmeneti otthona: -762.780 Ft
- Házi segítségnyújtás +188.500 Ft
- Hajléktalanok nappali ellátása -550.000 Ft
Összesen: -1.456.777 Ft
Mindösszesen Önkormányzat és Társulás: +5.710.303 Ft

(4) A Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Tanácsa a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi beszámolójának elfogadását követően dönt, az Önkormányzat felé elszámolás alapján visszafizetendő állami támogatásról.

3. § A költségvetés végrehajtásának 2014. évi fejlesztési és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 6. számú melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználást a Képviselő-testület a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi hitelállományát lejárat, összeg és a hitelezők szerinti bontásban a 16. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a Képviselő-testület a rendelet 17. sz. melléklete alapján határozza meg.

7. § Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 19. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2013. évi pénzmaradvány felhasználást a 2-6 sz. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a fel nem használt önkormányzati támogatás miatt a 2014. évi beszámoló végrehajtását követően nem von el forrás az irányítása alá tartozó költségvetési szervektől.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére előirányzaton felül támogatást nem nyújtott.

(4) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a beszámolójában kimutatott 2014. évi tárgyévi maradványt az elkülönített számlákon szereplő összegekkel a konkrét kiadásokra, kormányzati funkciókra tervezze meg és használja fel.

9. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. sz. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 21. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11. § (1) Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. sz. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 36.005.775 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összesített vagyonának 2013. december 31-i állapot szerinti záró állománya a 2014. január 01-i nyitó állománytól 154.663 ezer Ft-tal eltér, az eltérés alapján a 2014. január 01-i nyitó állomány kevesebb. Az eltérés indoka az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján elkészített rendezőmérleg szerint módosítások.

12. § (1) Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 23. sz. melléklet tartalmazza - a mérlegben szereplő adatok alapján a mérleg szerinti eredményt -2.179.620 ezer Ft-ban állapítja meg.

13. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgálat tárgyát kötelezően képező, 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a 22. számú mellékletben foglalt egyszerűsített mérleg, 24. számú mellékletben foglalt egyszerűsített eredmény-kimutatás, valamint a 19. számú mellékletben foglalt maradvány-kimutatás szerint fogadja el.

14. § Az Önkormányzat 2014. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, vállalkozási pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.

15. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, az elvonásról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját tegye közzé.

16. § Ez a rendelet 2015. április 25. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Árvay István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

1-24. melléklet a 9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez