Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) irányítói jogkörébe tartozó intézményre,

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján, jelen rendeletben meghatározott közművelődési feladat ellátására az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetre.

2. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai (a továbbiakban: kötelező közművelődési feladat) a következők:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,

i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.

3. § (1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési tevékenységét intézményrendszere által valósítja meg. Ennek során - tekintettel a feladatellátás gyakorlatában kialakult, az intézményi adottságokra és hagyományokra épülő munkamegosztásra - az Önkormányzat ösztönzi, és lehetőségeihez mérten támogatja az öntevékeny közművelődési szervezetek működését.

(2) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatait

a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, szakágazati besorolása szerint közművelődési besorolású költségvetési szerv,

b) az Önkormányzat által alapított közművelődési feladatai ellátására céljából létrehozott jogi személy,

c) közművelődési megállapodással jogi személy vagy magánszemély által működtetett intézmény,

d) közművelődési szervezet, egyesület vagy alapítvány

útján látja el.

4. § (1) Az Önkormányzat a rá kötelezően előírt közművelődési intézmény biztosítását - figyelembe véve a lakossági igényeket -

a) Flesch Károly Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Flesch Károly Nonprofit Kft.) (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 15.) és telephelyei:

aa) Fehér Ló Közösségi Ház (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 140.)

ab) FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.)

nonprofit korlátolt felelősségű társaság közhasznú tevékenysége útján látja el.

(2) Az Önkormányzat egyes közművelődési célú tevékenységeit közgyűjtemény is biztosíthatja:

a) Hansági Múzeum (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.) és telephelye:

aa) Mosonvármegyei Múzeum (9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út 1.)

b) Huszár Gál Városi Könyvtár (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 16).

5. § (1) Az Önkormányzat által közművelődési célú tevékenység ellátására alapított társaság és az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények (továbbiakban: közművelődési intézmények) és feladataik:

a) Flesch Károly Nonprofit Kft. feladatai:

aa) Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete közművelődési és kulturális igényeinek maximális kielégítése, mindezt oly módon, hogy szem előtt tartja a közművelődési színterek és infrastruktúrák biztosítását, a helyi értékek megőrzését, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek biztosítását, a közösségi élet támogatását;

ab) felnőtt színházi bérletsorozat szervezése, gyermekszínházi bérletsorozat szervezése, komolyzenei koncertek szervezése, könnyűzenei koncertek szervezése, ifjúsági klub működtetése, kiállítások szervezése, szakkörök/klubok működtetése, civil koordináció, kulturális információszolgáltatás;

ac) városi ünnepségek, rendezvények és sportesemények szervezése, lebonyolítása, az Önkormányzat által meghatározott közfeladat-ellátási szerződés alapján;

ad) városi és térségi közművelődési szakmai koordináció;

ae) a városban tevékenykedő civil, valamint ifjúsági kezdeményezések támogatása;

af) a Kultv. 76. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban megjelölt közművelődési tevékenységek ellátásában való közreműködés;

(2) Az Önkormányzat közművelődési célú tevékenységei közgyűjtemények is biztosíthatják alaptevékenységük mellett:

a) Huszár Gál Városi Könyvtár feladatai a Kultv. 55. § (1) és 65. §-ban foglaltakon túl:

aa) iskolai oktatást segítő programok szervezése;

ab) a Kultv. 76. § (2) bekezdés a)-c), f), h) pontjaiban megjelölt közművelődési tevékenységek ellátásában való közreműködés;

b) Hansági Múzeum feladatai a Kultv. 37/A. § és 42. §-ban foglaltakon túl:

ba) a múzeum gyűjtőterületén történeti, művészeti és a népi kultúra tárgyi - szellemi értékeinek bemutatása,

bb) iskolai oktatást segítő programok szervezése,

bc) a Kultv. 76. § (2) bekezdés a)-c), f), h) pontjaiban megjelölt közművelődési tevékenységek ellátásában való közreműködés;

bd) Települési Értéktár Bizottság munkájában való közreműködés.

6. § (1) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a város tradícióihoz és az adott feladatok egyedi jellegéhez igazodó - a jogszabályi követelményeknek megfelelő - közművelődési célú tevékenységet folytatókat is bevonhatja, elsősorban az Önkormányzat közművelődési intézményei által el nem látott tevékenységi területeken, azokkal összehangoltan.

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, térségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok érdekében az Önkormányzat együttműködésre törekszik

a) köznevelési-közoktatási intézménnyel,

b) kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,

c) közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel, alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel,

d) egyházzal,

e) helyi nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil szervezettel,

f) turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megjelölt közművelődési tevékenységet folytatókkal az Önkormányzat - az ilyen célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból évente biztosított támogatások keretében, továbbá - a hosszabb távú és nagy jelentőségű feladatellátás esetén közművelődési megállapodás keretében működik együtt.

7. § (1) Az Önkormányzat közművelődési intézményei munkatervükben foglalt feladataikkal összességében teljesítik a kötelező közművelődési feladat-ellátást.

(2) A közművelődési intézmények a tárgyévet megelőző évben elfogadott, egymással összehangolt munkatervi feladatok teljesítéséről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig szakmai beszámolót készít.

(3) A közművelődési intézmények negyedévenként közművelődési szakmai egyeztetést folytatnak az önkormányzat koordinálásával.

8. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

a) központi költségvetési támogatás,

b) pályázati úton elnyerhető támogatás,

c) intézményi finanszírozás önkormányzati költségvetésből,

d) saját bevétel

e) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.

(2) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott feladatra egyedi támogatást biztosíthat, amely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok megvalósítását.

(3) Az Önkormányzat az éves önkormányzati támogatás mértékét a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok önrészének a pályázati tartalék terhére történő részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására.

(5) Az Önkormányzat a pályázati alapokról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott pályázatokat hirdet meg. Az alapok keretösszegét és a benyújtás határidejét a mindenkori költségvetési rendeletében állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(7) A közművelődési intézmények által biztosított díjmentes és térítés alapján igénybe vehető szolgáltatások körét

a) a Flesch Károly Nonprofit Kft. vonatkozásában a rendelet 1. melléklete,

b) a Huszár Gál Városi Könyvtár vonatkozásában a rendelet 2. melléklete,

c) a Hansági Múzeum vonatkozásában a rendelet 3. melléklete

tartalmazza.

9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési lehetőségeinek függvényében kiemelt költségvetési támogatásban részesítheti a város kulturális életében kimagasló teljesítményt nyújtó művészeti csoportokat, valamint a kimagasló kulturális szerepet betöltő rendezvényeket.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kulturális programjai különösen:

a) Szent István Napok (évente)

b) Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny (ötévente)

c) Nemzetközi Makett Kiállítás (évente)

d) Moson Megyei Nemzetközi Színjátszó Találkozó

e) Szakképző Iskolák Országos Vers- és Prózamondó Versenye (kétévente)

f) Voluta Vizikarnevál (évente)

g) Városi Majális (évente)

h) Adventi kirakodóvásár - Adventi Hétvége és Szilveszter (évente)

10. § Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közművelődésről szóló 11/2008. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

FLESCH KÁROLY NONPROFIT KFT.
FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT

I.

(1) Megszervezi és lebonyolítja az alábbi rendezvényeket:

a) Január - Magyar Kultúra Napja Helyszín: Fehér Ló Közösségi Ház

(A Polgármesteri Hivatal közreműködésével és egyeztetésével megszervezi és lebonyolítja)

Zártkörű rendezvény

b) Január - Virilisták Estje Helyszín: Egyetem Díszterem

(A Polgármesteri Hivatal közreműködésével és egyeztetésével megszervezi és lebonyolítja)

Zártkörű rendezvény

c) Február - Sportgála Helyszín: Flesch Központ

(A Polgármesteri Hivatal közreműködésével és egyeztetésével megszervezi és lebonyolítja)

Zártkörű rendezvény

d) Február - Nyugdíjas Ki mit tud Helyszín: Flesch Központ

Ingyenes rendezvény

e) Március - Március 15-i megemlékezés Helyszín: Múzeum kert

(A Polgármesteri Hivatal közreműködésével és egyeztetésével megszervezi és lebonyolítja)

Ingyenes rendezvény

f) Április - Flesch Táncfesztivál Helyszín: Flesch Központ

Ingyenes rendezvény

g) Május - Sport- és egészségnap Helyszín: Flesch Központ és környéke

Ingyenes rendezvény

h) Május - Ovi olimpia Helyszín: Egyetemi Sportcsarnok

Ingyenes rendezvény

i) Május - Béke Kerékpár túra

Ingyenes rendezvény

j) Május - Gyermek nap Helyszín: Flesch Központ és környéke

Ingyenes rendezvény

k) Június - Kéklámpás nap helyszín: Mosoni városrész, szabad strand

Ingyenes rendezvény

l) Június - Városi Pedagógus nap Helyszín: Flesch Központ

(A Polgármesteri Hivatal közreműködésével és egyeztetésével megszervezi és lebonyolítja)

Zártkörű rendezvény

m) Június - Nemzeti Összetartozás napja Helyszín: Trianoni-kereszt

(Szervezi és lebonyolítja a Trianon-kereszt Társasággal együttműködve)

Ingyenes rendezvény

n) Július - Semmelweis nap Helyszín: Flesch Központ

(A Polgármesteri Hivatal közreműködésével és egyeztetésével megszervezi és lebonyolítja)

Ingyenes rendezvény

o) Október - Idősek világnapja Helyszín: Flesch Központ

Zártkörű rendezvény

p) Október - Szer-Telen ifjúság napja Helyszín: Flesch Központ

Ingyenes rendezvény

q) Október - Október 23-i városi megemlékezés Helyszín: Flesch Központ

Ingyenes rendezvény

r) Október - Gyásznap Helyszín: Gyász tér

(Szervezi és lebonyolítja a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesülettel együttműködve)

Ingyenes rendezvény

s) November - Szociális munka napja Helyszín: Flesch Központ

(A Polgármesteri Hivatal közreműködésével és egyeztetésével megszervezi és lebonyolítja)

Zártkörű rendezvény

t) December - Városi Mikulásnap Helyszín: Flesch Központ

Ingyenes rendezvény

u) December - Rászoruló gyermekek karácsonya Helyszín: Flesch Központ

(A Polgármesteri Hivatal közreműködésével és egyeztetésével megszervezi és lebonyolítja)

Zárkörű rendezvény

(2) Műsor-és programszolgáltatás (Minden korosztály számára)

a) Színházi produkciók fogadása: (Térítés ellenében)

- Évente legalább egy felnőtt bérletes sorozatot szervez (5 előadás), s legalább 3 bérleten kívüli színházi produkciót fogad.

- Évente színházbérletet szervez az óvodások és a kisiskolások számára (5-5 előadás), s fogad legalább 3 bérleten kívüli előadást.

b) A vizuális kultúra fejlesztése, kiállítások szervezése, fogadása (Térítésmentes)

- Képző- és iparművészeti, népművészeti és fotókiállítások szervezése és fogadása. Prioritás: a városban működő művészeti egyesületek, egyéni alkotók legalább évi egyszeri fogadása. A régióban keletkezett értékek bemutatása, a testvérvárosok művészeti egyesületeinek fogadása. (Térítésmentes)

- Országos jelentőségű alkotók, csoportok fogadása. (Térítésmentes)

- Egyéb kiállítások fogadása térítés ellenében. (Térítésmentes)

- Évente legalább 20 kiállítás szervezése, ebből 15 saját szervezésű, térítésmentes, illetve saját költségű. (Térítésmentes)

c) A filmkultúra népszerűsítése (Térítés ellenében)

- Filmankétok szervezése, rendező vagy életműsorozatok szervezése.

d) A zenekultúra erősítése (Térítés ellenében)

- Komolyzenei hangversenyek szervezése, fogadása. Ifjúsági filharmonikus bérlet szervezése.

Ez legalább évi 5 hangverseny megszervezését kell, hogy jelentse.

- Segíti a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány által szervezett nemzetközi hegedűverseny előkészületeit.

e) Ismeretterjesztő tevékenység (Térítésmentes)

- Irodalmi előadások, könyvbemutatók szervezése (évente legalább 5).

f) Kiscsoportos tevékenység (Térítésmentes)

- Évente legalább 5 hétvégi játszóházat szervez.

- Segíti az intézményben működő kiscsoportok, egyesületek ilyen irányú tevékenységét.

g) Egyéb szórakoztató formák (Térítés ellenében)

- Évente 4 alkalommal könnyűzenei koncertet szervez, figyelemmel kísérve az új zenei irányzatokat, s a közönség igényét.

(3) Közönségszolgálati tevékenység (Térítésmentes)

- A kulturális központ információs bázist épít ki a városban és a térségben tevékenykedő művészeti csoportokról, egyesületekről, alkotókról. E bázis alapján információkat szolgáltat.

- Közhasznú információk szolgáltatása a város összes rendezvényéről, eseményéről, együttműködve a Tourinform irodával. Az információnyújtás körét kiterjeszti az ország színházainak egészére. Megteremti az on-line jegyeladás lehetőségét.

2. melléklet az 5/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A HUSZÁR GÁL VÁROSI KÖNYVTÁR INGYENES ÉS TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSAI

I. Ingyenes szolgáltatások, melyek a használót regisztráció után megilletik:

1. könyvtárlátogatás

2. a dokumentumok helyben használata

3. katalógusok használata

4. információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

5. oktatást segítő programok, könyvtári foglakozások óvodai, iskolai csoportok részére

6. látás és mozgássérült használóknak: felolvasógép és személyes segítő szolgálat

7. bababarát szoba kismamáknak és babáknak

8. wi-fi szolgáltatás

9. kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeken, programokon való részvétel

II. Beiratkozási díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

1. dokumentumok kölcsönzése: könyv, folyóirat, CD, DVD, video, hangoskönyv

2. könyvtárközi kölcsönzés

3. tájékoztatás a könyvtár állományából

4. tájékoztatás az Interneten elérhető információkról

5. helytörténeti információ szolgáltatása

6. számítógépes adatbázisokból történő információ szolgáltatása

7. közhasznú információ szolgáltatása

8. az Európai Unióval kapcsolatos információk szolgáltatása

9. elektronikus és audiovizuális dokumentumok helyben használata

10. irodalomkutatás

11. bibliográfia készítése

12. előjegyzés dokumentumokra

13. internet használata a gyerekkönyvtárban

14. e-tanácsadás

15. „könyvet házhoz”(beteg, idős, mozgáskorlátozott használóknak)

III. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

1. fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, szövegszerkesztő használata

2. nyomtatás adatbázisokból

3. Internet használata

4. felnőtt-képzés: digitális írástudás, információs műveltség elsajátítása, internettanfolyamok

5. könyvtárközi kölcsönzés posta, illetve másolati költsége

6. előjegyzési értesítés postaköltsége

7. kistérségi könyvtárellátási szolgáltatás (KSZR) biztosítása települési könyvtáraknak

3. melléklet az 5/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

HANSÁGI MÚZEUM INGYENES ÉS TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSAI

I. Ingyenes szolgáltatások, amelyek kutatási engedély kitöltése után vehetők igénybe:

1. gyűjteményekben és adattárban való tudományos kutatás

2. múzeumi könyvtár használata

II. Belépőjegy ellenében igénybe vehető szolgáltatás

1. állandó- és időszaki kiállítások megtekintése

III. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatás

1. tárlatvezetés az állandó- és időszaki kiállításokban

2. múzeumpedagógiai foglalkozások

3. műtárgyak, dokumentumok másolása (xerox, szkennelés), fényképezése

4. műtárgyak, dokumentumok publikációra való átengedése

5. terembérlet


  Vissza az oldal tetejére