Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátást biztosító orvosok támogatásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) - a rendelkezésére álló anyagi források figyelembe vételével - a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a rendelet 2. §-ában meghatározott személyek részére az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján fennálló praxisjog vásárlásához pályázati úton anyagi támogatást nyújtson.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, felnőtt- és gyermek háziorvosi körzetek, vegyes fogorvosi körzetek vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel rendelkező és az Önkormányzattal erre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban álló felnőtt-, illetve gyermek háziorvosi, valamint vegyes fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban: háziorvos) terjed ki.

(2) A rendeletben szabályozott pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásának időpontjában az Önkormányzattal 12 hónapon belül létesített, az alapellátás megvalósulása érdekében létrejött szerződéses jogviszony fennállása.

(3) A rendelet szerinti támogatásra pályázhat az a háziorvos, akinek a pályázat benyújtásának időpontjában praxisjog adásvételéből eredő fizetési kötelezettsége áll fenn.

3. § A rendelet szerinti támogatás a háziorvosi praxisjog megvásárlására igényelhető, kamatmentes visszatérítendő támogatás.

A támogatás mértéke

4. § (1) A háziorvosok javára nyújtható támogatás mértékét Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben az éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben határozza meg.

(2) A háziorvos által megpályázható támogatás összege legfeljebb 1.000.000 forint.

Pályázati eljárás

5. § (1) A rendelet szerinti támogatás pályázati úton nyerhető el.

(2) Pályázatokat csak az Önkormányzat által kiadott űrlapon lehet benyújtani. A pályázatot 2 példányban kell benyújtani a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán.

(3) A pályázatok benyújtásának lehetősége a költségvetési évben folyamatos.

(4) A pályázat tartalmi követelményei:

a) pályázó neve, székhelye, telephely/fióktelep címe,

b) pályázó működésének kezdő időpontja, praxisengedélyének száma,

c) pályázó számláját kezelő pénzintézet címe és a pályázó számlaszáma,

d) pályázó azonosító adatait igazoló dokumentum 1 példányban,

e) amennyiben a pályázó megkötött praxisjog adásvételi szerződéssel rendelkezik, annak másolata,

f) kért támogatás összege,

g) kötelezettségvállalási nyilatkozat a támogatás visszafizetésére.

(5) A valótlan adatok közlése magával vonja a pályázatból történő kizárást.

(6) A Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság az előkészítő munkájába tanácskozási joggal a pályázat tárgya szerint illetékes szakértőket vonhat be.

A beérkezett pályázatokról - a szakértők véleményének figyelembevételével - a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt a benyújtást követő soros ülésén. A bizottság döntését követően az eredményes pályázókkal az Önkormányzat támogatási megállapodást köt.

A támogatás megfizetésének és visszatérítésének szabályai

6. § (1) Az elnyert támogatás összegét a pályázat elbírálását követő 30 napon belül, a támogatási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően fizeti meg az Önkormányzat.

(2) Az elnyert támogatás visszafizetésének időtartama (futamidő) 3 év.

(3) A visszafizetés kezdő időpontja a támogatási megállapodás megkötését követő hónapnak a támogatási megállapodásban megállapított napja.

7. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére