Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a teraszok működésének szabályairól

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén működő teraszokra terjed ki.

2. § Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Nyári időszak: május első napjától szeptember utolsó napjáig tartó időszak.

2. Szomszédos ingatlan: az üzletet magában foglaló ingatlan tulajdonosának (amennyiben az üzlet üzemeltetője és az ingatlan tulajdonosa nem azonos személy) tulajdonában lévő, továbbá az ingatlannal telekhatáros, vagy annak szélességével szemközti, 30 méteren belül lévő lakóház, társasház.

3. Terasz: terasznak minősül különösen a belső vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzlethez kapcsolódó, az üzlettől fizikailag elkülönülő vagy az üzlethez épített, vendégek fogadására kialakított terület vagy építmény.

4. Téli időszak: október első napjától április utolsó napjáig tartó időszak.

3. § (1) A teraszok nyári időszakban 23 óra és az azt követő nap 06 óra között, téli időszakban 22 óra és az azt követő nap 06 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni december 31-én 22 órától az azt követő év január 1-jén 06 óráig.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérő nyitva-tartás akkor engedélyezhető, ha a szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy bérlője vagy egyéb jogcímen jogosult használója írásban hozzájárul. Társasház/lakásszövetkezet esetében nyilatkozat megtételére a közös képviselő/szövetkezeti elnök jogosult, ennek hiányában a nyilatkozat valamennyi tulajdonos aláírásával érvényes.

(4) Az (1) bekezdés szerinti eltérő nyitva tartás iránti kérelmet a kérelmezett időpont, időszak előtt 15 nappal kell benyújtani.

(5) A teraszok (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő nyitva-tartásának engedélyezéséről - a (3) bekezdésben meghatározott hozzájárulások megléte esetén - Mosonmagyaróvár Város Jegyzője a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül dönt.

(6) Amennyiben az (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartást olyan terasszal rendelkező üzlet kérelmezi, amelynek nincs szomszédos ingatlana, a jegyző saját mérlegelési jogkörben, a (3) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával dönt a kérelemről.

(7) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő nyitva tartással működő terasz, illetve vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos panasz kivizsgálása során, vagy hatósági ellenőrzés során a hatóság a vonatkozó szabályok megsértését állapítja meg, a jegyző az (5)-(6) bekezdés szerinti döntését visszavonja, egyéb esetben visszavonhatja.

4. § * 

5. § E rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző