Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Jelen rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén belül a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztó természetes és jogi személyre terjed ki.

2. § *  (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai betartásának elmulasztása miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás szabályait, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni, a jelen rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) Aki a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztja,

a) *  természetes személy esetén 10.000-50.000 forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 10.000-200.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,

b) *  jogi személy esetén 10.000-50.000 forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 50.000-2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

c) *  a döntés véglegessé válásától számított legalább harminc, legfeljebb negyvenöt napig a közterület-felbontási tevékenység végzésétől eltiltható.

(3) Kiskorú személlyel szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. Kiskorú személlyel szemben közigazgatási bírságot az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatását követően lehet kiszabni.

3. § (1) *  Az e rendeletben meghatározott szabályszegésekkel kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben - az (1a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a jegyző jár el.

(1a) *  A rendelet 5. § (6)-(7) bekezdései szerinti esetekben a polgármester jár el átruházott hatáskörben.

(2) A helyszíni bírság kiszabására a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet alkalmazásában álló közterület-felügyelő (továbbiakban: közterület-felügyelő) jogosult.

(3) A helyszíni bírságot átutalási postautalványon a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet e célra megjelölt számlájára kell befizetni a helyszíni bírság kiszabásától számított 30 napon belül.

(4) A közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata e célra megjelölt számlájára kell befizetni, az elsőfokú határozat jogerőre emelkedése napjától számított 30 napon belül.

2. Zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos szabályok megszegése

4. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a természetes személy, jogi személy, aki munkanapokon 21.00 óra és 08.00 óra között, szombaton 22.00 és 00.00 között, vasárnap és ünnepnapokon 00.00-09.00 óra és 12.00-00.00 óra között lakóövezetben zajt keltő tevékenységet végez, így különösen:

a) robbanómotoros fűnyírót,

b) motorfűrészt

c) kerti traktort, rotációs kapát

d) ipari- vagy barkácsgépet működtet.

3. Zöldfelületek, közterületek rendeltetéstől eltérő használata

5. § (1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a természetes személy, jogi személy, aki Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén belül állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő

a) azon növényzettel vagy egyéb nem szilárd burkolattal (különösen: kaviccsal, kőzúzalékkal, fakéreggel) borított, nem út rendeltetésű területen (továbbiakban: zöldfelület) gépjárművel, kerékpárral közlekedik,

b) * 

c) zöldfelületen kempingezik.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekmény elkövetése miatt a közterület felügyelő a vonatkozó jogszabályi előírások együttes teljesülése esetén jogosult kerékbilincset alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ügy összes körülményére tekintettel méltányosság gyakorolható, ha a helyszínen a közterület felügyelő megállapítja, hogy a zöldfelület használata elkerülhetetlen volt.

(4) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a természetes személy, aki közkutat, szökőkutat, annak rendeltetésétől eltérően használ (különösen: belelép, benne fürdőzik, mosakszik), abban állatot fürdet.

(5) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a természetes személy, jogi személy, aki zöldfelületen közkifolyónál, közkútnál járművet, vagy tárgyat mos.

(6) *  Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a természetes személy, jogi személy, aki, illetve amely Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testületének a közterület használat szabályait megállapító önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint olyan tevékenységet végez, amelyre nem adható közterület-használati engedély, közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltak megsértésével használ, közterületet engedély nélkül vagy az abban foglaltak megsértésével bont fel.

(7) *  Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az a vállalkozás, amely Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló önkormányzati rendeletében rögzített szabályokat nem tartja be.

4. Köztisztasággal kapcsolatos szabályok megsértése

6. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a természetes személy, jogi személy, aki Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testületének a köztisztaság szabályait meghatározó önkormányzati rendeletében foglalt szabályokat nem tartja be.

5. Védett városi jelképekkel és elnevezések használatával kapcsolatos szabályok megsértése

7. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a természetes személy, jogi személy, aki Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testületének védett városi jelképekkel és elnevezésekkel kapcsolatos szabályokat meghatározó önkormányzati rendeletében foglalt szabályokat nem tartja be.

6. A házszámok kihelyezésével kapcsolatos szabályok megszegése

8. § Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a természetes személy, jogi személy, aki Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletében foglalt szabályokat nem tartja be.

8/A. § *  Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az üzlet üzemeltetője, aki Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a teraszok működésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletében foglalt szabályokat nem tartja be.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

dr. Árvay István
polgármester
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző