Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

Mosonmagyaróvár város nevéről, címeréről, körpecsétjéről, zászlajáról, lobogójáról, logojáról és azok használatáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Mosonmagyaróvár város címerét, körpecsétjét, zászlaját, lobogóját, logoját valamint szabályozza Mosonmagyaróvár város nevének, címerének és zászlajának, lobogójának és logójának jogszerű használatát.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed azon természetes és jogi személyekre, más szervezetekre, tudományos, irodalmi, művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre akik (amelyek)

a) Mosonmagyaróvár város nevét - ideértve a 9. § (1) bekezdésben felsorolt változatai - megnevezésükben,

b) Mosonmagyaróvár város nevét - ideértve a 9. § (1) bekezdésben felsorolt változatai -, címerét, zászlaját, lobogóját vagy logoját

ba) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,

bb) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken

használni kívánják.

II. fejezet

A város címere, a címer használata az önkormányzat körpecsétjének leírása

A város címere és az önkormányzat körpecsétje

3. § (1) Mosonmagyaróvár városának címere tárcsa alakú pajzs.

A pajzs négyelt:

a) bal (heraldikai jobb) felső mezőben vörös alapon ezüst kaputorony, amelynek két oldalán egy-egy lebegő bástya;

b) jobb (heraldikai bal) felső mezőben kék alapon Keresztelő Szent János ezüst alakja, kezében vörös színű, ezüst kereszttel ékes zászló;

c) bal (heraldikai jobb) alsó mezőben kék alapon három ezüst hullámos pólya, amely folytatódik a

d) jobb (heraldikai bal) alsó mező vörös mezejében is.

A pajzs tetején ezüst színű, váltakozva kék és vörös kövekkel díszített ötágú korona. A kaputorony Magyaróvár ősi címere, amelyet II. Mátyás királytól nyert 1609-ben. Keresztelő Szent János alakja Moson XX. századi címeréből származik. A három ezüst hullámos pólya a város folyóit, a Mosoni-Dunát és a Lajtát jelképezik.

(1a) *  Mosonmagyaróvár Város címerét bordó kísérő színnel kizárólag Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, sötétkék kísérő színnel pedig kizárólag a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal használhatja a mindenkor hatályos Arculati Kézikönyvében meghatározott paraméterek és vizuális megjelenés szerint.

(2) Az Önkormányzat körpecsétjei a város címerével ellátott gumibélyegző és dombornyomó bélyegző (szárazbélyegző) “Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata” körirattal ellátva. Az önkormányzati körpecsétek az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használhatóak.

(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

A város címere használatának köre és szabályai

4. § (1) A város címerét a 2. §-ban meghatározott személyek, szervezetek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben engedéllyel használhatják, így különösen az általuk készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken a címer méltóságának megtartása mellett.

(2) A város címere díszítő és utaló jelképként engedély nélkül használható fel az alábbi célokra és helyeken úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne sértse vagy kisebbítse:

a) az önkormányzat pecsétjén és a körbélyegzőjén,

b) a város zászlaján és annak változatain,

c) az önkormányzati szervek épületein és helyiségeiben,

d) a városban lévő intézmények helyiségeiben,

e) az önkormányzat, vagy intézményei által megjelentetett kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

f) az önkormányzat által adományozott címek, díjak és elismerések plakettjein, oklevelein,

g) önkormányzati levélpapírok fejlécén, az önkormányzati képviselők és tisztségviselők névjegykártyáján, a képviselő-testület üléseinek meghívóján,

h) az önkormányzat protokolláris rendezvényein,

i) a városba vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,

j) az önkormányzat jelvényein,

k) a nemzetiségi önkormányzatok hivatalos helyiségében.

(3) A címer használata díjmentes.

(4) A címer használata csak akkor engedélyezhető,

a) ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe Mosonmagyaróvár közigazgatási területén található,

b) tevékenysége, működése Mosonmagyaróvárhoz kötődik;

c) a város címerét vagy a város közösségének méltóságát nem sérti;

d) a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem belföldön, sem külföldön védjegyként nem jegyezteti be, árujelzőként pedig kizárólag a helyileg előállított termékeken használja.

(5) Kizárólag engedéllyel lehet a város címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni vagy használni:

a) a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott kiadványokon,

b) a városban rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken, nemzetközi és országos méretű sportrendezvényeken, bajnokságokon,

c) a városra utaló ajándék- és emléktárgyakon,

d) az önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek rendezvényein, egyes járművein,

e) a 4. § (2) bekezdésében nem említett egyéb esetekben.

5. § (1) A város címerének használatára vonatkozó kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki a címerhasználat engedélyezéséről, valamint az engedély visszavonásáról átruházott hatáskörben dönt.

(2) A város címerének használatára vonatkozó kérelemnek - az 1. mellékletben foglaltak szerint - tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakó- vagy tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét,

b) a címerhasználat célját és módját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget,

d) a forgalomba hozatal, terjesztés módját,

e) a címer használatának időtartamát,

f) a címert hordozó tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét stb.),

g) a felhasználásért felelős személy nevét.

(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult nevét vagy megnevezését, lakó- vagy tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét,

b) a címerhasználat célját,

c) az előállítható mennyiséget,

d) a forgalomba hozatallal, terjesztéssel kapcsolatos kikötéseket,

e) a címerhasználat érvényességének időtartamát,

f) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,

g) a címerhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat,

h) a címerhasználatért felelős személy megnevezését.

(4) A címerhasználat

a) a kérelmező működési idejének időtartamára,

b) tevékenység folytatásának időtartamára,

c) meghatározott időpontig történő felhasználásra,

d) egy alkalomra,

e) meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy

f) határozatlan időre

engedélyezhető.

(5) A címer használatára vonatkozó engedély jogosultja az engedély által meghatározott módon és célra használhatja a címert.

(6) A címer használatára vonatkozó engedély jogosultja az engedélyezett címerhasználatot másra nem ruházhatja át.

(7) Az engedélyezett címerhasználat ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(8) Nem adható engedély, valamint a már kiadott engedélyeket vissza kell vonni, ha a címer használatának módja vagy körülményei az önkormányzat vagy a város lakosságának jogát, jogos érdekeit, a címer mint önkormányzati jelkép méltóságát sértenék vagy veszélyeztetnék, illetve sértik vagy veszélyeztetik, továbbá a címerhasználat jogszabályba ütközik.

(9) A városcímer előállítására, forgalmazására, kicsinyítésére és nagyítására vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell, hogy

a) a városcímer kizárólag hiteles alakban, az ábrák formai hűségének, méretarányainak, továbbá színeinek megtartása mellett állítható elő;

b) a városcímer fémből, fából, bőrből vagy más anyagból csak az anyag saját színében vagy alapszínezéssel készíthető;

c) az ipargyakorlásra, a kereskedelemre a szerzői jogra vonatkozó szabályok kötelező érvényűek.

III. fejezet

A város zászlaja, lobogója és használata

A zászló és a lobogó leírása és használata

6. § (1) A városzászló vízszintes helyzetű, fekvő téglalap alakú, színe a címer alapszínével megegyezik. A zászló vízszintesen negyedelve van három vágással. A színek eloszlása: vörös, kék, vörös, kék. A zászló körben 10 cm-es ezüst színezéssel fogazott, a fogazat a zászló alapszínével van bezárva. A zászló közepén a városcímer látható.

(2) A lobogó függőleges helyzetű, álló téglalap alakú, színe a címer alapszínével megegyezik. A lobogó függőlegesen negyedelve van három vágással. A színek eloszlása: vörös, kék, vörös, kék. A lobogó körben 10 cm-es ezüst színezéssel fogazott, a fogazat a lobogó alapszínével van bezárva.

(3) A város zászlaja (lobogója)

a) nemzeti ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával (lobogójával) együtt, azonos nagyságban úgy, hogy ezen zászló jelentőségét ne csökkentse,

b) az Európai Unió közös ünnepein, eseményein, vagy magas rangú tisztségviselőinek jelenlétében az uniós zászlóval, a város életében jelentős rendezvények alkalmából más hivatalos zászlókkal együtt,

c) a városi ünnepek alkalmával és a képviselő-testület ülésein önállóan,

d) több település részvételével tartott rendezvényen megkülönböztetésül;

e) jelentős gyászesemény alkalmával az országzászló rúdján félárbocra eresztve;

f) *  a város nemzetközi kapcsolataiban cserezászlóként, ajándéktárgyként illetve baráti együttműködés elismeréseként;

g) a polgármester irodájában a nemzeti és az uniós zászlóval együtt;

h) a Városháza helyiségeiben és rendezvényein asztali zászlóként;

i) országos vagy területi rendezvényeken;

j) önkormányzati üzemek, intézmények ünnepségein;

k) a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlókkal együtt;

l) *  Mosonmagyaróvár város Polgármesterének döntése alapján a város életében jelentős szerepet betöltő személyek, államigazgatási-, gazdasági szervezetek, civil és sport szervezetek, klubok elismeréseként;

m) *  Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező civil és sport szervezetek, klubok, vagy működő államigazgatási szervezetek díszítő jelképként

használható.

(4) *  A város zászlaja (lobogója) a polgármester külön engedélyével használható fel az alábbiak szerint:

a) a (3) bekezdés a)-l) pontjában kívüli esetekben;

b) a (3) bekezdés m) pontjában meghatározott szervezetek a polgármesterhez címzett írásos bejelentést követően használhatják. A bejelentésben meg kell nevezni a használat célját, helyét és időtartamát.

A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a város címerére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

IV. fejezet

A város logoja és használata

7. § (1) Mosonmagyaróvár - az élhető város - logójának színei: kék, vörös, zöld. Egy szín fekete vagy kék valamint sötét alapon negatívban való alkalmazása is megengedett formai változtatás nélkül.

a) kék: PANTONE 288, nyomdai színek: C:100, M:65, Y: 0, K:31 ORACAL 640/49

b) vörös: PANTONE 485, nyomdai színek: C:0, M:100, Y: 100, K:0 ORACAL 640/31

c) zöld: PANTONE 347, nyomdai színek: C:100, M:0, Y: 100, K:0 ORACAL 640/61

(2) A logo három elemből áll.

a) Első elem: Az embléma alapja piros négyzet, utalva a római kori alapokra. A négyzet egyetemes jelkép, a kör (amely az embléma felső része) ellentétpárja.

b) A második elem: A város neve: Mosonmagyaróvár két vonal közé zárva. A város szlogenje “Az élhető város” szlogen, amely érzékelteti a lakosság harmonikus biztonságát és a város dinamikus fejlődését. A szlogennek a városba látogató vendégek számára is üzenetértéke van.

c) A harmadik elem egy képi megjelenítés, mely három részből áll. A három rész külön-külön szimbolikával bír.

ca) Az enyhén hullámzó kék vonal a víz, a város vizeit jelképezi (Mosoni-Duna, Lajta, termál víz)

cb) A zöld hullámvonal a környezet, a várárok, és e fölött lévő várkapu stilizált megjelenítése mint fő motívum, amely összeköt, átenged, és a város nyitottságát is szimbolizálja.

cc) vörös kör - a Nap - ősi szimbólum, az élet, a teljesség jelképe.

7/A. § *  (1) Mosonmagyaróvár „Virágzó Város Mosonmagyaróvár” logójának leírása:

a) Az embléma fő képi eleme egy stilizált, konstruktív formában megfogalmazott virág (tulipán), amely egyben architekturális jegyeket is magában foglal, kifejezve ezzel az épített örökséget, a megújuló város közelségét, beágyazódását a természetes organikus környezetbe. Szimbolizálva a városban élő lakosság szoros együttélését a természeti környezettel, annak igényes fejlesztésével, ápolásával. A tulipán virág emblematikus ábrázolása több kultúrtörténetben, így a magyarban is a megújulásnak (tavasz), a nőiességnek, az élet kapujának, a befogadásnak egyetemes szimbóluma.

b) A „Virágzó Város” dinamikus, ám laza betűképével oldja a képi szimbólum (tulipán) határozott vonalvezetését, ezen ellenpontok teszik a két fő elemet erőteljesen hangsúlyossá. A szöveg értelmezése két irányba mutat, úgymint a valóságosan virágokkal díszített város jelzője, valamint a cselekvő, folyamatosan gyarapodó, fejlődő város fogalma.

c) A fenti fő motívumokon kívül az embléma szerves része a „Virágzó Város” szöveget aláhúzó vörös lénia, a „Mosonmagyaróvár” felirattal és alul a négy záró vörös négyzet.

d) Az embléma színei a kék és a vörös, hideg és meleg szín ellentétek egymásmellettisége ugyancsak szimbolikus jelentésű, mindamellett, hogy a város címerének színeivel rímelnek.

(2) A színes emblémát fehér, valamint világoszöld vagy bézs színű alapokon lehet használni. Egy színben, illetve negatívban nincs korlátozás, de lehetőleg a színes változatot kell előtérbe helyezni. Egyedi esetekben megengedett a virágmotívum hangsúlyos kiemelése.

a) Piros: Pantone 485; nyomdai színek: C: 0, M: 100, Y: 100, K:0 Fascal 503.

b) Kék: Pantone 2757; nyomdai színek: C: 100, M: 80, Y: 0, K: 30 Fascal 512.

c) Sötétzöld: Pantone 341; nyomdai színek: C: 100, M: 20, Y: 100, K: 20 Fascal: 533.

d) Világoszöld: Pantone 381; C: 26, M: 0, Y: 83, K: 0, Fascal: 531.

e) Bézs: Pantone 719, C: 0, M: 10, Y: 30, K: 0, Fascal 540.

(3) A „Virágzó Város” logo használata bejelentéshez kötött, amelyet a polgármesterhez címzett levélben (papír alapon vagy elektronikus formában) kell bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy a „Virágzó Város” logo mely változatát, illetve milyen formában kívánja felhasználni.

A logo használatának engedélyezése

8. § (1) A logo a polgármester külön engedélyével használható fel az alábbi esetekben:

a) a város önkormányzati tisztségviselői által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ahhoz tartozó borítékon, továbbá a képviselői és a polgármesteri hivatalvezetői névkártyákon;

b) a városban működő egyéb - nem önkormányzati - intézmények, civil szervezetek meghívóin;

c) a város életével, történelmével foglalkozó ismeretterjesztő, vagy ilyen jellegű önkormányzati kiadványokon, plakátokon;

d) a várossal kapcsolatos kiállításokon;

e) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon;

f) a várossal összefüggő nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában;

g) a város vállalatai, üzemei, vállalkozói által létrehozott egyes jellegzetes termékeken;

h) jelvényként;

i) a városhatárt jelző helységnév-táblákon;

j) a város életével foglalkozó sajtó- és médiatermékeken;

k) az önkormányzat hivatalos honlapján.

(2) Engedély a logo használatához az önkormányzat szervei részére a 8. § (1) bekezdés c), d), f) pontjai esetében nem kell.

(3) A logo előállításának és használatának engedélyezésére a város címerére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A logo előállítására, forgalmazására, kicsinyítésére és nagyítására vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell, hogy

a) a logo kizárólag hiteles alakban, az ábrák formai hűségének, méretarányainak, továbbá színeinek megtartása mellett állítható elő;

b) az ipargyakorlásra, a kereskedelemre a szerzői jogra vonatkozó szabályok kötelező érvényűek.

V. fejezet

„Mosonmagyaróvár” név használat szabályozásáról

9. § (1) Természetes személyek, jogi személyek és más szervezetek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben engedéllyel használhatják a Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvári, Magyaróvár, Magyaróvári, Óvár, Óvári, Moson, Mosoni közigazgatási megjelölést, illetve nevet (továbbiakban: név), vagy a név toldalékos változatát az alábbi esetekben:

a) létesítmény elnevezésébe,

b) cégelnevezésbe (cégszövegbe),

c) üzleti nyomtatványra,

d) védjegyre,

e) szabadalom címébe,

f) árubélyegre, áruminta és áru jelzésére,

g) sajtótermék címfeliratába,

h) internetes portál létrehozásához domainnévbe és

i) megkülönböztető jelzőként történő felhasználására.

(2) Móvár név használata, illetve felvétele nem engedélyezhető.

(3) A névhasználat díjmentes.

(4) A névfelvétel csak az (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervezeteknek, személyeknek engedélyezhető, amelyeknek székhelye, telephelye, fióktelepe, illetve lakó- vagy tartózkodási helye Mosonmagyaróvár közigazgatási területén van.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak:

a) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatára,

b) az önkormányzat szervezeteire, intézményeire, gazdasági társaságaira és sajtótermékére,

c) a nemzetiségi önkormányzatokra,

d) megyei hatáskörrel rendelkező, vagy a megye területén működő államigazgatási szervek és intézmények névhasználatára,

e) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata részvételével alapított - Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározottak szerint - önkormányzati társulásokra, illetve azok munkaszervezetére.

(6) *  A 9. § (4) bekezdésében meghatározottak alól, különösen indokolt esetben, a polgármester felmentést adhat abban az esetben, ha a kérelmező tevékenysége kifejezetten Mosonmagyaróvár városához kötődik, illetve a város érdekében végzi tevékenységét. A polgármester tevékenységtől függően további iratok bekérésével vizsgálhatja a kérelmező tevékenységének Mosonmagyaróvár városhoz való kötődését.

A név felvételének és használatának engedélyezése

10. § (1) A névhasználatra vonatkozó kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki a névhasználat engedélyezéséről, valamint az engedély visszavonásáról átruházott hatáskörben dönt.

(2) Az engedély iránti kérelemnek - a 3. mellékletben foglaltak szerint - tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakó- vagy tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét,

b) a kérelmezett névhasználat célját és módját,

c) a kérelmező tevékenységi körét,

d) a kérelmezett névhasználat időtartamát,

e) a dísz- vagy emléktárgy, jelvény, embléma vagy termék tervét, amennyiben annak megjelölését szolgálná a településnév,

f) a felhasználásért felelős személy nevét.

(3) A névhasználati engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult nevét vagy megnevezését, lakó- vagy tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét,

b) az engedélyezett névhasználat célját és módját,

c) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,

d) az engedélyezett névhasználat időtartamát,

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,

f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat,

g) a névhasználatért felelős személy megnevezését.

(4) Nem adható engedély, amennyiben a tervezett névhasználat

a) jogszabályba ütközik,

b) bizonyíthatóan az önkormányzat vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sértenék vagy veszélyeztetnék; sérti az ország határain belüli és azon túli jó hírét, továbbá jó erkölcsbe ütközik;

c) a kérelem elbírálását megelőzően már engedélyezett névhasználattal azonos.

(5) A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a névhasználati engedély jogosultja a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,

b) a névhasználati engedély jogosultja az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi, vagy

c) a (4) bekezdésben meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be.

(6) Az engedély érvényessége szólhat:

a) a tevékenység folytatásának időpontjáig,

b) meghatározott időpontig,

c) egy alkalomra,

d) visszavonásig,

melyről a kiadott engedélyben rendelkezni kell.

11. § (1) A névhasználati engedély jogosultja az engedély által meghatározott módon és célra használhatja a településnevet.

(2) A névhasználati engedély jogosultja az engedélyezett névhasználatot másra nem ruházhatja át.

(3) Az engedélyezett névhasználat ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

12. § Aki a nevet e rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen felvette és folyamatosan használja, utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett.

VI. Fejezet

A városi jelképek engedélyezett használatának nyilvántartása

13. § Mosonmagyaróvár város zászlójának (lobogójának), címerének, logojának és nevének használatával kapcsolatban kiadott engedélyek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2016. április 15-én lép hatályba és az azt követően benyújtott kérelmekre vonatkozóan kell alkalmazni.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet * 

Engedélyezési kérelem
„Mosonmagyaróvár város címerének” használatához

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete alapján kérem a (a kérelmező szerv/személy megnevezése)

..................................................................................................................

számára a városcímer használatának engedélyezését.

A kérelmező szerv/személy székhelye/címe/telephelye/fióktelepe:

......................................................................................................................................

.................................................

A címer használatának célja és módja * :...................................................................

Az előállítani kívánt mennyiség: .............................................................................

A forgalomba hozatal, a terjesztés módja: ...............................................................

Az előállítani kívánt termék megnevezése: ..............................................................

A használat kért időtartama: ......................................................................................

A felhasználásért felelős személy megnevezése: ......................................................

A kérelemhez csatolom a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát.

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem, és egyúttal hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Mosonmagyaróvár, 20... .

Tisztelettel:

(aláírásra jogosult aláírása)

Tájékoztató:

A város címerét a rendelet 2. §-ában meghatározott személyek, szervezetek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben engedéllyel használhatják, így különösen az általuk készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken a címer méltóságának megtartása mellett.

A város címere díszítő és utaló jelképként engedély nélkül használható fel az alábbi célokra és helyeken úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne sértse vagy kisebbítse:

a) az önkormányzat pecsétjén és a körbélyegzőjén,

b) a város zászlóján és annak változatain,

c) az önkormányzati szervek épületein és helyiségeiben,

d) a városban lévő intézmények helyiségeiben,

e) az önkormányzat, vagy intézményei által megjelentetett kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

f) az önkormányzat által adományozott címek, díjak és elismerések plakettjein, oklevelein,

g) önkormányzati levélpapírok fejlécén, az önkormányzati képviselők és tisztségviselők névjegykártyáján, a képviselő-testület üléseinek meghívóján,

h) az önkormányzat protokolláris rendezvényein,

i) a városba vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,

j) az önkormányzat jelvényein,

k) a nemzetiségi önkormányzatok hivatalos helyiségében.

A címer használata díjmentes.

A címer használata csak akkor engedélyezhető,

a) ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe Mosonmagyaróvár közigazgatási területén található,

b) tevékenysége, működése Mosonmagyaróvárhoz kötődik;

c) a város címerét vagy a város közösségének méltóságát nem sérti;

d) a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem belföldön, sem külföldön védjegyként nem jegyezteti be, árujelzőként pedig kizárólag a helyileg előállított termékeken használja.

Kizárólag engedéllyel lehet a város címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni vagy használni:

a) a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott kiadványokon,

b) a városban rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken, nemzetközi és országos méretű sportrendezvényeken, bajnokságokon,

c) a városra utaló ajándék- és emléktárgyakon,

d) az önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek rendezvényein, egyes járművein,

e) a 4. § (2) bekezdésében nem említett egyéb esetekben.

2. melléklet * 

Engedélyezési kérelem
„Mosonmagyaróvár város logojának” használatához

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete alapján kérem a (a kérelmező szerv/személy megnevezése)

..................................................................................................................

számára a város logo használatának engedélyezését.

A kérelmező szerv/személy székhelye/címe/telephelye/fióktelepe:

..................................................................................................................................

.................................................

A logo használatának célja és módja * :.........................................................................................................................

Az előállítani kívánt termék megnevezése, mennyisége:

...................................................................................................................................

A használat kért időtartama: ....................................................................................

A felhasználásért felelős személy megnevezése: .....................................................

A kérelemhez csatolom a logoval díszítendő tárgy mintapéldányát.

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem, és egyúttal hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Mosonmagyaróvár, 20... .

Tisztelettel:

(aláírásra jogosult aláírása)

Tájékoztatás:

A logo a polgármester külön engedélyével használható fel az alábbi esetekben:

a) a város önkormányzati tisztségviselői által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ahhoz tartozó borítékon, továbbá a képviselői és a polgármesteri hivatalvezetői névkártyákon;

b) a városban működő egyéb - nem önkormányzati - intézmények, civil szervezetek meghívóin;

c) a város életével, történelmével foglalkozó ismeretterjesztő, vagy ilyen jellegű önkormányzati kiadványokon, plakátokon;

d) a várossal kapcsolatos kiállításokon;

e) a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon;

f) a várossal összefüggő nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában;

g) a város vállalatai, üzemei, vállalkozói által létrehozott egyes jellegzetes termékeken;

h) jelvényként;

i) a városhatárt jelző helységnév-táblákon;

j) a város életével foglalkozó sajtó- és médiatermékeken;

k) az önkormányzat hivatalos honlapján.

Engedély a logo használatához az önkormányzat szervei részére a 8. § (1) bekezdés c), d), f) pontjai esetében nem kell.

A logo előállításának és használatának engedélyezésére a város címerére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A logo előállítására, forgalmazására, kicsinyítésére és nagyítására vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell, hogy

a) a logo kizárólag hiteles alakban, az ábrák formai hűségének, méretarányainak, továbbá színeinek megtartása mellett állítható elő;

b) az ipargyakorlásra, a kereskedelemre a szerzői jogra vonatkozó szabályok kötelező érvényűek.

3. melléklet * 

Engedélyezési kérelem
a „Mosonmagyaróvár” név felvételéhez és használatához

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete alapján kérem

(a kérelmező szerv/személy megnevezése) ............................................................

számára a ............................................. város(rész) név *  használatának engedélyezését.

A kérelmező szerv/személy székhelye/címe/telephelye/fióktelepe:

...............................................................................................................

A névhasználati kérelemmel érintett szerv tevékenységi köre: .....................................

A név használatának célja és módja: ........................................ , .........................

A névhasználatért felelős személy neve, címe: .........................................................

..........................................................

A város(rész) név használati jog kért időtartama *  .................................

A kérelemhez csatolom a dísz- vagy emléktárgy, jelvény, embléma vagy termék tervét, amennyiben annak megjelölését szolgálná a településnév.

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem, és egyúttal hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Mosonmagyaróvár, 20... . ..... ....

Tisztelettel:

(aláírásra jogosult aláírása)